Ktl-icon-tai-lieu

154 Bài luận tham khảo, 15 chủ đề nói tiếng anh B1( chất lượng)

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?
All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In
my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not
rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily
activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health,
we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on
others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are
easy to be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.
Health /'hi:liɳ/
Even /'i:vən/
Opinion /ə'pinjən/
wealth /welθ/
daily /'deili/
ourselves /,auə'selvz/
CHỦ ĐỀ 1: Y TẾ VÀ GIÀU: nào tốt hơn?
Tất cả chúng ta muốn có sức khỏe tốt vì chúng tôi không thể mua được sức khỏe,
ngay cả chúng ta rất giàu. Theo tôi, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có bởi vì nếu
chúng tôi có sức khỏe tốt, nhưng không giàu có, chúng tôi có thể làm những gì chúng
ta muốn, chúng tôi có thể làm công việc khó khăn và phục vụ bản thân mình trong
những hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi có thể giúp đỡ người khác, mang lại
hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể thú vị. Nếu không, nếu chúng ta
giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào người khác bởi vì chúng
tôi không thể phục vụ bản thân trong cuộc sống hàng ngày, trở thành khác tải, chúng
tôi rất dễ tức giận hoặc buồn chán với tất cả mọi thứ. Tóm lại, sức khỏe là tốt hơn so
với sự giàu có.
TOPIC 2: CONDITIONS OF A TRUE FRIENDSHIP?
Our life will be happy if everybody has a true friendship. Making friends is very easy
but the problem is how to get a true friendship? In my opinion some conditions
following:
1

First, we should be sincere and faithful with our friend from works to behavior. We
have to believe in each other and understand each other. We usually visit or get in
touch each other. Moreover, we should be always ready to share and help with other
in every situation such as studying in group, taking part in club or outdoor activities so
that we can advance.Besides, to get true friendship is to share sadness and happiness,
always support with each other every time and every where. Therefore, a friendship
is common provided that they respect and sympathize with each other.
In short, getting true friendship is very useful for our life.
Behaviour /bi'heivjə
touch /tʌtʃ/
situation /,sitju'eiʃn/
sadness /'sædnis/
support /sə...
TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?
All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In
my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not
rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily
activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health,
we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on
others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are
easy to be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.
Health /'hi:liɳ/
Even /'i:vən/
Opinion /ə'pinjən/
wealth /welθ/
daily /'deili/
ourselves /,auə'selvz/
CHỦ ĐỀ 1: Y TẾ VÀ GIÀU: nào tốt hơn?
Tất cả chúng ta muốn có sức khỏe tốt vì chúng tôi không thể mua được sức khỏe,
ngay cả chúng ta rất giàu. Theo tôi, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có bởi vì nếu
chúng tôi có sức khỏe tốt, nhưng không giàu có, chúng tôi có thể làm những gì chúng
ta muốn, chúng tôi có thể làm công việc khó khăn và phục vụ bản thân mình trong
những hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi có thể giúp đỡ người khác, mang lại
hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể thú vị. Nếu không, nếu chúng ta
giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào người khác bởi vì chúng
tôi không thể phục vụ bản thân trong cuộc sống hàng ngày, trở thành khác tải, chúng
tôi rất dễ tức giận hoặc buồn chán với tất cả mọi thứ. Tóm lại, sức khỏe là tốt hơn so
với sự giàu có.
TOPIC 2: CONDITIONS OF A TRUE FRIENDSHIP?
Our life will be happy if everybody has a true friendship. Making friends is very easy
but the problem is how to get a true friendship? In my opinion some conditions
following:
1
154 Bài luận tham khảo, 15 chủ đề nói tiếng anh B1( chất lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
154 Bài luận tham khảo, 15 chủ đề nói tiếng anh B1( chất lượng) - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
154 Bài luận tham khảo, 15 chủ đề nói tiếng anh B1( chất lượng) 9 10 39