Ktl-icon-tai-lieu

100 toeic preparation tests

Được đăng lên bởi Lưu Đào
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 6 lần
100 toeic preparation tests for toeic's begginer
PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net
TESTS
100 TOEIC Preparation Tests
Index ...................................................................................... 1
Advanced Level
1. Bearing Information .....................................................................
7
2. Cinemas .................................................................................
8
3. Cliches .................................................................................
9
4. Mistaken Identity .......................................................................
10
5. Speaking: At the Station ................................................................
11
6. Speaking: At the Supermarket ............................................................
12
7. Speaking: At the Theatre ................................................................
13
8. Speaking: The Broadcast .................................................................
14
9. What comes next (the bill) ..............................................................
15
10. Accounts ...............................................................................
16
11. Advertising ............................................................................
17
12. Agreements .............................................................................
18
13. Applying for that Job ..................................................................
19
14. Are You in Debt? .......................................................................
20
15. At the Computer ........................................................................
21
16. At the Office (1) ......................................................................
22
17. At the Office (2) ......................................................................
23
18. At the Shops ...........................................................................
24
19. Business ...............................................................................
25
20. Business Expressions (1) ...............................................................
26
21. Business Expressions (2) ...............................................................
27
22. Code of Practice .......................................................................
28
23. Computers ..............................................................................
29
24. Credit Card Holders ....................................................................
30
25. Employment and Training ................................................................
31
26. Finance ................................................................................
32
27. Finance (1) ............................................................................
33
28. Finance (2) ............................................................................
34
29. Finance (3) ............................................................................
35
30. Guarantees and Warranties ..............................................................
36
31. How to agree ...........................................................................
37
32. How to apologize .......................................................................
38
33. How to ask the way .....................................................................
39
1
100 toeic preparation tests - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 toeic preparation tests - Người đăng: Lưu Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
100 toeic preparation tests 9 10 518