Ktl-icon-tai-lieu

12 PHÁT MINH VĨ ĐẠI

Được đăng lên bởi Vo Danh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12 phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20

Thế kỷ thứ 20 trước hết là thế kỷ của Kỹ thuật. France Pres đã đánh giá 12 phát minh sau đây là v ĩ đại nh ất
Phát minh thứ 1 : Máy bay :
Năm 1903 anh em Rait tiến hành thành công chuyến bay đầu tiên trong l ịch s ử nhân lo ại trên thi ết b ị bay
có gắn động cơ do họ sáng chế. Năm 1930, một kỹ sư người Anh Ph.Watl đăng ký phát minh ra động c ơ
phản lực .Chín năm sau, hãng Heinkel của Đức chế tạo thành công nh ững chi ếc máy bay kh ổng l ồ có th ể
chứa được tới 700 hành khách. Cải tiến máy bay dân d ụng siêu t ốc Concorde và ý t ưởng vi ển vông nh ất là
lắp cánh cho xe hơi.
Phát minh thứ 2 - Vô tuyến truyền hình Năm 1923 Kỹ sư người Scotland, J. Berd đăng ký phát minh ra chiếc máy có kh ả n ăng d ệt hình ảnh nh ận t ừ
những tính hiệu điện từ mà sau này chúng ta g ọi là Máy vô tuyến truy ền hình. N ăm 1932 H ảng BBC c ủa
Anh bắt đầu phát các chuơng trình truyền hình th ường k ỳ. Ngày nay sóng hình có th ể đạt t ới m ọi n ơi trên
trái đất qua trạm chuyển tiếp, cáp truyền hình ho ặc là vệ tinh.
Phát minh thứ 3 - Peniciline
Thần dược của thế kỷ thế 20 được tạo ra năm 1928 bởi nhà nghiên cứu người Scotland: A.Fleming ông phát
hiện ra một loại mốc tiêu diệt các loài vi khuẩn xung quanh chúng. M ười n ăm sau m ột nhóm bác h ọc ng ười
Anh tìm ra phương pháp làm sạch chế phẩm từ loại mốc này. Năm 1943, nh ững viên kháng sinh Pénicicline
đầu tiên được ứng dụng rộng trải trong y học và cứu sống không bi ết bao nhiêu sinh m ạng.
Phát minh thứ 4- Phản ứng nhiệt hạch Kỷ nguyên nguyên tử mở ra năm 1942 bởi thành công c ủa một nhóm nhà bác h ọc Đại h ọc Chicago trong
việc nghiên cứu sự phân chia nguyên tử, nguyên tố phóng x ạ. Ba n ăm sau, qu ả bom nguyên t ử đầu tiên
được thử nghiệm. Một tháng sau nữa, hai quả bom nguyên t ử được ném xu ống Hirosima và Nagazaki. Trong
thời gian chiến tranh lạnh, vũ khí nguyên tử là cốt l ỏi c ủa s ức mạnh quân s ự c ủa hai siêu c ường qu ốc Liên
Xô và Mỹ. Ngày nay năng lượng nguyên tử được sử dụng chủ yếu vào mục đích hoà bình.
Phát minh thứ 5 -Máy tính Chiếc máy tính điện cơ đầu tiên được sáng tạo ra năm 1943 để dò mở mã khoá của b ọn phát xít Đức,
những phát minh tiếp theo làm cho hoạt động của máy tính ho ạt động nhanh h ơn hàng v ạn l ần. Transitor
(1947) microprocessor (1970) làm tăng tốc độ tính toán đĩa c ứng n ăm 1956 - Modem n ăm (1980 ), con
chuột năm 1983, làm tăng tốc độ nạp liệu. Nhân loại nói rằng tương lai thu ộc v ề máy tính. Nh ững ý t ưởng
đang được thực hiện là máy tính tí hon có thể ...
12 phát minh v i nh t th k 20ĩ đạ ế
Th k th 20 tr c h t là th k c a K thu t. France Pres ã ánh giá 12 phát minh sau ây là v i nh tế ướ ế ế đ đ đ ĩ đạ
Phát minh th 1 : Máy bay :
N m 1903 anh em Rait ti n hành thành công chuy n bay u tiên trong l ch s nhân lo i trên thi t b bay ă ế ế đầ ế
có g n ng c do h sáng ch . N m 1930, m t k s ng i Anh Ph.Watl ng ký phát minh ra ng c độ ơ ế ă ư ườ đă độ ơ
ph n l c .Chín n m sau, hãng Heinkel c a c ch t o thành công nh ng chi c máy bay kh ng l có th ă Đứ ế ế
ch a c t i 700 hành khách. C i ti n máy bay dân d ng siêu t c Concorde và ý t ng vi n vông nh t đượ ế ưở
l p cánh cho xe h i. ơ
Phát minh th 2 - Vô tuy n truy n hình ế -
N m 1923 K s ng i Scotland, J. Berd ng ký phát minh ra chi c máy có kh n ng d t hình nh nh n tă ư ườ đă ế ă
