Ktl-icon-tai-lieu

130 bài luận tiếng anh mẫu

Được đăng lên bởi Thọ Thật Thà
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 7111 lần   |   Lượt tải: 24 lần
130 SAMPLE ESSAYS
Compiled by Success English Center

Stt
1

Tên bài
Life in the city

Bài mẫu
Life in the city is full of activity. Early in the
morning hundreds of people rush out of their
homes in the manner ants do when their nest is
broken. Soon the streets are full of traffic. Shops
and offices open, students flock to their schools
and the day's work begins. The city now throb
with activity, and it is full of noise. Hundreds of
sight-seers, tourists and others visit many
places of interest in the city while businessmen
from various parts of the world arrive to
transact business.
Then towards evening, the offices and day
schools begin to close. Many of the shops too
close. There is now a rush for buses and other
means of transport. Everyone seems to be in a
hurry to reach home. As a result of this rush,
many accidents occur. One who has not been to
the city before finds it hard to move about at
this time. Soon, however, there is almost no
activity in several parts of the city. These parts
are usually the business centres.
With the coming of night, another kind of
actịvity begins. The streets are now full of
colorful lights. The air is cooler and life

Bài dịch
Cuộc sống ở thành thị cuộc sống ở
thành thị rất nhộn nhịp. Từ tờ mờ
sáng hàng trăm người ùa ra khỏi
nhà như đàn kiến vỡ tổ. Chẳng bao
lâu sau đường phố đông nghẹt xe cộ.
Các cửa hàng và văn phòng mở cửa.
Học sinh hối hả cắp sách đến trường
và một ngày làm việc bắt đầu. Giờ
đây thành phố hoạt đông nhộn nhịp
và đầy ắp tiếng huyên náo. Hàng
trăm người ngoạn cảnh, du khách và
nhiều người khác viếng thăm những
thắng cảnh của thành phố trong khi
các doanh nhân từ nhiều nơi trên
thế giới đến trao đổi công việc làm
ăn.

Từ mới

1. race (n): chủng tộc,
giống người
2. belief (n): tín
ngưỡng
3. composed (adj):
gồm có, bao gồm
4. multi-racial (adj): đa
chủng tộc, nhiều chủng
tộc
5. decade (n): thời kỳ
mười năm, thập kỷ
6. absorb (v): hấp thu
7. peculiarity (n): tính
chất riêng, nét riêng
biệt, nét đặc biệt
8. in peace and
Trời về chiều, những văn phòng và
harmony with: trong
trường học bắt đầu đóng cửa. Nhiều hòa bình và hoà thuận
của hàng cũng đông cửa. Lúc này
9. promote (v): nâng
diễn ra một cuộc đổ xô đón xe buýt
cao, xúc tiến, đẩy mạnh
và các phương tiện vận chuyên khác. 10. as a whole: nói
Dường như mọi người đều vội vã về chung, toàn bộ
nhà. Kết quá của sự.vội vã này là

becomes more leisurely. People now seek
entertainment. Many visit the cinemas, parks
and clubs, while others remain indoors to
wat...
130 SAMPLE ESSAYS
Compiled by Success English Center
Stt
Tên bài
Bài mu
Bài dch
T mi
1
Life in the city
Life in the city is full of activity. Early in the
morning hundreds of people rush out of their
homes in the manner ants do when their nest is
broken. Soon the streets are full of traffic. Shops
and offices open, students flock to their schools
and the day's work begins. The city now throb
with activity, and it is full of noise. Hundreds of
sight-seers, tourists and others visit many
places of interest in the city while businessmen
from various parts of the world arrive to
transact business.
Then towards evening, the offices and day
schools begin to close. Many of the shops too
close. There is now a rush for buses and other
means of transport. Everyone seems to be in a
hurry to reach home. As a result of this rush,
many accidents occur. One who has not been to
the city before finds it hard to move about at
this time. Soon, however, there is almost no
activity in several parts of the city. These parts
are usually the business centres.
With the coming of night, another kind of
actvity begins. The streets are now full of
colorful lights. The air is cooler and life
Cuc sng thành th cuc sng
thành th rt nhn nhp. T t m
sáng hàng trăm người ùa ra khi
nhà như đàn kiến v t. Chng bao
lâu sau đường ph đông nghẹt xe c.
Các cửa hàng và văn phòng mở ca.
Hc sinh hi h cp sách đến trường
và mt ngày làm vic bắt đầu. Gi
đây thành phố hoạt đông nhộn nhp
và đầy p tiếng huyên náo. Hàng
trăm người ngon cnh, du khách và
nhiều người khác viếng thăm những
thng cnh ca thành ph trong khi
các doanh nhân t nhiều nơi trên
thế giới đến trao đổi công vic làm
ăn.
Tri v chiu, những văn phòng và
trường hc bắt đầu đóng cửa. Nhiu
của hàng cũng đông cửa. Lúc này
din ra mt cuộc đổ xô đón xe buýt
và các phương tiện vn chuyên khác.
Dường như mọi người đều vi vã v
nhà. Kết quá ca s.vi vã này là
1. race (n): chng tc,
giống người
2. belief (n): tín
ngưỡng
3. composed (adj):
gm có, bao gm
4. multi-racial (adj): đa
chng tc, nhiu chng
tc
5. decade (n): thi k
mười năm, thập k
6. absorb (v): hp thu
7. peculiarity (n): tính
cht riêng, nét riêng
biệt, nét đặc bit
8. in peace and
harmony with: trong
hòa bình và hoà thun
9. promote (v): nâng
cao, xúc tiến, đẩy mnh
10. as a whole: nói
chung, toàn b
130 bài luận tiếng anh mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
130 bài luận tiếng anh mẫu - Người đăng: Thọ Thật Thà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
130 bài luận tiếng anh mẫu 9 10 183