Ktl-icon-tai-lieu

20 câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh

Được đăng lên bởi k31nguyenhuong147
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHU DONG PRIMARY SCHOOL
COMPOSED BY: MISS HUONG

20 QUESTIONS FOR INTERVIEWING
1. What your name?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. How old are you?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Where do you live?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Which grade are you in?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. What is your favorite color/ book/ animal/ subject/ song/ sport/ game/
cloth./place.................................?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Do you lke.........................................................................................................?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. How many members/people do you have? / How many members/people are
there in your family?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Wh...
PHU DONG PRIMARY SCHOOL
COMPOSED BY: MISS HUONG
20 QUESTIONS FOR INTERVIEWING
1. What your name?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. How old are you?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Where do you live?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Which grade are you in?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. What is your favorite color/ book/ animal/ subject/ song/ sport/ game/
cloth./place.................................?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Do you lke.........................................................................................................?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. How many members/people do you have? / How many members/people are
there in your family?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Who are they?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9. What is your father’s/ mother’s name?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. How old is he/ she?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
11. What is your father’s favorite food/ your mother’s favorite food..........?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
12. Do you have any brothers or sisters?
....................................................................................................................................
20 câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh - Người đăng: k31nguyenhuong147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
20 câu hỏi phỏng vấn Tiếng anh 9 10 271