Ktl-icon-tai-lieu

43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho người tiếp thị bán hàng

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 4951 lần   |   Lượt tải: 3 lần
43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho
người tiếp thị bán hàng
Chủ đề 1:
Welcoming and seeing Off Guests
Chào đón và tiễn khách
Dialog A. Welcoming a Guest.
Scene: A guest (G) steps into the hotel. A doorman (D) and a bellman (B) welcom him
at the antrance to the hotel.
D: Good morning, sir. Welcom to our hotel.
G: Thank you.
B: Good morning, sir. I’ll help you with your baggage.
G: Thank you.
B: The Reception Counter is just over there. This way, please. (After the guest
checks in at the counter, the bellman shows his room.
G: Thank you.
B: This way, please. Did you have a good trip, sir?
G: Oh, it’s very tiring. What I want now is to have a hot bath and then have a good
sleep.
B: I’m sorry to hear that. Room 908 is spacious and cosy. I’m sure you’ll have a
good rest there.
G: That’s nice.
B: Here we are, sir. Room 908. (He opens the door). You first, sir.

Hội thoại A: Đón khách.
Bối cảnh: Một người khách (G) bước vào khách sạn. Một người gác cửa (D) và một
người hầu phòng (B) đón khách tại cửa khách sạn.
D:
Xin chào ông. Mời vào khách sạn.
G:
Cảm ơn.
B:
Xin chào ông. Tôi có thể mang hành lý giúp ông. G: Cảm ơn.
B:
Quầy tiếp tân ở đằng kia. Đi đường này, thưa ông. (Sau khi khách kiểm tra tại
quầy, người hầu phòng chỉ phòng cho khách.)
B:
Bầy giờ tôi sẽ đưa ông lên phòng.
G:
Cám ơn.
B:
Làm ơn đi lối này. Ông có một chuyến du lịch vui vẻ chứ?
G:
Vâng, nhưng rất mệt. Bây giờ tôi chỉ muốn tắm nước nóng và ngủ một giấc.
B:
Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Phòng 908 rất rộng và thoải mái. Tôi chắc rằng ông
sẽ nghỉ ngơi thoải mái ở đó.
G:
Rất tốt!
B:
Thưa ông, đây là phòng 908.
(Anh ta mở cửa) Xin mời, thưa ông.

Dialog B: Seeing a Guest Off
Scene: Miss Smith has checked out. She has three pieces of baggage. A bellman comes
to help her.
B: Good afternoon, madam. May I helps you with your bags?

G:
B:
G:
B:
B:
G:
B:
B:
G:
B:
G:
B:
G:

Could you call a taxi for me? I have just checked out.
Yes. Where to, madam?
The airport.
One moment, Please.
(A few minutes later)
Sorry to have kept you waiting, madam. The taxi is waiting for you at the main
entrance.
Thank you. Would you please take my baggage out to the taxi?
Certainly, madam. (The bellman puts all the bags into the boot.)
There are three pieces in all. Is that correct, madam?
Yes. You are right. (The bellman opens the door of the car.)
Please.
Thank you very much.
It’s my pleasure, madam. Hope to see you again. Good-bye and have a nice trip.
Good-bye.

Hội thoại B: Tiễn một người khách.
Bối cảnh: Cô Smith thanh toán...
43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho
người tiếp thị bán hàng
Chủ đề 1:
Welcoming and seeing Off Guests
Chào đón và tiễn khách
Dialog A. Welcoming a Guest.
Scene: A guest (G) steps into the hotel. A doorman (D) and a bellman (B) welcom him
at the antrance to the hotel.
D: Good morning, sir. Welcom to our hotel.
G: Thank you.
B: Good morning, sir. I’ll help you with your baggage.
G: Thank you.
B: The Reception Counter is just over there. This way, please. (After the guest
checks in at the counter, the bellman shows his room.
G: Thank you.
B: This way, please. Did you have a good trip, sir?
G: Oh, it’s very tiring. What I want now is to have a hot bath and then have a good
sleep.
B: I’m sorry to hear that. Room 908 is spacious and cosy. I’m sure you’ll have a
good rest there.
G: That’s nice.
B: Here we are, sir. Room 908. (He opens the door). You first, sir.
Hội thoại A: Đón khách.
Bối cảnh: Một người khách (G) bước vào khách sạn. Một người gác cửa (D) và một
người hầu phòng (B) đón khách tại cửa khách sạn.
D: Xin chào ông. Mời vào khách sạn.
G: Cảm ơn.
B: Xin chào ông. Tôi có thể mang hành lý giúp ông. G: Cảm ơn.
B: Quầy tiếp tân ở đằng kia. Đi đường này, thưa ông. (Sau khi khách kiểm tra tại
quầy, người hầu phòng chỉ phòng cho khách.)
B: Bầy giờ tôi sẽ đưa ông lên phòng.
G: Cám ơn.
B: Làm ơn đi lối này. Ông có một chuyến du lịch vui vẻ chứ?
G: Vâng, nhưng rất mệt. Bây giờ tôi chỉ muốn tắm nước nóng và ngủ một giấc.
B: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Phòng 908 rất rộng và thoải mái. Tôi chắc rằng ông
sẽ nghỉ ngơi thoải mái ở đó.
G: Rất tốt!
B: Thưa ông, đây là phòng 908.
(Anh ta mở cửa) Xin mời, thưa ông.
Dialog B: Seeing a Guest Off
Scene: Miss Smith has checked out. She has three pieces of baggage. A bellman comes
to help her.
B: Good afternoon, madam. May I helps you with your bags?
43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho người tiếp thị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho người tiếp thị bán hàng - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
43 Bài học tiếng Anh căn bản Cho người tiếp thị bán hàng 9 10 955