Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ vựng thông dụng

Được đăng lên bởi tran-van-thang
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 3651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3000 TỪ VỰNG THÔNG DỤNG
1.

abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ

2.

abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

3.

ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực

4.

able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài

5.

unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài

6.

about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về

7.

above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên

8.

abroad (adv) /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời

9.

absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt

10.

absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ

11.

absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn

12.

absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn

13.

absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn

14.

abuse (n) (v) /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng

15.

academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm

16.

accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm

17.

accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận

18.

acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận

19.

unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/ không thể chấp nhận

20.

access (n) /'ækses/ lối, cửa, đường vào

21.

accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro

22.

accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ

23.

accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên

24.

accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết

25.

accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
Page 1

26.

according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo

27.

account (n) (v) /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến

28.

accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng

29.

accurately (adv) /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác

30.

accuse (v) /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội

31.

achieve (v) /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được

32.

achievement (n) /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu

33.

acid (n) /'æsid/ axit

34.

acknowledge (v) /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận

35.

acquire (v) /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được

36.

across (adv)., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua

37.

act (n) (v) /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử

38.

action (n) /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động

39.

take action: hành động

40.

active (adj) /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹnactively (adv) /'æktivli/

41.

activity (n) /æk'tiviti/

42.

actor, actress (n) /'æktə/ /'æktris/ diễn viên

43.

actual (adj) /'æktjuəl/ thực tế, có thật

44.

actually (adv) /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại

45.

(adv)ertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo

46.

adapt (v) /ə'dæpt/ tra, lắp vào

47.

add (v) /æd/ cộng, thêm vào

48.

addition (n) /ə'diʃn/ tí...
3000 T VNG THÔNG DNG
1. abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ
2. abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
3. ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực
4. able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài
5. unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
6. about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về
7. above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
8. abroad (adv) /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
9. absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt
10. absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
11. absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
12. absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
13. absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
14. abuse (n) (v) /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng
15. academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
16. accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
17. accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận
18. acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
19. unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/ không thể chấp nhận
20. access (n) /'ækses/ lối, cửa, đường vào
21. accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
22. accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ
23. accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
24. accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
25. accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
Page 1
3000 từ vựng thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ vựng thông dụng - Người đăng: tran-van-thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
3000 từ vựng thông dụng 9 10 47