Ktl-icon-tai-lieu

100 Toeic bstudent

Được đăng lên bởi Jared Huynh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HTTP:// BSTUDENT.NET
Word
O
observing a match
offering someone a meal
opening a drawer
operating heavy machinery
ordering some food from a
menu
organizing some paper
P
packing away some poles
packing for a trip
painting a picture
parking one's bike in a rack
passing a box to another
paying for the item
pedaling down the street
photographing the scenery
picking up pastries from the
trays
picking vegetables in a field
pilling some books on the
shelves
piloting a boat out to sea
placing a coin in the slot
planting a garden in front of
the store
playing a musical instrument
plugging in a machine
pointing a finger to the
monitor
polishing a window
posing for a picture
posting a notice on the
window
pouring drinks into glasses
preparing food in two pans
pulling a cart

Pronnunciation

Definiton

observing
/əb'zə:viɳ/
offering /'ɔfəriɳ/
opening /'oupniɳ/
operate /'ɔpəreit/
order /'ɔ:də/

quan sát một trận đấu

organize
/'ɔ:gənaiz/

cung cấp cho ai đó một bữa ăn
mở một ngăn kéo
vận hành máy móc nặng
đặt hàng một số thực phẩm từ
thực đơn
Sắp xếp một số giấy tờ

pack /pæk/
pack /pæk/
/peint/
/pɑ:k/
/pɑ:s/
/pei/
/'pedl/
/'foutəgrɑ:f/
/pik/ /'peistri/
/trei/
/pik/
/pil/

đóng gói một số cột
đóng gói cho một chuyến đi
vẽ một bức tranh
đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
trả tiền cho các sản phẩm
đạp xe xuống đường phố
chụp ảnh phong cảnh
chọn bánh ngọt từ các khay

/'pailət/
/pleis/
/plɑ:nt/
/plei/
/plʌg/
/pɔint/

dẫn tàu ra biển
đặt một đồng xu vào khe
trồng một khu vườn ở phía trước
cửa hàng
chơi một nhạc cụ
cắm điện vào máy tính
chỉ một ngón tay lên màn hình

/'pouliʃ/
/pouz/
/poust/

đánh bóng cửa sổ
sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
đăng một thông báo trên cửa sổ

/pɔ:/
/pri'peə/
/pul/

rót đồ uống vào ly
chuẩn bị thức ăn trong hai chảo
kéo một giỏ hàng
1

chọn rau trong một khu vực
chồng một số cuốn sách lên kệ

HTTP:// BSTUDENT.NET
purchasing loaves of the
bread
pushing a cart through the
line
putting a key into a lock
putting away one's
instruments
putting down one's pen
putting on sweaters
putting up a poster
R
racing down the street
raising sales
raking the leaves
reaching across the table
reaching for an item
reading a sign
rearranging the furniture
reattaching the wheel to the
cart
relaxing outdoors
removing one's coat
repairing fishing equipment
resting on the grass
restocking the shelves
riding bicycles
rinsing off the counter
rolling up one's sleeve
rowing a boat
running ahead of the man
running out to board the bus
S
sanding the ...
HTTP:// BSTUDENT.NET
1
Word
Pronnunciation
Definiton
O
observing a match
observing
/əb'zə:viɳ/
quan sát mt trận đu
offering someone a meal
offering /'ɔfəriɳ/
cung cấp cho ai đó mt ba ăn
opening a drawer
opening /'oupniɳ/
m một ngăn kéo
operating heavy machinery
operate /'ɔpəreit/
vn hành máy móc nng
ordering some food from a
menu
order /'ɔ:də/
đặt hàng mt s thc phm t
thực đơn
organizing some paper
organize
/'ɔ:gənaiz/
Sp xếp mt s giy t
P
packing away some poles
pack /pæk/
đóng gói một s ct
packing for a trip
pack /pæk/
đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture
/peint/
v mt bc tranh
parking one's bike in a rack
/pɑ:k/
đỗ xe đạp ca ai vào giá đ xe
passing a box to another
/pɑ:s/
Chuyn mt chiếc hộp cho ai đó
paying for the item
/pei/
tr tin cho các sn phm
pedaling down the street
/'pedl/
đạp xe xuống đường ph
photographing the scenery
/'foutəgrɑ:f/
chp nh phong cnh
picking up pastries from the
trays
/pik/ /'peistri/
/trei/
chn bánh ngt t các khay
picking vegetables in a field
/pik/
chn rau trong mt khu vc
pilling some books on the
shelves
/pil/
chng mt s cun sách lên k
piloting a boat out to sea
/'pailət/
dn tàu ra bin
placing a coin in the slot
/pleis/
đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of
the store
/plɑ:nt/
trng một khu vườn phía trước
ca hàng
playing a musical instrument
/plei/
chơi một nhc c
plugging in a machine
/plʌg/
cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the
monitor
/pɔint/
ch mt ngón tay lên màn hình
polishing a window
/'pouliʃ/
đánh bóng cửa s
posing for a picture
/pouz/
sắp đặt tư thế cho mt bc nh
posting a notice on the
window
/poust/
đăng một thông báo trên ca s
pouring drinks into glasses
/pɔ:/
rót đ ung vào ly
preparing food in two pans
/pri'peə/
chun b thức ăn trong hai chảo
pulling a cart
/pul/
kéo mt gi hàng
100 Toeic bstudent - Trang 2
100 Toeic bstudent - Người đăng: Jared Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
100 Toeic bstudent 9 10 459