Ktl-icon-tai-lieu

30 bài tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi tienghoahay
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài hc 2 - Bn có nói tiếng Anh không?
Xin l i, b n là ng i M ph i không? ườ
Excuse me, are you American?
Không.
No.
B n có nói ti ng Anh khôn ế g?
Do you speak English?
M t chút, nh ng không gi i l m. ư
A little, but not very well.
B n đây bao lâu r i?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
B n làm ngh gì?
What do you do for work?
Tôi là m t h c sinh. Còn b n?
I'm a student. How about you?
Tôi cũng là m t h c sinh.
I'm a student too.
Bài hc 3 - Tên bn là gì?
John
Xin l i, b n tên là gì?
Excuse me, what's your name?
Jessica
Tên tôi là Jessica. Còn tên c a b n?
My name is Jessica. What's yours?
John
John.
John.
Jessica
B n nói ti ng Anh r t gi i. ế
You speak English very well.
John
Cám n.ơ
Thank you.
Jessica
B n bi t bây gi là m y gi không? ế
Do you know what time it is?
John
Ch c r i. Bây gi là 5:10 chi u.
Sure. It's 5:10PM.
Jessica
B n nói gì?
What did you say?
John
Tôi nói bây gi là 5:10 chi u.
I said it's 5:10PM.
Jessica
Cám n.ơ
Thanks.
John
Không có gì.
You're welcome.
Bài hc 4 - Hi đường.
Amy
Chào Michael.
Hi Michael.
Michael
Chào Amy. Có chuy n gì v y?
Hi Amy. What's up?
Amy
Tôi đang tìm phi tr ng. B n có th nói choườ
tôi bi t làm cách nào đ n đó đ c không?ế ế ượ
I'm looking for the airport. Can you tell me
how to get there?
Michael
Không, r t ti c. Tôi không bi t. ế ế
No, sorry. I don't know.
Amy
Tôi nghĩ tôi có th đi xe đi n ng m đ t i phi
tr ng. B n có bi t đu ng xe đi n ng m ườ ế
đâu không?
I think I can take the subway to the airport.
Do you know where the subway is?
Michael
Ch c r i. Nó đ ng kia.
Sure, it's over there.
Amy
đâu? Tôi không th y nó.
Where? I don't see it.
Michael
Phía bên kia đ ng.ườ
Across the street.
Amy
Ô, bây gi tôi th y r i. Cám n. ơ
Oh, I see it now. Thanks.
Bai 1 ban tu dau toi
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi.
B n kh e không?
How are you?
Tôi kh e. B n kh e không?
I'm good. How are you?
Kh e. B n có nói ti ng An ế h không?
Good. Do you speak English?
M t chút. B n là ng i M h ? ườ
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
B n t đâu t i?
Where are you from?
Tôi t California.
I'm from California.
R t vui đ c g p b n. ượ
Nice to meet you.
Tôi cũng r t vui đ c g p b n ượ
Nice to meet you too.
30 bài tiếng anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 bài tiếng anh thông dụng - Người đăng: tienghoahay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
30 bài tiếng anh thông dụng 9 10 176