nh ng tính hi u i n t mà sau này chúng ta g i là Máy vô tuy n truy n hình. N m 1932 H ng BBC c a đ ế ă
Anh b t u phát các chu ng trình truy n hình th ng k . Ngày nay sóng hình có th t t i m i n i trên đầ ơ ườ đạ ơ
trái t qua tr m chuy n ti p, cáp truy n hình ho c là v tinh.đấ ế
Phát minh th 3 - Peniciline
Th n d c c a th k th 20 c t o ra n m 1928 b i nhà nghiên c u ng i Scotland: A.Fleming ông phát ượ ế ế đượ ă ườ
hi n ra m t lo i m c tiêu di t các loài vi khu n xung quanh chúng. M i n m sau m t nhóm bác h c ng i ườ ă ườ
Anh tìm ra ph ng pháp làm s ch ch ph m t lo i m c này. N m 1943, nh ng viên kháng sinh Pénicicline ươ ế ă
u tiên c ng d ng r ng tr i trong y h c và c u s ng không bi t bao nhiêu sinh m ng.đầ đượ ế
Phát minh th 4- Ph n ng nhi t h ch -
K nguyên nguyên t m ra n m 1942 b i thành công c a m t nhóm nhà bác h c i h c Chicago trong ă Đạ
vi c nghiên c u s phân chia nguyên t , nguyên t phóng x . Ba n m sau, qu bom nguyên t u tiên ă đ
c th nghi m. M t tháng sau n a, hai qu bom nguyên t c ném xu ng Hirosima và Nagazaki. Trongđượ đượ
th i gian chi n tranh l nh, v khí nguyên t là c t l i c a s c m nh quân s c a hai siêu c ng qu c Liên ế ũ ườ
Xô và M . Ngày nay n ng l ng nguyên t c s d ng ch y u vào m c ích hoà bình. ă ượ đượ ế đ
Phát minh th 5 -Máy tính -
Chi c máy tính i n c u tiên c sáng t o ra n m 1943 dò m mã khoá c a b n phát xít c, ế đ ơ đầ đượ ă để Đứ
nh ng phát minh ti p theo làm cho ho t ng c a máy tính ho t ng nhanh h n hàng v n l n. Transitor ế độ độ ơ
(1947) microprocessor (1970) làm t ng t c tính toán a c ng n m 1956 - Modem n m (1980 ), con ă độ đĩ ă ă
chu t n m 1983, làm t ng t c n p li u. Nhân lo i nói r ng t ng lai thu c v máy tính. Nh ng ý t ng ă ă độ ươ ưở
ang c th c hi n là máy tính tí hon có th eo nh ng h tay và máy tính g n vào t l nh nh c đ đượ đ ư đồ ủ ạ đ
nh bà ch là th c n trong t ã h t, c n ph i n siêu th ngay. ă đ ế ả đế
Phát minh th 6 - Thu c tránh thai -
BS ng i M G.Pincus sáng t o ra nh ng viên thu c n y u tiên vào n m 1954. Phát minh c a ông ã t o ườ đầ ă đ
ra m t cu c cách m ng th c s trong xã h i. Gi ây ng i ph n có th hoàn toàn ki m soát c vi c đ ườ đượ
sinh n c a mình, t o i u ki n cho h ch ng trong công tác và nâng cao vai trò xã h i c a n gi i. đ độ
Phát minh th 7 -ADN -
Ngày 28 tháng 2 n m 1953 nhà bác h c ng i Anh Cric tuyên b "tôi ã tìm ra bí m t c a s s ng", qu ă ườ đ
v y ông cùng v i nhà bác h c ng i M J Watson v a khám phá ra r ng, phân t ADN mang trong mình ườ
nh ng thông tin di truy n.
Vi c phát hi n ra mã gen c a ng i ng v t và th c v t ã t o ra nh ng thành công to l n trong y h c ườ độ đ
Nông h c, hình thành c m t b môn khoa h c m i ã tr thành m i nh n cho th k sau nh t là gi ây, ớ đ ũ ế đ
b n gen ng i ã c thi t l p - m t thành công v i nh t cho chính con ng i. đồ ườ đ đượ ế ĩ đạ ườ
Phát minh th 8 - LASER -
Ý t ng v Laser c Einstein a ra t n m 1917 nh ng ph i n 40 n m sau m i c G.Guld - i h c ưở đượ đư ă ư ả đế ă đượ Đạ
Columbia M -bi n thành hi n th c. Ti p theo Guld ã lao vào cu c chi n 30 n m dành b n quy n phát ế ế đ ế ă
minh c a mình. Trong khi ó, Laser ã nhanh chóng c ng d ng r ng rãi t vi c hàn xì n Y h c, máy đ đ đượ đế
tính và vidéo.
Phát minh th 9 - C y ghép b ph n c th - ơ
Chuy n huy n t ng y tr thành hi n th c l n u tiên vào n m 1967 khi bác s ng i Nam Phi C.Barnard ưở đầ ă ĩ ườ
12 PHÁT MINH VĨ ĐẠI - Trang 2
12 PHÁT MINH VĨ ĐẠI - Người đăng: Vo Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
12 PHÁT MINH VĨ ĐẠI 9 10 945