Ktl-icon-tai-lieu

1000 hán nhật thông dụng

Được đăng lên bởi thulth8612
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1000 字漢字
一 ichi - hitotsu - || NHẤT một
小 || shou - ko - chiisai || TIỂU nhỏ
二 || ni - futatsu - || NHỊ hai 2
中 || chuu - naka - || TRUNG ở giữa, bên trong
三 || san - mi - mitsu : TAM ba - 3
大 || dai - tai - ooki || ĐẠI to, lớn
四 || yon - shi - yotsu || TỨ bốn - 4
長 || chou - nagai - || TRƯỜNG dài, dẫn đầu
五 || go - itsutsu - || NGŨ năm - 5
半 || han - - || BÁN phân nữa
六 || roku - mutsu - mui || LỤC sáu- 6
分 || fun - bun - wakaru || PHÂN/ PHẦN hiểu, phân chia
七 || shichi - nanatsu - nano || THẤT bảy - 7
学 || gaku - manabu - || HỌC học tập
八 || hachi - yatsu - you || BÁT tám - 8
校 || kou - - || HIỆU trường
九 || kyuu - ku - kokonotsu || CỬU chín- 9
生 || sei - ikiru - shou || SINH cuộc sống, sống
十 || juu - tou - ju || THẬP mười - 10
山 || san - yama - || SƠN núi
百 || hyaku - - || BÁCH một trăm - 100
川 || sen - kawa - || XUYÊN sông
千 || sen - chi - || THIÊN một ngàn - 1000
白 || haku - byaku - shiroi || BẠCH trắng
万 || ban - man - || VẠN mười ngàn - 10,000
天 || ten - ama - ame || THIÊN trời, bầu trời
父 || fu - chichi - tou || PHỤ cha
雨 || u - ama - ame || VŨ mưa
母 || bo - haha - kaa || MẪU mẹ
電 || den - - || ĐIỆN điện
友 || yuu - tomo - || HỮU bạn
気 || ki - ke - iki || KHÍ tinh thần, năng lượng
女 || jo - onna - || NỮ phụ nữ, giới nữ
車 || sha - kuruma - || XA xe cộ
男 || dan - otoko - || NAM đàn ông, nam giới

国
人
円
子
話
日
聞
月
食
火
読
水
来
木
書
金
見
土
行
本
出
休
入
語
会
年
青
午
赤
前
明
後
秋
時
空
間

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

koku - kuni - || QUỐC đất nước, quốc gia
jin - nin - hito || NHÂN người
en - marui - || VIÊN vòng tròn, đơn vị tiền YEN
shi - ko - || TỬ con
wa - hanashi - hanasu || THOẠI nói chuyện, câu chuyện
jitsu - nichi - hi || NHẬT ngày
bun - kiku - || VĂN hỏi, nghe, báo chí
gatsu - getsu - tsuki || NGUYỆT mặt trăng
kuu - shoku - taberu || THỰC ăn, bữa ăn
ka - hi - || HỎA lửa
doku - yomu - || ĐỌC đọc
sui - mizu - || THỦY nước
rai - kuru - || LAI đến
moku - boku - ki || MỘC cây
sho - kaku - || THƯ sách
kin - kon - kane || KIM vàng
ken - miru - mi || KIẾN nhìn, xem
do - to - tsuchi || THỔ đất
gyou - kou - iku || HÀNH/HÀNG đi đến
hon - - || BẢN/ BỔN sách, đơn vị đếm vật tròn dài
shutsu - dasu - deru || XUẤT rời khỏi, lấy
kyuu - yasumi - yasumu || HƯU nghỉ ngơi, kỳ nghỉ
nyuu - iru - hairu || NHẬP vào, tham gia
go - kataru - katari || NGỮ từ ngữ, ngôn ngữ
kai - e - au || HỘI gặp, hội họp
nen - toshi - || NIÊN năm
sei - shou - aoi || THANH màu xanh da trời
go - - || NGỌ giữa trưa
seki - shaku -...
1000 字漢字
ichi - hitotsu - || NHT mt
|| shou - ko - chiisai || TIU nh
|| ni - futatsu - || NH hai 2
|| chuu - naka - || TRUNG gia, bên trong
|| san - mi - mitsu : TAM ba - 3
|| dai - tai - ooki || ĐI to, ln
|| yon - shi - yotsu || T bn - 4
|| chou - nagai - || TRƯỜNG dài, dẫn đầu
|| go - itsutsu - || NGŨ năm - 5
|| han - - || BÁN phân na
|| roku - mutsu - mui || LC sáu- 6
|| fun - bun - wakaru || PHÂN/ PHN hiu, phân chia
|| shichi - nanatsu - nano || THT by - 7
|| gaku - manabu - || HC hc tp
|| hachi - yatsu - you || BÁT tám - 8
|| kou - - || HIỆU trường
|| kyuu - ku - kokonotsu || CU chín- 9
|| sei - ikiru - shou || SINH cuc sng, sng
|| juu - tou - ju || THẬP mười - 10
|| san - yama - || SƠN i
|| hyaku - - || BÁCH một trăm - 100
|| sen - kawa - || XUYÊN sông
|| sen - chi - || THN mt ngàn - 1000
|| haku - byaku - shiroi || BCH trng
|| ban - man - || VẠN mười ngàn - 10,000
|| ten - ama - ame || THIÊN tri, bu tri
|| fu - chichi - tou || PH cha
|| u - ama - ame || VŨ mưa
|| bo - haha - kaa || MU m
|| den - - || ĐIỆN điện
|| yuu - tomo - || HU bn
|| ki - ke - iki || KHÍ tinh thần, năng lượng
|| jo - onna - || N ph n, gii n
|| sha - kuruma - || XA xe c
|| dan - otoko - || NAM đàn ông, nam giới
1000 hán nhật thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 hán nhật thông dụng - Người đăng: thulth8612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
1000 hán nhật thông dụng 9 10 997