Ktl-icon-tai-lieu

100 phrasal verb cơ bản nhất

Được đăng lên bởi chusociu1310
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong bài này đã chắt lọc lại 100 phrasal verb cơ bản nhất, quan trọng nhất, thường gặp nhất
cho các bạn dễ học.
* Lưu ý:
- s.o viết tắt cho someone (người nào đó)
- s.th: viết tắt cho something (cái gì đó)
- Dù không nhiều
* Ví dụ:
- Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt câu: Con cái nên
chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR OLD AND FEEBLE PARENTS.
(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one's self bằng mysel, yourself, himself,
herself...)
Break down: bị hư
Break in: đột nhập vào nhà
Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
Bring s.th up: đề cập chuyện gì đó
Bring s.o up: nuôi nấng (con cái)
Brush up on s.th: ôn lại
Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
Carry out: thực hiện (kế hoạch)
Catch up with s.o: theo kịp ai đó
Check in: làm thủ tục vào khách sạn
Check out: làm thủ tục ra khách sạn
Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó
Clean s.th up: lau chùi
Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)
Come off: tróc ra, sút ra
Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó
Come up with: nghĩ ra
Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện
Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
Count on s.o: tin cậy vào người nào đó
Cut down on s.th: cắt giảm cái gì đó

Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
Do away with s.th: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
Do without s.th: chấp nhận không có cái gì đó
Dress up: ăn mặc đẹp
Drop by: ghé qua
Drop s.o off: thả ai xuống xe
End up: có kết cục = wind up
Figure out: suy ra
Find out: tìm ra
Get along/get along with s.o: hợp nhau/hợp với ai
Get in: đi vào
Get off: xuống xe
Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó
Get out: cút ra ngoài
Get rid of s.th: bỏ cái gì đó
Get up: thức dậy
Give up s.th: từ bỏ cái gì đó
Go around: đi vòng vòng
Go down: giảm, đi xuống
Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
Go on: tiếp tục
Go out: đi ra ngoài, đi chơi
Go up: tăng, đi lên
Grow up: lớn lên
Help s.o out: giúp đỡ ai đó
Hold on: đợi tí
Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó

Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy
Let s.o down: làm ai đó thất vọng
Look after s.o: chăm sóc ai đó
Look around: nhìn xung quanh
Look at sth: nhìn cái gì đó
Look down on s.o: khinh thường ai đó
Look for s.o/s.th: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó
Look ...
Trong bài này đã cht lc li 100 phrasal verb cơ bn nht, quan trng nht, thường gp nht
cho các bn d hc.
* Lưu ý:
- s.o viết tt cho someone (người nào đó)
- s.th: viết tt cho something (cái gì đó)
- Dù không nhiu
* Ví d:
- Vi phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có th vn dng đ đt câu: Con cái nên
chăm sóc cha m già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR OLD AND FEEBLE PARENTS.
(như vy ta thay s.o bng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up: t trách mình (khi dùng, thay one's self bng mysel, yourself, himself,
herself...)
Break down: b hư
Break in: đt nhp vào nhà
Break up with s.o: chia tay người yêu, ct đt quan h tình cm vi ai đó
Bring s.th up: đ cp chuyn gì đó
Bring s.o up: nuôi nng (con cái)
Brush up on s.th: ôn li
Call for sth: cn cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gi ai đó, yêu cu gp ai đó
Carry out: thc hin (kế hoch)
Catch up with s.o: theo kp ai đó
Check in: làm th tc vào khách sn
Check out: làm th tc ra khách sn
Check sth out: tìm hiu, khám phá cái gì đó
Clean s.th up: lau chùi
Come across as: có v (ch ng là người)
Come off: tróc ra, sút ra
Come up against s.th: đi mt vi cái gì đó
Come up with: nghĩ ra
Cook up a story: ba đt ra 1 câu chuyn
Cool down: làm mát đi, bt nóng, bình tĩnh li (ch ng có th là người hoc vt)
Count on s.o: tin cy vào người nào đó
Cut down on s.th: ct gim cái gì đó
100 phrasal verb cơ bản nhất - Trang 2
100 phrasal verb cơ bản nhất - Người đăng: chusociu1310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
100 phrasal verb cơ bản nhất 9 10 178