Ktl-icon-tai-lieu

12 thì trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thu Hợp
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ENGLISH TENSES
TENSES

USE

EXAMPLES

SIMPLE PRESENT

- thói quen ở hiện tại

(HIỆN TẠI ĐƠN)

- sự thật, chân lí.

Động từ “tobe”:

- hành động trong tương lai được - The sun risesin the east.
đưa vào chương trình, kế hoạch.

S + am/ is / are + …
S + am / is / are + not + …
Am / Is / Are + S + …?
Động từ thường:
S + V1 / V(s/es)
S + don’t/ doesn’t + V1

- If sentence type 1

- She often goesto school late.

- The next termstarts on 5 May.

* Dấu hiệu nhận biết:
- always, usually, often,
- If I come there tomorrow, I’ll
sometimes, seldom, rarely, never,
phone you.
every, normally, regularly,
occasionally, as a rule …
- I am not a doctor.
- He often watches television every
night.

Do / Does + S + V1 …?
1)
Phải thêm – S sau
động từ ở ngôi she, he, it
2) Những động từ tận cùng
bằng O, S, CH, X, SH, Z. Phải
thêm – ES sau động từ ở ngôi
she, he, it.

- She wants to buy a new book

PRESENT
PROGRESSIVE

- hành động đang diễn ra vào lúc - I can’t answer the phone. I’m
nói.
having a bath.

(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

- dự định sẽ thực hiện trong
tương lai gần.

S + am/is/are + V-ing
S + am/ is/ are + not + Ving
Am / Is /Are + S + V-ing?
Note : chú ý :
1. Những động từ tận cùng

bằng E ta phải bỏ E trước

- hành động có tính chất tạm
thời.

- She is goingto the cinema
tonight.

- He often goes to work by car,
- hành động diễn ra không mong but today he is taking a bus.
đợi hoặc làm bực mình.(thường
- My son is always getting up
dùng với từ always)

khi thêm - ING.

- hai hành động xảy ra song song late.
kéo dài ở hiện tại

Drive – ing
Driving

* Dấu hiệu nhận biết:

Write – ing
Writing
2. Những động từ tận cùng

bằng I ta phải đổi I thành Y
trước khi thêm - ING.
Ski – ing

Skying

3. Những động từ gồm một

- at the moment, now, right now,
- My sister is playingbadminton
at present
while my brother is
- Look!
playing football at the moment.
- Listen!
- Be quiet!

nguyên âm đứng giữa hai
phụ âm, ta phải gấp đôi phụ - Keep silent!
âm cuối thêm một lần nữa rồi
* Note: một số động từ thường
mới thêm – ING
Sit – ing
Run – ing

Sitting
Running

PRESENT PERFECT
(HIỆN TẠI HOÀN
THÀNH)
S + has / have + P.P
S + has / have + not + P.P
Has / Have + S + P.P?

không dùng với thì tiếp
diễn: like, dislike, hate, love,
want, prefer, admire, believe,
understand, remember, forget,
know, belong, have, taste, smell,
…

- hành động bắt đầu trong quá
khứ, kéo dài đến hiện tại và có
thể tiếp tục trong tương lai.

- I have learntEnglish for five
years.

- hành động xảy ra và chấm dứt
trong quá khứ...
ENGLISH TENSES
TENSES USE EXAMPLES
SIMPLE PRESENT
(HIỆN TẠI ĐƠN)
Động từ “tobe”:
S + am/ is / are + …
S + am / is / are + not + …
Am / Is / Are + S + …?
Động từ thường:
S + V1 / V(s/es)
S + don’t/ doesn’t + V1
Do / Does + S + V1 …?
1) Phải thêm – S sau
động từ ở ngôi she, he, it
2) Những động từ tận cùng
bằng O, S, CH, X, SH, Z. Phải
thêm – ES sau động từ ở ngôi
she, he, it.
- thói quen ở hiện tại
- sự thật, chân lí.
- hành động trong tương lai được
đưa vào chương trình, kế hoạch.
- If sentence type 1
* Dấu hiệu nhận biết:
- always, usually, often,
sometimes, seldom, rarely, never,
every, normally, regularly,
occasionally, as a rule …
- She often goesto school late.
- The sun risesin the east.
- The next termstarts on 5 May.
- If I come there tomorrow, I’ll
phone you.
- I am not a doctor.
- He often watches television every
night.
- She wants to buy a new book
PRESENT
PROGRESSIVE
(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)
S + am/is/are + V-ing
S + am/ is/ are + not + V-
ing
Am / Is /Are + S + V-ing?
Note : chú ý :
1. Những động từ tận cùng
bằng E ta phải bỏ E trước
- hành động đang diễn ra vào lúc
nói.
- dự định sẽ thực hiện trong
tương lai gần.
- hành động có tính chất tạm
thời.
- hành động diễn ra không mong
đợi hoặc làm bực mình.(thường
dùng với từ always)
- I can’t answer the phone. I’m
having a bath.
- She is goingto the cinema
tonight.
- He often goes to work by car,
but today he is taking a bus.
- My son is always getting up
12 thì trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 thì trong tiếng Anh - Người đăng: Thu Hợp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
12 thì trong tiếng Anh 9 10 587