Ktl-icon-tai-lieu

25 câu Tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi Thuy Nhung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 21 lần
1. After you.:
Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…
2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi…
Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào?
eg: I was deeply
moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.
3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.
4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi
It’s getting late. We’d better be off .
5.Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?
6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi
Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started.
7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.
8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi
9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe
10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.
11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.
12. I’m not going to kid you.
Tôi đâu có đùa với anh
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.
13. That’s something.
Quá tốt rồi / Giỏi lắm
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.
14. Brilliant idea!
Ý kiến hay! / Thông minh đấy!
15. Do you really mean it?
Nói thật đấy à?
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?
16. You are a great help.

Bạn đã giúp rất nhiều
17. I couldn’t be more sure.
Tôi cũng không dám chắc
18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu
A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.
19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi
20. Mind you!
Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.
21. You can count on it.
Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.
22. I never liked it anyway.
Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt
lúng túng hay khó xử:
Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway
23. That depends.
Tuỳ tình hình thôi
eg: I may go to the airport to meet her. But that de...
1. After you.:
M i ngài tr c. ướ
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào c a, lên xe,…
2. I just couldn’t help it. Tôi không ki m ch c / Tôi không nh n n i… ế đượ
Câu nói hay ho này dùng trong nh ng tr ng h p nào? ườ
eg: I was deeply
moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.
3. Don’t take it to heart. ng b ng/ ng b n tâmĐừ để Đừ
eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.
4. We’d better be off. Chúng ta nên i thôiđ
It’s getting late. We’d better be off .
5.Let’s face it. Hãy i m t i / C n i m t v i hi n th cđố đ đố
Th ng cho th y ng i nói không mu n né tránh khó kh n.ườ ư ă
eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?
6. Let’s get started. B t u làm thôi đầ
Nói khi khuyên b o: Don’t just talk. Let’s get started.
7. I’m really dead. Tôi m t ch t i c ế đ đượ
Nói ra c m nh n c a mình: After all that work, I’m really dead.
8. I’ve done my best. Tôi c h t s c r i ế
9. Is that so? Th t th sao? / Th á? ế ế
Bi u th s kinh ng c, nghi ng c a ng i nghe ườ
10. Don’t play games with me! ng có gi n v i tôi.Đừ
11. I don’t know for sure. Tôi c ng không ch cũ
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.
12. I’m not going to kid you.
Tôi âu có ùa v i anhđ đ
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.
13. That’s something.
Quá t t r i / Gi i l m
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.
14. Brilliant idea!
Ý ki n hay! / Thông minh y!ế đấ
15. Do you really mean it?
Nói th t y à? đấ
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?
16. You are a great help.
25 câu Tiếng Anh thông dụng - Trang 2
25 câu Tiếng Anh thông dụng - Người đăng: Thuy Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
25 câu Tiếng Anh thông dụng 9 10 408