Ktl-icon-tai-lieu

125 Interview Questions and Answers

Được đăng lên bởi mimile1976
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Interview Questions and Answer

1. “Tell me a little about yourself.” – Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.”
“I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading
novels, and hiking.”
“Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu
thuyết, và đi bộ đường dài.”
“I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I
enjoy bicycling and jogging.”
“Tôi lớn lên ở Hàn Quốc và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm
và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ.”
“I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of
people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.”
“Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người
khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.”
“I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I
like to relax and read the newspaper.”
“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú
cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.”
“I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to
engage in my personal activities such as golfing and fishing.”
“Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi
không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu
cá.”
2. “What are your strengths?” – “Thế mạnh của bạn là gì?”
“I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this
field of work.”
“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp
tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.”
“I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality
work in a team environment.”
“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất
lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”
“After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount
of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated
it.”
“Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hi...
Interview Questions and Answer
1. “Tell me a little about yourself.” – Hãy cho tôi biết mt chút v bn thân bn.”
“I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading
novels, and hiking.”
“Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu
thuyết, và đi bộ đường dài.”
“I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I
enjoy bicycling and jogging.”
“Tôi lớn lên ở Hàn Quốc và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm
và tôi thích đi xe đạp và chạy bộ.”
“I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of
people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.”
“Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người
khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.”
“I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I
like to relax and read the newspaper.”
“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú
cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.”
“I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to
engage in my personal activities such as golfing and fishing.”
“Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi
không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu
cá.”
2. “What are your strengths?” – “Thế mnh ca bn là gì?”
“I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this
field of work.”
“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp
tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.”
“I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality
work in a team environment.”
“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất
lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”
“After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount
of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated
it.”
“Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công
việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn
luôn đánh giá cao điều đó.”
“My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs
and I make sure they are more than satisfied.”
“Điểm mạnh nhất của tôi là về dịch vụ khách hàng. Tôi lắng nghe và chú ý kĩ tới nhu cầu khách hàng
của tôi và tôi chắc chắn rằng họ còn hơn cả hài lòng.”
1
125 Interview Questions and Answers - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
125 Interview Questions and Answers - Người đăng: mimile1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
125 Interview Questions and Answers 9 10 127