Ktl-icon-tai-lieu

35 cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi anhvulovely21102001
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
35 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để
(cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough qualification to work here).
2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không)
đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao
để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he
could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà
…(The film was so boring that he fell asleep in the middle of it)
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao
đến nỗi mà ... (It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện
loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie in the sun too long, you will get
sunburnt).
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 =
miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra (If I won the competition, I would
spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện
loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d
worked harder, I would have passed the exam)
10/ Cấu trúc: Unless + positive = If … not = trừ phi, nếu không (You will be late
unless you start at one)
11/ Cấu trúc: S + used to + do = chỉ thói quen, hành động trong quá khứ ( He
used to smoke, but he gave up five months ago) - used ở đây như một động từ
quá khứ.
12/ Cấu trúc: S + be + used/accustomed to + doing = quen với việc …( I am used
to eating at 7:00 PM)
13/Cấu trúc: S + get + used to + doing = trở nên quen với việc …( We got used
to American food).

14/Cấu trúc: would rather do…….than ..….= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm
gì)( We would rather die in freedom than lie in slavery)
15/Cấu trúc: prefer doing/ noun……..to ..…= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm
gì) ( I prefer drinking Coca to drinking Pepsi).
16/Cấu trúc: would + like(care/hate/prefer) + to do = tạo lời mời hoặc ý muốn gì
( Would you like to dance with me)
17/ Cấu trúc: like + V_ing = diễn đạt sở thích (He like reading novel) like + to do
= diễn đạt thói quen, sự lựa chọn,hoặc với nghĩa cho là đúng. (When making tea,
he usual...
35 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để
(cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough qualification to work here).
2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không)
đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao
để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he
could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà
…(The film was so boring that he fell asleep in the middle of it)
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao
đến nỗi mà ... (It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện
loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie in the sun too long, you will get
sunburnt).
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 =
miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra (If I won the competition, I would
spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện
loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d
worked harder, I would have passed the exam)
10/ Cấu trúc: Unless + positive = If … not = trừ phi, nếu không (You will be late
unless you start at one)
11/ Cấu trúc: S + used to + do = chỉ thói quen, hành động trong quá khứ ( He
used to smoke, but he gave up five months ago) - used ở đây như một đng từ
quá khứ.
12/ Cấu trúc: S + be + used/accustomed to + doing = quen với việc …( I am used
to eating at 7:00 PM)
13/Cấu trúc: S + get + used to + doing = trở nên quen với việc …( We got used
to American food).
35 cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh - Trang 2
35 cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh - Người đăng: anhvulovely21102001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
35 cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh 9 10 311