Ktl-icon-tai-lieu

50 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi kimoneone
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
50 CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG BẠN NÊN BIẾT
1. What's up? ­ Có chuyện gì vậy?
2. How's it going? ­ Dạo này ra sao rồi?
3. What have you been doing? ­ Dạo này đang làm gì?
4. Nothing much. ­ Không có gì mới cả.
5. What's on your mind? ­ Bạn đang lo lắng gì vậy?
6. I was just thinking. ­ Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
7. I was just daydreaming. ­ Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi.
8. It's none of your business. ­ Không phải là chuyện của bạn.
9. Is that so? ­ Vậy hả?
10. How come? ­ Làm thế nào vậy?
11. Absolutely! ­ Chắc chắn rồi!
12. Definitely! ­ Quá đúng!
13. Of course! ­ Dĩ nhiên!
14. You better believe it! ­ Chắc chắn mà.
15. I guess so. ( hoc tieng anh ) ­ Tôi đoán vậy.
16. There's no way to know. ­ Làm sao mà biết được.
17. I can't say for sure. ­ Tôi không thể nói chắc.
18. This is too good to be true! ­ Chuyện này khó tin quá!
19. No way! (Stop joking!) ­ Thôi đi (đừng đùa nữa).
20. I got it. ­ Tôi hiểu rồi.
21. Right on! (Great!) ­ Quá đúng!
22. I did it! (I made it!) ­ Tôi thành công rồi!
23. Got a minute? ­ Có rảnh không?
24. About when? ­ Vào khoảng thời gian nào?
25. I won't take but a minute. ­ Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
26. Speak up! ­ Hãy nói lớn lên.
27. Seen Melissa? ­ Có thấy Melissa không?
28. So we've met again, eh? ­ Thế là ta lại gặp nhau phải không?
29. Come here. ­ Đến đây.
30. Come over. ­ Ghé chơi.
31. Don't go yet. ­ Đừng đi vội.
32. Please go first. After you. ­ Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.
33. Thanks for letting me go first. ­ Cám ơn đã nhường đường.
34. What a relief. ­ Thật là nhẹ nhõm.
35. What the hell are you doing? ­ Anh đang làm cái quái gì thế kia?
36. You're a life saver. ­ Bạn đúng là cứu tinh.
37. I know I can count on you. ­ Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
38. Get your head out of your ass! ­ Đừng có giả vờ khờ khạo!
39. That's a lie! ­ Xạo quá!
40. Do as I say. ­ Làm theo lời tôi.
41. This is the limit! ­ Đủ rồi đó!
42. Explain to me why. ­ Hãy giải thích cho tôi tại sao.

43. Ask for it! ­ Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
44. In the nick of time. ­ Thật là đúng lúc.
45. No litter. ­ Cấm vứt rác.
46. Go for it! ­ Cứ liều thử đi.
47. What a jerk! ­ Thật là đáng ghét.
48. How cute! ­ Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
49. None of your business! ­ Không phải việc của bạn.
50. Don't peep! ­ Đừng nhìn lén!

Một số cách nói " XIN LỖI " trong tiếng Anh
­ Terribly sorry ­ Thành thật xin lỗi
­ I have to say sorry you ­ Tôi phải xin lỗi anh
­ Sorry for being late ­ Xin lỗi tôi đến trễ
­ I forget it by mi...
50 CÂU TI NG ANH GIAO TI P THÔNG D NG B N NÊN BI T
1. What's up? - Có chuy n gì v y?
2. How's it going? - D o này ra sao r i?
3. What have you been doing? - D o này đang làm gì?
4. Nothing much. - Không có gì m i c .
5. What's on your mind? - B n đang lo l ng gì v y?
6. I was just thinking. - Tôi ch nghĩ linh tinh thôi.
7. I was just daydreaming. - Tôi ch đãng trí đôi chút thôi.
8. It's none of your business. - Không ph i là chuy n c a b n.
9. Is that so? - V y h ?
10. How come? - Làm th nào v y?ế
11. Absolutely! - Ch c ch n r i!
12. Definitely! - Quá đúng!
13. Of course! - Dĩ nhiên!
14. You better believe it! - Ch c ch n mà.
15. I guess so. ( hoc tieng anh ) - Tôi đoán v y.
16. There's no way to know. - Làm sao mà bi t đ c.ế ượ
17. I can't say for sure. - Tôi không th nói ch c.
18. This is too good to be true! - Chuy n này khó tin quá!
19. No way! (Stop joking!) - Thôi đi (đ ng đùa n a).
20. I got it. - Tôi hi u r i.
21. Right on! (Great!) - Quá đúng!
22. I did it! (I made it!) - Tôi thành công r i!
23. Got a minute? - Có r nh không?
24. About when? - Vào kho ng th i gian nào?
25. I won't take but a minute. - S không m t nhi u th i gian đâ u.
26. Speak up! - Hãy nói l n lên.
27. Seen Melissa? - Có th y Melissa không?
28. So we've met again, eh? - Th là ta l i g p nhau ph i không?ế
29. Come here. - Đ n đây.ế
30. Come over. - Ghé ch i.ơ
31. Don't go yet. - Đ ng đi v i.
32. Please go first. After you. - Xin nh ng đi tr c. Tôi xin đi sau.ườ ướ
33. Thanks for letting me go first. - Cám n đã nh ng đ ng.ơ ườ ườ
34. What a relief. - Th t là nh nhõm.
35. What the hell are you doing? - Anh đang làm cái quái gì th kia?ế
36. You're a life saver. - B n đúng là c u tinh.
37. I know I can count on you. - Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà.ế
38. Get your head out of your ass! - Đ ng có gi v kh kh o!
39. That's a lie! - X o quá!
40. Do as I say. - Làm theo l i tôi.
41. This is the limit! - Đ r i đó!
42. Explain to me why. - Hãy gi i thích cho tôi t i sao.
50 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng - Trang 2
50 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng - Người đăng: kimoneone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
50 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng 9 10 102