Ktl-icon-tai-lieu

13 quy tắc trọng âm tiếng anh

Được đăng lên bởi Mai Tan Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 26 lần   |   Lượt tải: 1 lần
13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH
QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
Ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take…
QUY TẮC 3: Tính từ có 2 âm tiết ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
Ngoại lệ: a'lone, a'mazed, …
QUY TẮC 4: Động từ ghép ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'come, under'stand,
QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self …
QUY TẮC 6: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: ­ee, ­ eer, ­ese, ­ique, ­esque, ­ain.
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer…
Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, ­ish, ­ical, ­sion, ­tion, ­ance, ­ence, ­idle, ­ious, ­iar, ience, ­id, ­eous, ­acy, ­ian, ­ity ­> tr ọng âm rơi vào 
âm tiết liền trước.
Ex: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous …
QUY TẮC 8: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
Ex: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord, …
Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay…
QUY TẮC 9: Danh từ ghép ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,…
QUY TẮC 10: Tính từ ghép ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof, …
Ngoại lệ: duty­'free, snow­'white …
QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là –ed ­> trọng âm chính rơi 
vào thành phần thứ 2.
Ex: ,bad­'tempered, ,short­'sighted, ,ill­'treated, ,well­'done, well­'known…
QUY TẮC 12: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi.
­ment, ­ship, ­ness, ­er/or, ­hood, ­ing, ­en, ­ful, ­able, ­ous, ­less
Ex: ag'ree – ag'reement
'meaning – 'meaningless
re'ly – re'liable
'poison – 'poisonous
'happy – 'happiness
re'lation – re'lationship 
'neighbour – 'neighbourhood
ex'cite ­ ex'citing 
…
QUY TẮC 13: Những từ có tận cùng là: –graphy, ­ate, –gy, ­cy, ­ity, ­phy, ­al ­> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.
Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ogra...
13 QUY T C TR NG ÂM TRONG TI NG ANH
QUY T C 1: Đ ng t có 2 âm ti t -> tr ng âm r i vào âm ti t th 2 ế ơ ế
Ex: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
Ngo i l : 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
QUY T C 2: Danh t có 2 âm ti t -> tr ng âm r i vào âm ti t th 1 ế ơ ế
Ex: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
Ngo i l : ad'vice, ma'chine, mis'take…
QUY T C 3: Tính t có 2 âm ti t -> tr ng âm r i vào âm ti t th 1 ế ơ ế
Ex: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
Ngo i l : a'lone, a'mazed, …
QUY T C 4: Đ ng t ghép -> tr ng âm r i vào âm ti t th 2 ơ ế
Ex: be'come, under'stand,
QUY T C 5: Tr ng âm r i vào chính các v n sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self. ơ
Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self …
QUY T C 6: V i nh ng h u t sau thì tr ng âm r i vào chính âm ti t ch a nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain. ơ ế
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer…
Ngo i l : com'mittee, 'coffee, em'ployee…
QUY T C 7: Các t có h u t là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity -> tr ng âm r i vào ơ
âm ti t li n tr c.ế ướ
Ex: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous …
QUY T C 8: H u nh các ti n t không nh n tr ng âm. ư
Ex: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord, …
Ngo i l : 'underpass, 'underlay…
QUY T C 9: Danh t ghép -> tr ng âm r i vào âm ti t th 1 ơ ế
Ex: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,…
QUY T C 10: Tính t ghép -> tr ng âm r i vào âm ti t th 1 ơ ế
Ex: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof, …
Ngo i l : duty-'free, snow-'white …
QUY T C 11: Các tính t ghép có thành ph n đ u tiên là tính t ho c tr ng t , thành ph n th hai t n cùng là –ed -> tr ng âm chính r i ơ
vào thành ph n th 2.
Ex: ,bad-'tempered, ,short-'sighted, ,ill-'treated, ,well-'done, well-'known…
QUY T C 12: Khi thêm các h u t sau thì tr ng âm chính c a t không thay đ i.
-ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less
Ex: ag'ree – ag'reement
'meaning – 'meaningless
re'ly – re'liable
'poison – 'poisonous
'happy – 'happiness
re'lation – re'lationship
'neighbour – 'neighbourhood
ex'cite - ex'citing
QUY T C 13: Nh ng t có t n cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> tr ng âm r i vào âm ti t th 3 t d i lên. ơ ế ướ
Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ography, pho'tography, in'vestigate, im'mediate,…
13 quy tắc trọng âm tiếng anh - Người đăng: Mai Tan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
13 quy tắc trọng âm tiếng anh 9 10 187