Ktl-icon-tai-lieu

13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Scm Hồng Phú
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 6 lần
13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH
QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
Ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take…
QUY TẮC 3: Tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
Ngoại lệ: a'lone, a'mazed, …
QUY TẮC 4: Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Ex: be'come, under'stand,
QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self …
QUY TẮC 6: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique,
-esque, -ain.
Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer…
Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id,
-eous, -acy, -ian, -ity -> trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.
Ex: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous …
QUY TẮC 8: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
Ex: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord, …
Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay…
QUY TẮC 9: Danh từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,…
QUY TẮC 10: Tính từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Ex: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof, …

Ngoại lệ: duty-'free, snow-'white …
QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai
tận cùng là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.
Ex: ,bad-'tempered, ,short-'sighted, ,ill-'treated, ,well-'done, well-'known…
QUY TẮC 12: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi.
-ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less
Ex:
· ag'ree – ag'reement
· 'meaning – 'meaningless
· re'ly – re'liable
· 'poison – 'poisonous
· 'happy – 'happiness
· re'lation – re'lationship
· 'neighbour – 'neighbourhood
· ex'cite - ex'citing
…
QUY TẮC 13: Những từ có tận cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết
thứ 3 từ dưới lên.
Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'no...

 !"#$%& %'()*+ !",-
./012(3012+ 134+%213125+637(82+)1%3%129:/371263%12)1:93;
+<(9=2:8>1%3211%32,:??132+@1%32+?1;
A:, !"#$%& %'()*+ !",-
./2,(97%132,+00632,:0(329:0+B%32%+B091328:7:%7;
+<(9=:72)(13 :2,(13 (82:C1;
D, !"#$%& %'()*+ !",-
./20:8(320B8632,:78+ 1329BC632?%1E6328(996;
+<(9=:29+13:2 :F173;
G,H?#$%& %'()*+ !",-
./012+ 13B71%28:73
I%& %'()*+,D,J)K8:B8(83B%3)1%3183:(3%:3)138194L
./12)138B02%:3?%+2183(28(83 :(2:(3 6281943,( 28194;
MNO(,P,QBR8:B,S%& %'()*+,D, !",-:#113#11%3#1813#(TB13
#18TB13#:(L
./:2%113)+9B211%3N(1:2 1813%12:(3 :(2:(3B2(TB13?(B2%18TB131(211%;
+<(9=+ 2 (E1132+@1131 2?9+611;
UJ,QBR9*V(3#(8,3#(:93#8(+3#!+3#:13#113#(7913#(+B83#(:%3(113#(73
#1+B83#:63#(:3#(6#$%& %'()*+ !"9(W%XOL
./1+2+ (324++9(8,321%:1312+% +B8;
YKB,XJ!WRC,Z,Q%& L
./7(82+)1%3%12963%12?963%12 +)137182%+63%12>%(13( 2?+88(09131/2?1%3%12+%73;
+<(9=2B71%?:8832B71%9:6;
[A:,,H?#$%& %'()*+ !",-
./20(%,7:632:(%?+%320++C8,+?32:1>:632B(710++C32\9 :C1%3;
]D,,H?#$%& %'()*+ !",-
./2:(%8(C32,+ 18(C32:%8(C32:(%!,32?%:(81>+%,632%B8>+%,32>:1%?%++43;
13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh - Trang 2
13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh - Người đăng: Scm Hồng Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh 9 10 870