Ktl-icon-tai-lieu

20 câu nói bất biến cho người học tiếng anh

Được đăng lên bởi Đá Nhỏ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Học tiếng Anh cùng WaNo
20 câu nói bất biến cho người học tiếng Anh
1. Hỏi về cách diễn đạt từ/câu nào đó bằng tiếng Anh:
-

What do you call this in English ?

-

How do you say that in English ?

2. Nghe đọc chữ ( trong sách, vở ):
-

How do you pronounce this word ?

3. Hỏi để biết cách viết:
-

How do you spell it ( /that word ) ( in English ) ?

-

Can/Could/Would you write it on the board ?

-

Can/Could/Would you write it in my notebook ?

4. Hỏi về ý nghĩa của từ, câu:
-

What’s the meaning of WaNo ?

-

What does ( the word ) WaNo mean ?

-

What does WaNo stand for ?

-

What’s the English word for WaNo ?

5. Hỏi xem từ và câu đó có ý nghĩa nào khác không :
-

What is another meaning for WaNo ?

6. Từ trái nghĩa với từ này là từ nào ?
-

Which is the opposite meaning of WaNo ( /the following words ) ?

-

What is the antonym of WaNo ?

7. Từ khác có cùng nghĩa với nó ( Mức độ thể hiện khác nhau )
-

What’s another word for WaNo ?

-

What other words have the same meaning as WaNo ?

8. Đâu là sự khác biệt giữa A và B:
-

How does A differ from B ?

-

What’s the difference between A and B ?

9. Nói lên vấn đề bạn không hiểu:
-

Bước 1: Pardon ? I’m sorry .

-

Bước 2: Khi bạn không hiểu …
o I didn’t hear/catch what you said ?

Biên soạn : Phan Văn Hải (WaNo)
Email: wanosea@gmail.com

Facebook: facebook.com/Haivet.iBT120
Fanpage: facebook.com/crazyones.edu.vn

Học tiếng Anh cùng WaNo
20 câu nói bất biến cho người học tiếng Anh
o What did you say ?
o I don’t understand/know what you mean.
o I don’t understand many things you say.
o You speak too fast to follow.
o You speak so fast that we can’t catch what you say.
o What are you talking about so that I don’t understand.
-

Bước 3: Vẫn không hiểu khi người nói đã giải thích, …
o I still don’t understand what you mean.
o The more you say, the more I don’t understand.
o The more you explain, the less I understand.

10.

Yêu cầu giải thích ý nghĩa của từ, câu:

-

Can you explain me about it ?

-

Can you explain it to me ?

-

Can you explain it in Vietnamese ?

-

Can you explain it clearly, please ?

-

Can you explain it to me in simple terms ?

11.

Yêu cầu cách diễn đạt để cho người nghe có thể dễ dàng nghe hiểu:

-

Can you/ Could you/ Would you repeat that, please ?

-

Can you say it again, please ?

-

Can you explain it once more, please ?

-

Could you speak more slowly, loudly please ?

-

…..

12.

Kiểm tra xem bạn đã thực sự hiểu ý của người nói hay chưa ?

-

I’m not sure I understand....
Hc tiếng Anh cùng WaNo
20 câu nói bt biến cho người hc tiếng Anh
Biên son : Phan Văn Hải (WaNo) Facebook: facebook.com/Haivet.iBT120
Email: wanosea@gmail.com Fanpage: facebook.com/crazyones.edu.vn
1. Hi v cách diễn đạt từ/câu nào đó bằng tiếng Anh:
- What do you call this in English ?
- How do you say that in English ?
2. Nghe đọc ch ( trong sách, v ):
- How do you pronounce this word ?
3. Hỏi để biết cách viết:
- How do you spell it ( /that word ) ( in English ) ?
- Can/Could/Would you write it on the board ?
- Can/Could/Would you write it in my notebook ?
4. Hi v ý nghĩa ca t, câu:
- What’s the meaning of WaNo ?
- What does ( the word ) WaNo mean ?
- What does WaNo stand for ?
- What’s the English word for WaNo ?
5. Hi xem t và câu đó có ý nghĩa nào khác không :
- What is another meaning for WaNo ?
6. T trái nghĩa vi t này là t nào ?
- Which is the opposite meaning of WaNo ( /the following words ) ?
- What is the antonym of WaNo ?
7. T khác có cùng nghĩa với nó ( Mức đ th hin khác nhau )
- What’s another word for WaNo ?
- What other words have the same meaning as WaNo ?
8. Đâu là sự khác bit gia A và B:
- How does A differ from B ?
- What’s the difference between A and B ?
9. Nói lên vấn đề bn không hiu:
- c 1: Pardon ? I’m sorry .
- c 2: Khi bn không hiểu …
o I didn’t hear/catch what you said ?
20 câu nói bất biến cho người học tiếng anh - Trang 2
20 câu nói bất biến cho người học tiếng anh - Người đăng: Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
20 câu nói bất biến cho người học tiếng anh 9 10 112