Ktl-icon-tai-lieu

12 thì tiếng anh

Được đăng lên bởi david to
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tenses

1. Th× hiÖn t¹i ®¬n: S + V (s, es).
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i theo thãi quen, phong tôc vµ kh¶ n¨ng.
VÝ dô: He speaks English very well.
b) DiÔn t¶ nhËn thøc, c¶m gi¸c, t×nh tr¹ng x¶y ra lóc ®ang nãi.
- VÝ dô: Do you hear anything? - No, I don’t hear anything.
- C¸ch dïng nµy thêng ¸p dông cho nh÷ng ®éng tõ liªn quan ®Õn nhËn thøc t×nh c¶m hoÆc tinh thÇn nh: know,
understand, suppose, wonder, consider, believe, think, doubt, hope, remember, forget, recognize, worship (thê cóng),
contain, seem, look, appear, love, like, dislike, hate.
c) DiÔn t¶ ch©n lÝ hoÆc sù kiÖn ®óng mét c¸ch hiÓn nhiªn.
d) DiÔn t¶ hµnh ®éng x¶y ra trong t¬ng lai.
- C¸ch nµy thêng ¸p dông cho nh÷ng ®éng tõ chØ sù di chuyÓn nh: leave, go, walk, arrive,.. khi nãi vÒ thêi gian ®i l¹i,
khi tµu ch¹y, m¸y bay cÊt c¸nh vµ thêng ®i kÌm víi mét tr¹ng tõ chØ thêi gian trong t¬ng lai.
- VÝ dô: When does the plane arrive? - It is arrives at 5 o’ clock.
*) DÊu hiÖu: sometimes, usually, never, occasionally, from time to time, every orther day (ngµy c¸ch ngµy), always,
often, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year,…
2. Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn: S + am, is, are + V-ing
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®ang thùc sù diÔn ra t¹i thêi ®iÓm nãi.
b) Hµnh ®éng nãi chung ®ang diÔn ra nhng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®ang thùc sù diÔn ra lóc nãi (thêng ®i víi now,
today, this year,…).
c) Hµnh ®éng x¶y ra trong t¬ng lai gÇn ®îc dïng víi c¸c ®éng tõ chØ sù di ®éng nh: go, come, leave,…
- VÝ dô: We are going to Hµ Néi next week.
d) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng cã tÝnh chÊt t¹m thêi, kh«ng thêng xuyªn.
- VÝ dô: John often gets up at 7, but this month he is on holiday so he is getting up later.
e) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i g©y nªn sù bùc m×nh hay khã chÞu cho ngêi nãi (always, constantly,
continually: cø…m·i). Khi ®îc dïng víi I, we nã chØ hµnh ®éng x¶y ra t×nh cê.
- VÝ dô: He is always leaving cigarette – ends on the floor.
I’m always doing that?
*một số động từ không dùng trong thì hiện tại tiêp diễn:want,need,prefer,have(sở hữu).think(tin),like,love,hate,belong,
see,hear,know,believe,suppose,mean,understand,remember,forget,seem,...
3. Th× qu¸ khø ®¬n: S + V (ed/ cét 2).
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®· x¶y ra vµ chÊm døt ë qu¸ khø vµo mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.
- VÝ dô: I met her yesterday.
b) DiÔn t¶ hµnh ®éng ®· x¶y ra vµ chÊm døt ë qu¸ khø vµo mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ khø.
- VÝ dô: I got a job as a truck driver.
c) DiÔn t¶ mét thãi quen hoÆc nh÷ng hµnh ®éng thêng lµm ë qu¸ khø.
- VÝ dô: He never ...
Tenses
1. Th× hiÖn t¹i ®¬n: S + V (s, es).
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i theo thãi quen, phong tôc vµ kh¶ n¨ng.
VÝ dô: He speaks English very well.
b) DiÔn t¶ nhËn thøc, c¶m gi¸c, t×nh tr¹ng x¶y ra lóc ®ang nãi.
- VÝ dô: Do you hear anything? - No, I don’t hear anything.
- C¸ch dïng nµy thêng ¸p dông cho nh÷ng ®éng liªn quan ®Õn nhËn thøc t×nh c¶m hoÆc tinh thÇn nh: know,
understand, suppose, wonder, consider, believe, think, doubt, hope, remember, forget, recognize, worship (thê cóng),
contain, seem, look, appear, love, like, dislike, hate.
c) DiÔn t¶ ch©n lÝ hoÆc sù kiÖn ®óng mét c¸ch hiÓn nhiªn.
d) DiÔn t¶ hµnh ®éng x¶y ra trong t¬ng lai.
- C¸ch nµy thêng ¸p dông cho nh÷ng ®éng c di chuyÓn nh: leave, go, walk, arrive,.. khi nãi thêi gian ®i l¹i,
khi tµu ch¹y, m¸y bay cÊt c¸nh vµ thêng ®i kÌm víi mét tr¹ng tõ chØ thêi gian trong t¬ng lai.
- VÝ dô: When does the plane arrive? - It is arrives at 5 o’ clock.
*) DÊu hiÖu: sometimes, usually, never, occasionally, from time to time, every orther day (ngµy c¸ch ngµy), always,
often, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year,…
2. Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn: S + am, is, are + V-ing
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®ang thùc sù diÔn ra t¹i thêi ®iÓm nãi.
b) Hµnh ®éng nãi chung ®ang diÔn ra nhng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®ang thùc sù diÔn ra lóc nãi (thêng ®i víi now,
