Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ vựng thông dụng

Được đăng lên bởi long11n
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 3162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a, an indefinite article
abandon v.
abandoned adj.
ability n.
able adj.
unable adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
absence n.
absent adj.
absolute adj.
absolutely adv.
absorb v.
abuse n., v.
academic adj.
accent n.
accept v.
acceptable adj.
unacceptable adj.
access n.
accident n.
by accident



accidental adj.
accidentally adv.
accommodation n.
accompany v.
according to prep.
account n., v.
accurate adj.
accurately adv.
accuse v.
achieve v.
achievement n.
acid n.
acknowledge v.
acquire v.
across adv., prep.
act n., v.
action n.
take action
active adj.
actively adv.
activity n.
actor, actress n.
actual adj.



actually adv.
ad

advertisement

adapt v.
add v.
addition n.
in addition (to)
additional adj.
address n., v.
adequate adj.
adequately adv.
adjust v.
admiration n.
admire v.
admit v.
adopt v.
adult n., adj.
advance n., v.
advanced adj.
in advance
advantage n.
take advantage of
adventure n.
advertise v.



advertising n.
advertisement (also ad, advert) n.
advice n.
advise v.
affair n.
affect v.
affection n.
afford v.
afraid adj.
after prep., conj., adv.
afternoon n.
afterwards (especially BrE; NAmE usually afterward) adv.
again adv.
against prep.
age n.
aged adj.
agency n.
agent n.
aggressive adj.
ago adv.
agree v.
agreement n.
ahead adv.



aid n., v.
aim n., v.
air n.
aircraft n.
airport n.
alarm n., v.
alarming adj.
alarmed adj.
alcohol n.
alcoholic adj., n.
alive adj.
all det., pron., adv.
allow v.
all right adj., adv., exclamation
ally n., v.
allied adj.
almost adv.
alone adj., adv.
along prep., adv.
alongside prep., adv.
aloud adv.
alphabet n.
alphabetical adj.



alphabetically adv.
already adv.
also adv.
alter v.
alternative n., adj.
alternatively adv.
although conj.
altogether adv.
always adv.
a.m. (NAmE also A.M.) abbr.
amaze v.
amazing adj.
amazed adj.
ambition n.
ambulance n.
among (also amongst) prep.
amount n., v.
amuse v.
amusing adj.
amused adj.
an

a, an

analyse (BrE) (NAmE analyze) v.
analysis n.



ancient adj.
and conj.
anger n.
angle n.
angry adj.
angrily adv.
animal n.
ankle n.
anniversary n.
announce v.
annoy v.
annoying adj.
annoyed adj.
annual adj.
annually adv.
another det., pron.
answer n., v.
anti- prefix
anticipate v.
anxiety n.
anxious adj.
anxiously adv.
any det., pron., adv.



anyone (also anybody) pron.
a...
www.vuontoithanhcong.com
a, an indefinite article
abandon v.
abandoned adj.
ability n.
able adj.
unable adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
absence n.
absent adj.
absolute adj.
absolutely adv.
absorb v.
abuse n., v.
academic adj.
accent n.
accept v.
acceptable adj.
unacceptable adj.
access n.
accident n.
by accident
3000 từ vựng thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ vựng thông dụng - Người đăng: long11n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
3000 từ vựng thông dụng 9 10 120