Ktl-icon-tai-lieu

301 câu đàm thoại tiếng hoa

Được đăng lên bởi Ước Mơ Cháy Bỏng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1|你你|nǐ hǎo
2|你你你你|nǐ hǎo ma你
3|你你|hěn hǎo
4|你你你你|wǒ yě hěn hǎo
5|你你|nǐ zǎo
6|你你你你你你|nǐ shēn tǐ hǎo ma你
7|你你|xiè xiè
8|你你|zài jiàn
9|你你你你你你|nǐ gōng zuo máng ma你
10|你你你你你|hěn máng nǐ ní你
11|你你你你|wǒ bù tài máng
12|你你你你你你你你你你|nǐ bà bà mā mā shēn tǐ hǎo ma你
13|你你你你|wǒ jiào mǎ lì
14|你你你你你你|rèn shì nǐ hěn gāo xīng
15|你你你你|nín guì xìng你
16|你你你你你你你|nǐ jiào chénme míng zì你
17|你你你你你|tā xìng chénme你
18|你你你你你你你你你你|tā bù shì lǎo shī你tā shì xué shēng
19|你你你你|tā shì shuí你
20|你你你你你你|wǒ jiè shào yī xià ér
21|你你你你你|nǐ qù nǎ ér你
22|你你你你你你你|zhāng lǎo shī zài jiā yāo你
23|你你你你你你你你你|wǒ shì zhāng lǎo shī de xué shēng你
24|你你你|qǐng jìn你
25|你你你你你|jīn tiān jǐ hào你
26|你你你你你你你你|jīn tiān shí yuè sān shí yī hào
27|你你你你你你你你你你你你你|jīn tiān bù shì xīng qí sì你zuó tiān xīng qí sì
28|你你你你你你你|wǎn shàng nǐ zuo chénme你
29|你你你你你你你你你你|nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào你
30|你你你你你你你你你你你|wǒ men shàng wǔ qù tā jiā你hǎo ma你
31|你你你你你你你|nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén你
32|你你你你你你你你你|nǐ bà bà zuo chénme gōng zuo你

33|你你你你你你|tā zài dà xué gōng zuo
34|你你你你你你你你你你你你你|wǒ jiā yǒu bà bà你mā mā hé yī gè dì dì
35|你你你你你你|gē gē jié hūn le你
36|你你你你你你|tā men méi yǒu hái zǐ
37|你你你你你|xiàn zài jǐ diǎn你
38|你你你你你你你你|xiàn zài qī diǎn èr shí wǔ fēn
39|你你你你你你|nǐ jǐ diǎn shàng kè你
40|你你你你你你|chāi yī kè bā diǎn qù
41|你你你你|wǒ qù chī fàn
42|你你你你你你你你|wǒ men chénme shí hòu qù你
43|你你你|tài zǎo le
44|你你你你你你你|wǒ yě liù diǎn bàn qǐ chuáng
45|你你你你你你|nǐ zhù zài nǎ ér你
46|你你你你你你你|zhù zài liú xué shēng sù shè
47|你你你你你你|duō shǎo hào fáng jiān你
48|你你你你你你|nǐ jiā zài nǎ ér你
49|你你你你你你|huān yíng nǐ qù wán ér
50|你你你|tā cháng qù
51|你你你你你你|wǒ men yī qǐ qù ba
52|你你你你|nà tài hǎo le
53|你你你你你你你|bā lǒu zài jiǔ lóu páng biān
54|你你你你你你你|qù bā lóu zěn yāo zǒu你
55|你你你你你你你|nà gè lóu jiù shì bā lóu
56|你你你你你你你你你|qǐng wèn你yóu jú zài nǎ ér你
57|你你你你你你你你|wǎng qián zǒu你jiù shì yóu jú
58|你你你你你你你你你|yóu jú chī zhè ér yuǎn bù yuǎn你
59|你你你你你你你你你你|bǎi huo dà lóu zài chénme dì fāng你
60|你你你你你你你|zài nǎ ér zuo qì chē你
61|你你你你你|nín yào chénme你
62|你你你你你你你你|píng guǒ duō shǎo qián yī jīn你
63|你你你(你)你你|liǎng kuài wǔ(máo)yī jīn
64|你你你你你|nín yào duō shǎo你

65|你你你你你你你|nín huán yào bié de ma你
66|你你你你你|wǒ yào mǎi jú zǐ
67|你你你你你|jú zǐ tài guì le
68|你你你|nín cháng cháng
69|你你你|tiān lěng le
70|你你你你你你|wǒ xiǎng mǎi jiàn máo yī
71|你你你你你你你你你|xīng qí tiān qù你zěn yāo yáng你
72|你你你你你你|xīng qí tiān rén tài duō
73|你你你你你你你|wǒ kàn kàn nà jiàn máo yī
74|你你你你你你你你你你你|zhè jiàn máo yī wǒ kě yǐ shì shì ma你
75|你你你你你你你你你|zhè jiàn máo yī bù dà yě bù xiǎo
76|你你你|hǎo jí le
77|你你你你你你你你你|zhè lù chē dào tiān ān mén ma你
78|你你你你你|wǒ ...
1|你你|nǐ hǎo
2|你你你你|nǐ hǎo ma
3|你你|h n hě ǎo
4|你你你你|wǒ yě hěn hǎo
5|你你|nǐ zǎo
6|你你你你你你|nǐ shēn tǐ hǎo ma
7|你你|xiè xiè
8|你你|zài jiàn
9|你你你你你你|nǐ gōng zuo máng ma
10|你你你你你|h n máng ně ǐ
11|你你你你|wǒ bù tài máng
12|你你你你你你你你你你|nǐ bà bà mā mā shēn tǐ hǎo ma
13|你你你你|wǒ jiào mǎ
14|你你你你你你|rèn shì nǐ hěn gāo xīng
15|你你你你|nín guì xìng
16|你你你你你你你|nǐ jiào chénme míng zì
17|你你你你你|t xìng chénmeā
18|你你你你你你你你你你|t bù shì lā ǎo shī你t shì xué sh ngā ē
19|你你你你|t shì shuíā
20|你你你你你你|wǒ jiè shào yī xià ér
21|你你你你你|nǐ qù nǎ ér
22|你你你你你你你|zh ng lā ǎo shī zài jiā yāo
23|你你你你你你你你你|wǒ shì zhāng lǎo shī de xué shēng
24|你你你|qǐng jìn
25|你你你你你|j n ti n jī ā ǐ hào
26|你你你你你你你你|j n ti n shí yuè s n shí y hàoī ā ā ī
27|你你你你你你你你你你你你你|j n ti n bù shì x ng qí sìī ā ī zuó ti n x ng qí sìā ī
28|你你你你你你你|wǎn shàng nǐ zuo chénme
29|你你你你你你你你你你|nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào
30|你你你你你你你你你你你|wǒ men shàng wǔ qù tā jiā你hǎo ma
31|你你你你你你你|nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén
32|你你你你你你你你你|nǐ bà bà zuo chénme gōng zuo
301 câu đàm thoại tiếng hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
301 câu đàm thoại tiếng hoa - Người đăng: Ước Mơ Cháy Bỏng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
301 câu đàm thoại tiếng hoa 9 10 60