today, this year,…).
c) Hµnh ®éng x¶y ra trong t¬ng lai gÇn ®îc dïng víi c¸c ®éng tõ chØ sù di ®éng nh: go, come, leave,…
- VÝ dô: We are going to Hµ Néi next week.
d) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng cã tÝnh chÊt t¹m thêi, kh«ng thêng xuyªn.
- VÝ dô: John often gets up at 7, but this month he is on holiday so he is getting up later.
e) DiÔn mét hµnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i g©y nªn sù bùc m×nh hay khã chÞu cho ngêi nãi (always, constantly,
continually: cø…m·i). Khi ®îc dïng víi I, we nã chØ hµnh ®éng x¶y ra t×nh cê.
- VÝ dô: He is always leaving cigarette – ends on the floor.
I’m always doing that?
*một số động từ không dùng trong thì hiện tại tiêp diễn:want,need,prefer,have(sở hữu).think(tin),like,love,hate,belong,
see,hear,know,believe,suppose,mean,understand,remember,forget,seem,...
3. Th× qu¸ khø ®¬n: S + V (ed/ cét 2).
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®· x¶y ra vµ chÊm døt ë qu¸ khø vµo mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.
- VÝ dô: I met her yesterday.
b) DiÔn t¶ hµnh ®éng ®· x¶y ra vµ chÊm døt ë qu¸ khø vµo mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ khø.
- VÝ dô: I got a job as a truck driver.
c) DiÔn t¶ mét thãi quen hoÆc nh÷ng hµnh ®éng thêng lµm ë qu¸ khø.
- VÝ dô: He never ate fish.
d) DiÔn t¶ nh÷ng hµnh ®éng thêng kÕ tiÕp nhau trong qu¸ khø ( dïng khi thuËt l¹i c¸c c©u chuyªn trong qu¸ khø).
*) C¸c tr¹ng thêng ®i kÌm: ago, aday ago, last Monday,… Ta còng cã thÓ dïng today, this morning, this afternoon khi
chóng ®îc xem nh mét phÇn thêi gian ®· qua trong ngµy.
- VÝ dô: I received a letter from Mai this morning (nãi vµo chiÒu tèi).
4. Th× qu¸ khø tiÕp diÔn: S + was, were + V-ing.
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®ang diÔn ra ë vµo mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong qu¸ khø.
b) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®ang diÔn ra ë mét thêi ®iÓm trong qu¸ khø th× cã mét hµnh ®éng kh¸c chen vµo.
- VÝ dô: When he arrived, I was watching T.V.
c) DiÔn t¶ hai hay nhiÒu hµnh ®éng x¶y ra song song trong qu¸ khø (while, when, as,..), all/ the whole of + danh tõ
chØ thêi gian..
d) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng x¶y ra vµ kÐo dµi trong suèt mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã ë qu¸ khø.
- VÝ dô: I’m was studying all day yesterday.
*) Trong c©u thêng cã: from (Sunday) to (Tuesday), all (last month/ last week), the whole of (yesterday), between,…
5. Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh: S + has / have + p
II
.
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng x¶y ra trong qu¸ khø (kh«ng râ thêi gian) cã thÓ kÐo dµi ®Õn hiÖn t¹i hoÆc t¬ng lai (nÕu
chÊm døt trong qu¸ khø chóng ta ph¶i dïng th× qu¸ khø ®¬n).
- VÝ dô: up to the present, we have done every exercise in this book.
- DÊu hiÖu: up to now, up to present, so far, for, since, just, lately, ever, never, already, recently, yet now (rèt cuéc ),
before, it’s the 1
st
time.
b) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng võa míi x¶y ra (just).
c) Hµnh ®éng ®· x¶y ra vµ ®· hoµn tÊt trong qu¸ khø, nhng thêi gian cña hµnh ®éng kh«ng ®îc biÕt râ hoÆc kh«ng
®îc ®Ò cËp ®Õn (today, this afternoon, this week/ month/ year,… võa qu¸ khø, võa t¬ng lai).
d) ChØ hµnh ®éng x¶y ra nhiÒu lÇn trong qu¸ khø vµ h® nµy cã thÓ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong t¬ng lai. (ever, never).
e) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng cha tõng x¶y ra tõ tríc tíi nay ( yet) (c©u phñ ®Þnh vµ c©u hái).
f) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng ®· hoµn tÊt tríc lóc nãi (already).
g) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng hay sù viÖc ®· ®îc hoµn thµnh vµo mét thêi ®iÓm cha qua h¼n ë hiªn t¹i.
- VÝ dô: I have met him twice today.
h) DiÔn t¶ mét kÕt qu¶ hiÖn cã do mét hµnh ®éng ë qu¸ khø.
- VÝ dô: He has lost all his money in gambling.
6. Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn: S + has / have + been + V-ing.
a) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng x¶y ra trong qu¸ khø vµ vÉn tiÕp diÔn ®Ôn hiÖn t¹i.
b) DiÔn t¶ mét hµnh ®éng kÐo dµi trong qu¸ khø võa míi chÊm døt.
12 thì tiếng anh - Trang 2
12 thì tiếng anh - Người đăng: david to
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
12 thì tiếng anh 9 10 435