Ktl-icon-tai-lieu

12 thì tiếng Anh cơ bản

Được đăng lên bởi cuonggdcd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1­ HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI ĐƠN TIẾP DIỄN
1­ THÌ HIỆN TẠI ÐƠN
 
Thì hiện tại đơn giản diễn tả hành động có thật trong quá khứ, The English alphabet consists of 
hiện tại, và tương lai.  Thì hiện tại đơn giản cũng diễn tả thói  26 letters.
quen và hoạt động hàng ngày.
The sun rises in the east.
Thì hiện tại đơn giản có thể diễn tả thời gian trong tương lai 
She goes to school every day.
khi ý nghĩ đó thuộc về thời khóa biểu. 
+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.
Ex: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra 
thường xuyên ở hiện tại.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, 
SH

The boy always wakes up at 8 
every morning.
SAI:
They are always trying to help him. 
We are studying every day.
ÐÚNG:

They always try to help him.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :
Ex : He plays badminton very well
We study every day.
+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong 
tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với 
The game starts in ten minutes.
các phó từ chỉ thời gian :today, present day, nowadays, once 
(a month ) ,once in a white……

My class finishes next month.

 các phó từ chỉ tần suất : always, sometimes, often, every + 
thời gian ... 
Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động 
đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ 
thể hiện trạng thái (stative verb) như sau: have, know, believe, 
hear ,see ,smell ,wish, understand ,hate, love, like ,want, sound , 
need, appear, seem, taste, own,...

Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất 
hiện trong thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn...). 

 Lưu ý: Chúng ta còn sử dụng Thì Hiện Tại Đơn cho các trường hợp sau:
­ Diễn tả một hành động chung chung
vd: I live in Tinh Bien
­ Diễn tả một hành động kéo dài trong suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.
vd: Dr Do drives a Taxi (Đây là hành động đã diễn ra trong quá khứ Dr Do đã lái Taxi, bây giờ vẫn còn 
lái Taxi và sau này sẽ vẫn còn lái Taxi)
­ Diễn tả một hành động không chỉ đang xảy ra ngay lúc này (giống ví dụ Dr Do)
­ Diễn tả một hành động luôn là sự thật không thể thay đổi (hành động bất di bất dịch)
vd: The Moon goes round the Earth

Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm 
hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (s...
1- HIN TI ĐƠN/HIN TI ĐƠN TIP DIN
1- THÌ HIN TI ÐƠN
Thì hin ti đơn gin din t hành động có tht trong quá kh,
hin ti, và tương lai. Thì hin ti đơn gin cũng din t thói
quen và hot động hàng ngày.
Thì hin ti đơn gin có th din t thi gian trong tương lai
khi ý nghĩ đó thuc v thi khóa biu.
+ Thì hin ti đơn din t mt chân lý , mt s tht hin nhiên.
Ex: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
+ Thì hin ti đơn din t 1 thói quen , mt hành động xy ra
thường xuyên hin ti.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động t tn cùng là : O, S, X, CH,
SH
+ Thì hin ti đơn din t năng lc ca con người :
Ex : He plays badminton very well
+ Thì hin ti đơn còn din t mt kế hoch sp xếp trước trong
tương lai hoc thi khoá biu , đặc bit dùng vi
các phó t ch thi gian :today, present day, nowadays, once
(a month ) ,once in a white……
các phó t ch tn sut : always, sometimes, often, every +
thi gian ...
Simple present thường không dùng để din đạt hành động
đang xy ra thi đim hin ti (now), ngoi tr vi các động t
th hin trng thái (stative verb) như sau: have, know, believe,
hear ,see ,smell ,wish, understand ,hate, love, like ,want, sound ,
need, appear, seem, taste, own,...
The English alphabet consists of
26 letters.
The sun rises in the east.
She goes to school every day.
The boy always wakes up at 8
every morning.
SAI:
They are always trying to help him.
We are studying every day.
ÐÚNG:
They always try to help him.
We study every day.
The game starts in ten minutes.
My class finishes next month.
12 thì tiếng Anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 thì tiếng Anh cơ bản - Người đăng: cuonggdcd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
12 thì tiếng Anh cơ bản 9 10 959