Ktl-icon-tai-lieu

4000 từ vựng tiếng anh cần thiết

Được đăng lên bởi tanbenkm2
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 3039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mua sách Toeic photo giá rẻ: Hà Nội – 0164 283 1275| Tp.HCM- 0126 783 8638

CỬA HÀNG SÁCH TOEIC BOOK STORE

Fanpage: 
Website: 
Phone: 0164 283 1275(Hà Nội) | 0126 783 8638(Tp. Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: Gần bệnh viện Xây Dựng, đối diện 29 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) | Đại học
Bách Khoa tp.HCM ( 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp HCM)

Mua sách tại TOEIC BOOK STORE đảm bảo:
❶ 100% được photo từ sách gốc, giấy trắng, đẹp và rất dày
❶ Tiết kiệm từ 30% - 40% so với sách giá gốc
❸ Ship hàng với mức phí Cực Rẻ
===> Gần 50 đầu sách Toeic các loại đã có tại: 

Uy tín, chất lượng và sự phục vụ nhiệt tình

4000 Essential English W ords 2
Paul Nation
© 2009 Compass Publishing
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior
permission in writing from the publisher.
Acquisitions Editor: Fidel Cruz
Project Coordinator: Annie Cho
Design: Design Plus
email: info@compasspub.com

ISBN: 978-1-59966-403-3
15 14 13 12 11 10 9 8
15 14 13 12 11

Photo Credits
All images © Shutterstock, Inc. except: pp. 36, 42, 48, 90,162 © iStock International Inc.

Table of Contents
Introduction s

Unit
1

Target Words

D
Page
mm ■wm

anxious, awful, consist, desire, eager, household, intent, landscape, lift, load,
lung, motion, pace, polite, possess, rapidly, remark, seek, shine, spill

8

2

bring, castle, command, counsel, ensure, explosion, jewelry, land, meteor, monster,
northern, remote, southern, statue, steam, submit, temple, upper, weed, wing

14

3

arrow, battle, bow, brave, chief, disadvantage, enemy, entrance, hardly, intend,
laughter, log, military, obey, secure, steady, trust, twist, unless, weapon

20

4

chest, confidence, consequence, disaster, disturb, estimate, honor, impress, marathon,
narrow, pale, rough, satisfy, scream, sensitive, shade, supplement, terror, threat, victim

26

5

ancestor, angle, boot, border, congratulate, frame, heaven, incredible, legend, praise,
proceed, pure, relative, senior, silent, sink, superior, surround, thick, wrap

32

6

abroad, anger, bride, brief, chase, disappoint, dive, exchange, favor, fee, forever,
guy, lovely, mood, palace, permit, protest, sculpture, tribe, youth

38

7

basis, biology, cage, colleague, colony, debate, depart, depress, factual, f...
Mua sách Toeic photo giá r: Hà Ni 0164 283 1275| Tp.HCM- 0126 783 8638
Uy tín, chất lượng và s phc v nhit tình
CA HÀNG SÁCH TOEIC BOOK STORE
Fanpage: https://www.facebook.com/englishbookstore/
Website: http://toeicbookstore.mov.mn/
Phone: 0164 283 1275(Hà Ni) | 0126 783 8638(Tp. H Chí Minh)
Địa ch: Gn bnh vin Xây Dựng, đối din 29 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) | Đại hc
Bách Khoa tp.HCM ( 268 Lý Thường Kit, phường 14, qun 10, Tp HCM)
Mua sách tại TOEIC BOOK STORE đm bo:
100% được photo t sách gc, giy trng, đẹp và rt dày
Tiết kim t 30% - 40% so vi sách giá gc
Ship hàng vi mc phí Cc R
===> Gn 50 đầu sách Toeic các loi đã có ti: http://toeicbookstore.mov.mn/
4000 từ vựng tiếng anh cần thiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
4000 từ vựng tiếng anh cần thiết - Người đăng: tanbenkm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
4000 từ vựng tiếng anh cần thiết 9 10 283