Ktl-icon-tai-lieu

1000 chữ hán tự thông dụng nhất

Được đăng lên bởi yukixoma08
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1000 chữ hán tự thông dụng nhất
Kanji
1 日
2 一
3 国
4 十
5 大
6 会
7 人
8 年
9 二
10 本
11 三
12 中
13 長
14 出
15 政
16 五
17 自
18 事
19 者
20 社
21 月
22 四
23 分
24 時
25 合
26 同
27 九
28 上
29 行
30 民
31 前
32 業
33 生
34 議
35 後
36 新
37 部
38 見
39 東
40 間
41 地

Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép On-reading
nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu
nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu
quốc nước, quốc gia, quốc ca koku
thập mười juu, jiQ
đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
hội hội họp, đại hội kai, e
nhân nhân vật jin, nin
niên năm, niên đại nen
nhị 2 ni
bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon
tam 3 san
trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu
trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng choo
xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui
chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo
ngũ 5 go
tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi
sự sự việc ji, zu
giả học giả, tác giả sha
xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha
nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực getsu, gatsu
tứ 4 shi
phân phân số, phân chia bun, fun, bu
thời thời gian ji
hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ
đồng đồng nhất, tương đồng doo
cửu 9 kyuu, ku
thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo
hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo, an
dân quốc dân, dân tộc min
tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen
nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo
sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo
nghị nghị luận, nghị sự gi
hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo
tân mới, cách tân, tân thời shin
bộ bộ môn, bộ phận bu
kiến ý kiến ken
đông phía đông too
gian trung gian, không gian kan, ken
địa thổ địa, địa đạo chi, ji

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

的
場
八
入
方
六
市
発
員
対
金
子
内
定
学
高
手
円
立
回
連
選
田
七
代
力
今
米
百
相
関
明
開
京
問
体
実
決
主
動
表
目
通
化
治
全

đích mục đích, đích thực teki
trường hội trường, quảng trường joo
bát 8 hachi
nhập nhập cảnh, nhập môn, nhập viện nyuu
phương phương hướng, phương pháp hoo
lục 6 roku
thị thành thị, thị trường shi
phát xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn hatsu, hotsu
viên thành viên, nhân viên in
đối đối diện, phản đối, đối với tai, tsui
kim hoàng kim, kim ngân kin, kon
tử tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử shi, su
nội nội thành, nội bộ nai, dai
định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo
học học sinh, học thuyết gaku
cao cao đẳng, cao thượng koo
thủ tay, thủ đoạn shu
viên viên mãn, tiền Yên en
lập thiết lập, tự lập ritsu, ryuu
hồi vu hồi, chương hồi kai, e
liên l...
1000 chữ hán tự thông dụng nhất
Kanji Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép On-reading
1 nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu
2 nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu
3 quốc nước, quốc gia, quốc ca koku
4 thập mười juu, jiQ
5 đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
6 hội hội họp, đại hội kai, e
7 nhân nhân vật jin, nin
8 niên năm, niên đại nen
9 nhị 2 ni
10 bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon
11 tam 3 san
12 trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu
13 trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng choo
14 xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui
15 chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo
16 ngũ 5 go
17 tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi
18 sự sự việc ji, zu
19 giả học giả, tác giả sha
20 xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha
21 nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực getsu, gatsu
22 tứ 4 shi
23 phân phân số, phân chia bun, fun, bu
24 thời thời gian ji
25 hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ
26 đồng đồng nhất, tương đồng doo
27 cửu 9 kyuu, ku
28 thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo
29 hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo, an
30 dân quốc dân, dân tộc min
31 tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen
32 nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo
33 sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo
34 nghị nghị luận, nghị sự gi
35 hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo
36 tân mới, cách tân, tân thời shin
37 bộ bộ môn, bộ phận bu
38 kiến ý kiến ken
39 đông phía đông too
40 gian trung gian, không gian kan, ken
41 địa thổ địa, địa đạo chi, ji
1000 chữ hán tự thông dụng nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 chữ hán tự thông dụng nhất - Người đăng: yukixoma08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
1000 chữ hán tự thông dụng nhất 9 10 373