Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ tiếng anh thông dung

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ
abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực
able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài
unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về
above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
abroad (adv) /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt
absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse
(n) (v) /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/
access (n) /'ækses/ lối, cửa, đường vào
accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ
accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo
account
(n) (v) /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng
accurately (adv) /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
accuse (v) /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve (v) /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được
achievement (n) /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
acid (n) /'æsid/ axit
acknowledge (v) /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
acquire (v) /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
across (adv)., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua
act
(n) (v) /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
action (n) /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động
take action hành động
active (adj) /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn

1

actively (adv) /'æktivli/
activity (n) /æk'tiviti/
actor, actress (n) /'æktə/ /'æktris/ diễn viên
actual (adj) /'æktjuəl/ thực tế, có thật
actually (adv) /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
(adv)ertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo
adapt (v) /ə'dæpt/ tra, lắp vào
add (v) /æd/ cộng, thêm vào
addition (n) /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng
in addition (to) thêm vào
additional (adj) /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
address
(n) (v) /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
adequate (adj) /'ædikwit/ đầy, đầy đủ
adequately (adv) /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
adjust (v) /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
admiration (n) /,ædmə'reiʃn/ sự khâ...
abandon (v) / 'bænd nə ə / b , t b
abandoned (adj) / 'bænd ndə ə / b b r i, b ru ng b ỏ ơ
ability (n) / 'bilitiə / kh năng, năng l c
able (adj) /'eibl/ có năng l c, có tài
unable (adj) /' n'eiblʌ / không có năng l c, không có tài
about (adv)., prep. / 'baut/ ə kho ng, v
above prep., (adv) / 'b v/ ə ʌ trên, lên trên
abroad (adv) / 'br :d/ ə ɔ , ra n c ngoài, ngoài tr i ướ
absence (n) /'æbs ns/ ə s v ng m t
absent (adj) /'æbs nt/ ə v ng m t, ngh
absolute (adj) /'æbs lu:tə / tuy t đ i, hoàn toàn
absolutely (adv) /'æbs lu:tli/ ə tuy t đ i, hoàn toàn
absorb (v) / b's :bə ɔ / thu hút, h p thu, lôi cu n
abuse (n) (v) / 'bju:s/ ə l ng hành, l m d ng
academic (adj) /,æk 'demikə / thu c h c vi n, ĐH, vi n hàn lâm
accent (n) /'æks nt/ ə tr ng âm, d u tr ng âm
accept (v) / k'sept/ ə ch p nh n, ch p thu n
acceptable (adj) / k'sept bl/ ə ə có th ch p nh n, ch p thu n
unacceptable (adj) /' n k'sept bl/ʌ ə ə
access (n) /'ækses/ l i, c a, đ ng vào ườ
accident (n) /'æksid nt/ ə tai n n, r i ro
by accident
accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình c , b t ng
accidentally (adv) /,æksi'dent li/ ə tình c , ng u nhiên
accommodation (n) / ,k m 'dei n/ ə ɔ ə ʃ s thích nghi, đi u ti t ế
accompany (v) / 'k mp ni/ ə ʌ ə đi theo, đi cùng, kèm theo
according to prep. / 'k :di / ə ɔ ɳ theo, y theo
account (n) (v) / 'kaunt/ ə tài kho n, k toán; tính toán, tính đ n ế ế
accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đ n, chính xác, xác đáng
accurately (adv) /'ækjuritli/ đúng đ n, chính xác
accuse (v) / 'kju:z/ ə t cáo, bu c t i, k t t i ế
achieve (v) / 't i:v/ ə ʃ đ t đ c, dành đ c ượ ượ
achievement (n) / 't i:vm nt/ ə ʃ ə thành tích, thành t u
acid (n) /'æsid/ axit
acknowledge (v) / k'n lid / ə ɔ ʤ công nh n, th a nh n
acquire (v) / 'kwai / ə ə dành đ c, đ t đ c, ki m đ cượ ượ ế ượ
across (adv)., prep. / 'kr s/ ə ɔ qua, ngang qua
act (n) (v) /ækt/ hành đ ng, hành vi, c ch , đ i x
action (n) /'æk n/ ʃ hành đ ng, hành vi, tác đ ng
take action hành đ ng
active (adj) /'æktiv/ tích c c ho t đ ng, nhanh nh n
1
3000 từ tiếng anh thông dung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ tiếng anh thông dung - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
3000 từ tiếng anh thông dung 9 10 950