Ktl-icon-tai-lieu

1000 từ vựng cơ bản

Được đăng lên bởi annguyen439
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a

an

/eɪ/
article

một

article

một

/ə/
/æn/
/ən/

about

/əˈbaʊt/

prep

về

above

/əˈbʌv/

prep

ở trên

across

/əˈkrɒs/

prep

ngang qua

act

/ækt/

v

hành động, cư xử

active

/ˈæk.tɪv/

adj

năng động, chủ động

activity

/ækˈtɪv.ɪ.ti/

n

hoạt động

add

/æd/

v

thêm vào, cộng

afraid

/əˈfreɪd/

adj

sợ, e rằng

after

/ˈɑːf.tər /

prep

sau

again

/əˈgeɪn/

adv

lại, một lần nữa

age

/eɪdʒ/

n

tuổi

ago

/əˈgəʊ/

adv

trước đây, về trước

agree

/əˈgriː/

v

đồng ý

air

/eər /

n

không khí, không
trung

all

/ɔːl/

adj
pronoun

tất cả, toàn bộ

alone

/əˈləʊn/

adj

một mình

along

/əˈlɒŋ/

adj

dọc theo

already

/ɔːlˈred.i/

adv

đã, rồi

always

/ˈɔːl.weɪz/

adv

luôn luôn

am

/æm/

v

là

are

/ɑːr /

v

là

amount

/əˈmaʊnt/

n

lượng

and

/ænd/

conj

và

angry

/ˈæŋ.gri/

adj

giận dữ

any

/ˈen.i/

adj
pron

một vài, một số

Trang 1

...
Trang 1
a
/eɪ/
/ə/
article một
an
/æn/
/ən/
article một
about /əˈbaʊt/
prep về
above /əˈbʌv/
prep ở trên
across /əˈkrɒs/
prep ngang qua
act /ækt/
v hành động, cư xử
active /ˈæk.tɪv/
adj năng động, chủ động
activity /ækˈtɪv.ɪ.ti/
n hoạt động
add /æd/
v thêm vào, cộng
afraid /əˈfreɪd/
adj sợ, e rằng
after /ˈɑːf.tər /
prep sau
again /əˈgeɪn/
adv lại, một lần nữa
age /eɪdʒ/
n tuổi
ago /əˈgəʊ/
adv trước đây, về trước
agree /əˈgriː/
v đồng ý
air /eər /
n
không khí, không
trung
all /ɔːl/
adj
pronoun
tất cả, toàn bộ
alone /əˈləʊn/
adj một mình
along /əˈlɒŋ/
adj dọc theo
already /ɔːlˈred.i/
adv đã, rồi
always /ˈɔːl.weɪz/
adv luôn luôn
am /æm/
v
are /ɑːr /
v
amount /əˈmaʊnt/
n lượng
and /ænd/
conj
angry /ˈæŋ.gri/
adj giận dữ
any /ˈen.i/
adj
pron
một vài, một số
1000 từ vựng cơ bản - Người đăng: annguyen439
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
1000 từ vựng cơ bản 9 10 765