Ktl-icon-tai-lieu

12 THÌ TRONG TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi Phạm Thị Thanh Trà
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12 THÌ TRONG TIẾNG ANH – CÁCH DÙNG
PAST
SIMPLE

PRESENT

FUTURE

Quá khứ đơn:

Thì hiện tại đơn:

Tương lai đơn:

Form:

Form:

Form:

(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng
Động từ bất quy tắc.
(-) S + didn’t + V
(?) Did + S + V
Cách sử dụng:
-Hành động đã bắt đầu và đã kết
thúc tại một thời điểm cụ thể trong

(+) S + V/ V(s;es) + Object...
(-) S + do/ does not + V ?
(?) Do/ Does + S + V?
Cách sử dụng:
-Thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
Ex: I get up early every morning.

(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể
dùng với tất cả các ngôi)
(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall
dùng với “ I” và “WE” )
(?)Will / Shall + S + V
Cách sử dụng:

-Chân lý, sự thật hiển nhiên

-Hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc

Ex: The sun rises in the East and sets in the West.

một hành động sex xảy ra trong một quãng

Ex: Tom went to Paris last summer.

-Nhận thức, cảm giác hoặc tình trạng ở hiện tại

thời gian dài ở tương lai.

-Hành động xảy ra suốt một quãng

Ex: I smell something burning. (Tôi ngửi thấy cái gì đang

Ex:I will be at high school next year.

thời gian trong quá khứ, nhưng nay

cháy.)

quá khứ.

đã hoàn toàn chấm dứt.
Ex: He worked in that bank for four
years

Lan works in the post office.

nói về điều gì đó trong tương lai.

-Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian biểu đã

Ex: I don’t think the exam will be difficult.

định sẵn, đặc biệt là các động từ di chuyển

-Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định

-Hành động lặp đi lặp lại hoặc xảy ra VD: The train leaves at 7.00 am in the morning.
thường xuyên trong quá khứ.
Ex: When I was young, I often went

-Ý kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán của người

Các trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes;
occasionally; ever; seldom; rarely; every...

to fishing.

trước.
Ex: There’s a postbox over there. I’ll post
these letter.
-Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa, lời mời

Cách thêm “s,es” vào động từ khi ở thể khẳng định của thì

-Một loạt hành động xảy ra kế tiếp

hiện tại đơn:

nhau trong quá khứ.

-Khi chủ ngữ là "I / You / We / They và các chủ ngữ số nhiều

EX: She drove into the car-park, got
out of the car, locked the doors, and
walked toward the theater.

khác” thì giữ nguyên động từ
-khi chủ ngữ là "He / She / It và các chủ ngữ số ít khác" thêm
"s" hoặc "es" sau động từ

Ex: Will you come to lunch?
-Trong câu điều kiện loại 1.
Các trạng từ đi kèm: tomorrow; the day
after tomorrow; next; in + thời gian ở tương
lai…

Với những động từ tận cùng bằng "o,x, ch, z, s,...
12 THÌ TRONG TIẾNG ANH – CÁCH DÙNG
PAST PRESENT FUTURE
SIMPLE Quá khứ đơn:
Form:
(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng
Động từ bất quy tắc.
(-) S + didn’t + V
(?) Did + S + V
Cách sử dụng:
-Hành động đã bắt đầu và đã kết
thúc tại một thời điểm cụ thể trong
quá khứ.
Ex: Tom went to Paris last summer.
-Hành động xảy ra suốt một quãng
thời gian trong quá khứ, nhưng nay
đã hoàn toàn chấm dứt.
Ex: He worked in that bank for four
years
-Hành động lặp đi lặp lại hoặc xảy ra
thường xuyên trong quá khứ.
Ex: When I was young, I often went
to fishing.
Thì hiện tại đơn:
Form:
(+) S + V/ V(s;es) + Object...
(-) S + do/ does not + V ?
(?) Do/ Does + S + V?
Cách sử dụng:
-Thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
Ex: I get up early every morning.
-Chân lý, sự thật hiển nhiên
Ex: The sun rises in the East and sets in the West.
-Nhận thức, cảm giác hoặc tình trạng ở hiện tại
Ex: I smell something burning. (Tôi ngửi thấy cái gì đang
cháy.)
Lan works in the post office.
-Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian biểu đã
định sẵn, đặc biệt là các động từ di chuyển
VD: The train leaves at 7.00 am in the morning.
Các trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes;
occasionally; ever; seldom; rarely; every...
Cách thêm “s,es” vào động từ khi ở thể khẳng định của thì
Tương lai đơn:
Form:
(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể
dùng với tất cả các ngôi)
(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall
dùng với “ I” và “WE” )
(?)Will / Shall + S + V
Cách sử dụng:
-Hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc
một hành động sex xảy ra trong một quãng
thời gian dài ở tương lai.
Ex:I will be at high school next year.
-Ý kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán của người
nói về điều gì đó trong tương lai.
Ex: I don’t think the exam will be difficult.
-Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định
trước.
Ex: There’s a postbox over there. I’ll post
these letter.
-Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa, lời mời
12 THÌ TRONG TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 THÌ TRONG TIẾNG ANH - Người đăng: Phạm Thị Thanh Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
12 THÌ TRONG TIẾNG ANH 9 10 977