Ktl-icon-tai-lieu

1945 chữ kanji

Được đăng lên bởi Le Hiep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản quyền thuộc về SAROMA LANGUAGE (website:
)
n
quyền:
Trang
web
SAROMA
LANG

tự Kanji Âm
HánNghĩa / Từ ghép
On-reading
Việt
nhật
mặt trời, ngày, nhậtnichi, jitsu
日
thực, nhật báo
nhất
một, đồng nhất, nhấtichi, itsu
一
định
quốc
nước, quốc gia, quốc ca koku
国
thập
mười
juu, jiQ
十
đại
to lớn, đại dương, đại lục dai, tai
大
hội
hội họp, đại hội
kai, e
会
nhân
jin, nin
nhân vật
人
niên
năm, niên đại
nen
年
2
ni
nhị
二
bản
sách, cơ bản, nguyênhon
本
bản, bản chất
tam
3
san
三
trung
trung tâm, trung gian,chuu
中
trung ương
trường,
trường giang, sở trường;choo
長
trưởng
hiệu trưởng
xuất
xuất hiện, xuất phát
shutsu, sui
出
chính
chính phủ, chính sách,sei, shoo
政
hành chính
ngũ
5
go
五
ji, shi
tự
tự do, tự kỉ, tự thân
自
sự
sự việc
ji, zu
事
sha
giả
học giả, tác giả
者
xã
xã hội, công xã, hợp tácsha
社
xã
nguyệt
mặt
trăng,
tháng,getsu, gatsu
月
nguyệt san, nguyệt thực
4
shi
tứ
四

不正行為を報告|ア

...
Bn quyn thuc v SAROMA LANGUAGE (website:
http://www.saromalang.com)
n quyn: Trang web SAROMA LANG
http://www.saromalang.com
t Kanji Âm Hán
Vit
Nghĩa / T ghép On-reading
nht mt tri, ngày, nht
thc, nht báo
nichi, jitsu
nht mt, đng nht, nht
đnh
ichi, itsu
quc nước, quc gia, quc ca
koku
thp mười juu, jiQ
đi to ln, đi dương, đi lc
dai, tai
hi hi hp, đi hi kai, e
nhân
nhân vt
jin, nin
niên năm, niên đi nen
nh
2 ni
bn sách, cơ bn, nguyên
bn, bn cht
hon
tam 3 san
trung trung tâm, trung gian,
trung ương
chuu
trường,
trưởng
trường giang, s trường;
hiu trưởng
choo
xut xut hin, xut phát shutsu, sui
chính
chính ph, chính sách,
hành chính
sei, shoo
ngũ 5 go
t t do, t k, t thân
ji, shi
s s vic ji, zu
gi hc gi, tác gi
sha
hi, công xã, hp tác
sha
nguyt mt trăng, tháng,
nguyt san, nguyt thc
getsu, gatsu
t
4 shi
1945 chữ kanji - Trang 2
1945 chữ kanji - Người đăng: Le Hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
1945 chữ kanji 9 10 326