Ktl-icon-tai-lieu

2000 từ tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi Lê Kim Nên
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 56 lần
2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

2000 TÖØ TIEÁNG ANH THOÂNG DUÏNG
a/an (det) moät
able (a) coù theå
ability (n) khaû naêng
about (adv) khoaûng chöøng
about (prep) veà
above (prep) phía treân
absence (n) söï vaéng maët
absent (a) vaéng maët
absolutely(adv)hoaøn toaøn
academic (a) (thuoäc) nhaø
tröôøng
accept (v) chaáp nhaän
acception(n)söï chaáp nhaän
access (n) ñöôøng vaøo
accident(n) tai naïn
accompany (v) hoä toáng
according to (prep) theo
account (n) taøi khoaûn
account (v) coi nhö
achieve (v) ñaït ñöôïc
achievement (n) thaønh
töïu
acid (n) axít
acquire (v) thu ñöôïc
across (prep) beân kia
act (n) haønh vi
act(v)haønh ñoäng/ñoùng vai
action (n) haønh ñoäng
active (a) nhanh nheïn
activity (n) söï hoaït ñoäng
actual (a) thöïc söï, thöïc teá
actually (adv) thaät söï
add (v) theâm vaøo/coäng
H c, h c n a, h c mãi!!!

addition (n) söï theâm
vaøo/tính coäng
additional (a) theâm vaøo
address (n) ñòa chæ
address (v) ñeà ñòa chæ/goïi
(teân/chöùc töôùc)
administration (n) söï
quaûn trò
admit (v) thöøa nhaän
adopt (v) nhaän laøm con
nuoâi
adoption (n) nghóa döôõng
adult (n) ngöôøi tröôûng
thaønh
advance (n) söï tieán boä/caûi
tieán
advantage (n) thuaän lôïi
advice (n) lôøi khuyeân
advise (v) khuyeân
affair (n) vuï vieäc
affect (v) taùc ñoäng
afford (v) ñuû khaû naêng
afraid (a) sôï
after (prep/conj) sau (khi)
afternoon (n) buoåi chieàu
afterward(s)(adv) sau naøy
again (adv) laëp laïi
against (prep) choáng laïi
age (n) tuoåi
agency (n) cô quan
agent (n) taùc nhaân
ago (adv) tröôùc ñaây
agree (v) ñoàng yù

agreement (n) söï taùn
thaønh
ahead (adv) phía tröôùc
aid (n) söï vieän trôï
aid (v) vieän trôï
aim (n) muïc ñích
aim (v) nhaém (ñích)
air (n) khoâng khí
aircraft (n) maùy bay
all (adv/det) taát caû
allow (v) cho pheùp
almost (adv) haàu nhö
alone (a) coâ ñoäc
alone (adv) chæ 1 mình
along (prep) doïc theo
already (adv) ñaõ roài
alright (adv) ñöôïc
also (adv) cuõng vaäy
alternative (a) thay theá
alternative (n) söï choïn
löïa giöõa nhieàu khaû naêng
although (conj) maëc duø
always (adv) luoân luoân
among (prep) ôû giöõa
(trong soá)
amongst (prep)= among
amount (n) soá löôïng
analyse (v) phaân tích
analysis (n) söï phaân tích
ancient (a) xöa, coå
and (conj) vaø
animal (n) ñoäng vaät
announce (v) tuyeân boá
Trang 1

2000 t ti ng Anh thông d ng

annual (a) haøng naêm
another (det) theâm (ngöôøi
hoaëc vaät) nöõa
answer (n) caâu traû lôøi
answer (v) traû lôøi
any (det) baát kyø
anybody (pron) baát kyø ai
anyone (pron)=anybody
anything (pron) baát cöù ...
2000 t tiếng Anh thông dng Nguyn ðặng Hoàng Duy
Học, học na, học mãi!!! Trang 1
2000 TÖØ TIEÁNG ANH THOÂNG DUÏNG
a/an (det) moät
able (a) coù theå
ability (n) khaû naêng
about (adv) khoaûng chöøng
about (prep) veà
above (prep) phía treân
absence (n) söï vaéng maët
absent (a) vaéng maët
absolutely(adv)hoaøn toaøn
academic (a) (thuoäc) nhaø
tröôøng
accept (v) chaáp nhaän
acception(n)söï chaáp nhaän
access (n) ñöôøng vaøo
accident(n) tai naïn
accompany (v) hoä toáng
according to (prep) theo
account (n) taøi khoaûn
account (v) coi nhö
achieve (v) ñaït ñöôïc
achievement (n) thaønh
töïu
acid (n) axít
acquire (v) thu ñöôïc
across (prep) beân kia
act (n) haønh vi
act(v)haønh ñoäng/ñoùng vai
action (n) haønh ñoäng
active (a) nhanh nheïn
activity (n) söï hoaït ñoäng
actual (a) thöïc söï, thöïc teá
actually (adv) thaät söï
add (v) theâm vaøo/coäng
addition (n) söï theâm
vaøo/tính coäng
additional (a) theâm vaøo
address (n) ñòa chæ
address (v) ñeà ñòa chæ/goïi
(teân/chöùc töôùc)
administration (n) söï
quaûn trò
admit (v) thöøa nhaän
adopt (v) nhaän laøm con
nuoâi
adoption (n) nghóa döôõng
adult (n) ngöôøi tröôûng
thaønh
advance (n) söï tieán boä/caûi
tieán
advantage (n) thuaän lôïi
advice (n) lôøi khuyeân
advise (v) khuyeân
affair (n) vuï vieäc
affect (v) taùc ñoäng
afford (v) ñuû khaû naêng
afraid (a) sôï
after (prep/conj) sau (khi)
afternoon (n) buoåi chieàu
afterward(s)(adv) sau naøy
again (adv) laëp laïi
against (prep) choáng laïi
age (n) tuoåi
agency (n) cô quan
agent (n) taùc nhaân
ago (adv) tröôùc ñaây
agree (v) ñoàng yù
agreement (n) söï taùn
thaønh
ahead (adv) phía tröôùc
aid (n) söï vieän trôï
aid (v) vieän trôï
aim (n) muïc ñích
aim (v) nhaém (ñích)
air (n) khoâng khí
aircraft (n) maùy bay
all (adv/det) taát caû
allow (v) cho pheùp
almost (adv) haàu nhö
alone (a) coâ ñoäc
alone (adv) chæ 1 mình
along (prep) doïc theo
already (adv) ñaõ roài
alright (adv) ñöôïc
also (adv) cuõng vaäy
alternative (a) thay theá
alternative (n) söï choïn
löïa giöõa nhieàu khaû naêng
although (conj) maëc duø
always (adv) luoân luoân
among (prep) ôû giöõa
(trong soá)
amongst (prep)= among
amount (n) soá löôïng
analyse (v) phaân tích
analysis (n) söï phaân tích
ancient (a) xöa, coå
and (conj) vaø
animal (n) ñoäng vaät
announce (v) tuyeân boá
2000 từ tiếng anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
2000 từ tiếng anh thông dụng - Người đăng: Lê Kim Nên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
2000 từ tiếng anh thông dụng 9 10 730