Ktl-icon-tai-lieu

500 chũ hán cơ bản

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 6 lần
500 CHỮ HÁN CƠ BẢN
HÌNH – ÂM – NGHĨA – TẢ PHÁP
Phần này gồm 500 chữ Hán cơ bản (gồm cả chữ phồn thể lẫn giản thể), xếp thứ tự theo phiên âm Pinyin. Mỗi chữ Hán
được giải rõ về HÌNH–ÂM–NGHĨA và cách viết (tả pháp). Cách trình bày mỗi chữ Hán như sau: (1) âm Pinyin, (2) chữ
Hán phồn thể (và giản thể của nó – nếu có – đặt trong ngoặc tròn ngay sau nó), (3) âm Hán Việt (trong ngoặc nhọn), và
(4) ý nghĩa thông thường nhất. Quý vị click chuột vào một chữ Hán thì sẽ thấy cách viết chữ theo đúng thứ tự các nét của
nó. Phần này phát triển từ: Learn to Write Characters của Dr. Tim Xie 謝天蔚 (Tạ Thiên Uý), California State
University, Long Beach (trong đó có một vài chữ Hán phiên âm Pinyin bị đánh máy nhầm thanh điệu, nay đã được hiệu
đính đúng thanh điệu ở đây, căn cứ Tân Hoa Tự Điển của Bắc Kinh).
QUI TẮC VIẾT CHỮ HÁN
Trừ vài ngoại lệ, qui tắc chung là từ trái qua phải; từ trên xuống dưới; từ ngoài vào trong.
1. Ngang trước sổ sau: 十 , 丁 , 干 , 于 , 斗 , 井 .
2. Phết (ノ) trước, mác ( 乀 ) sau: 八 , 人 , 入 , 天 .
3. Từ trái qua phải: 州 , 划 , 外 , 辦 , 做 , 條 , 附 , 謝 .
4. Từ trên xuống dưới: 三 , 合 , 念 , 志 , 器 , 意 .
5. Từ ngoài vào trong: 司 , 向 , 月 , 同 , 風 , 风 , 周 .
6. Bộ 辶 và 廴 viết sau cùng: 这 , 还 , 选 , 遊 , 道 , 建 .
7. Giữa trước; trái rồi phải: 小 , 少 , 水 , 业 , 办 , 樂 .
8. Vào nhà, đóng cửa: 日, 回 , 國 , 国 , 固 , 固 .
KẾT CẤU CHỮ HÁN
1. Trái–phải: 八 , 外 , 北 , 把 , 付 , 明 , 地 . 和 , 好 , 汉 .
2. Trên–dưới: 二 , 分 , 公 , 志 , 定 , 多 , 思 , 各 , 電 .
3. Ngoài–trong: 日, 回 , 國 , 国 , 固 , 固 , 開 , 問 , 同 .
4. Trái–giữa–phải: 小 , 水 , 辦 , 做 , 條 , 謝 , 批 , 倒 .
5. Trên–giữa–dưới: 三 , 合 , 克 , 器 , 意 , 菜 , 帶 , 堂 .
6. Trên–phải trên–phải dưới: 但 , 你 , 程 , 談 , 總 , 治 .
7. Trên–dưới trái–dưới phải: 蟲 , 最 , 命 , 众 , 義 , 緊 .
8. Trên trái–trên phải–dưới: 想 , 您 , 資 , 質 , 些 , 型 , 恐 .

9. Góc dưới trái–góc trên phải: 这 , 还 , 过 , 选 , 遊 , 道 .
10. Liên thể: 十 , 人 , 刀 , 了, 七 , 九 , 山 , 南 , 之 .
A (3 chữ)
Phiên âm
ǎi
ài
ān
bā
bǎ
bà
bāo
bǎo
bào
běi
bèi
běn
bǐ
bié
bīng
bìng
bō
cháng
cháng
chǎng
chē
chéng
chéng
chéng
chéng

Từ Hoa
矮
愛 ( 爱)
安
八
把
爸
包
保
報 ( 报)
北
備 ( 备
本
比
別
兵
病
波
常
長( 长)
場 ( 场)
車 ( 车)
城
成
程
乘

chù
chūn
cí
cǐ
cì
cōng
cóng
cuì
dǎo
dào
dào
dé
dé
de
děi

處 ( 处)
春
詞 ( 词)
此
次
聰 ( 聪)
從 ( 从)
存
導 ( 导)
道 <đạo>
到
德
得
的
得

Nghĩa việt
<ải/nụy>lùn
<ái> yêu
<an> yên ổn
<bát> 8
<bả> quai cầm, cán
<bá> tiếng gọi cha
<bao> bọc lại
<bảo> bảo vệ
<báo> báo cáo, tờ báo
<bắc> phía bắc
<bị> đầy đủ, chuẩn bị
<bản> gốc
<tỉ> so sánh
<biệt> ly biệt, đừng
<binh> lính, binh khí
<bệnh> bịnh tật
<ba> sóng nước
<thường> thường hay
<trường/trưởng> dài...
500 CHỮ HÁN CƠ BẢN
HÌNH – ÂM – NGHĨA – TẢ PHÁP
Phần này gồm 500 chữ Hán cơ bản (gồm cả chữ phồn thể lẫn giản thể), xếp thứ tự theo phiên âm Pinyin. Mỗi chữ Hán
được giải rõ về HÌNH–ÂM–NGHĨA và cách viết (tả pháp). Cách trình bày mỗi chữ Hán như sau: (1) âm Pinyin, (2) chữ
Hán phồn thể (và giản thể của nó – nếu có – đặt trong ngoặc tròn ngay sau nó), (3) âm Hán Việt (trong ngoặc nhọn), và
(4) ý nghĩa thông thường nhất. Quý vị click chuột vào một chữ Hán thì sẽ thấy cách viết chữ theo đúng thứ tự các nét của
nó. Phần này phát triển từ: Learn to Write Characters của Dr. Tim Xie 謝天蔚 (Tạ Thiên Uý), California State
University, Long Beach (trong đó có một vài chữ Hán phiên âm Pinyin bị đánh máy nhầm thanh điệu, nay đã được hiệu
đính đúng thanh điệu ở đây, căn cứ Tân Hoa Tự Điển của Bắc Kinh).
QUI TẮC VIẾT CHỮ HÁN
Trừ vài ngoại lệ, qui tắc chung là từ trái qua phải; từ trên xuống dưới; từ ngoài vào trong.
1. Ngang trước sổ sau: , , , , , .
2. Phết () trước, mác ( ) sau: , , , .
3. Từ trái qua phải: , , , , , , , .
4. Từ trên xuống dưới: , , , , , .
5. Từ ngoài vào trong: , , , , , , .
6. Bộ viết sau cùng: , , , , , .
7. Giữa trước; trái rồi phải: , , , , , .
8. Vào nhà, đóng cửa: , , , , , .
KẾT CẤU CHỮ HÁN
1. Trái–phải: , , , , , , . , , .
2. Trên–dưới: , , , , , , , , .
3. Ngoài–trong: , , , , , , , , .
4. Trái–giữa–phải: , , , , , , , .
5. Trên–giữa–dưới: , , , , , , , .
6. Trên–phải trên–phải dưới: , , , , , .
7. Trên–dưới trái–dưới phải: , , , , , .
8. Trên trái–trên phải–dưới: , , , , , , .
500 chũ hán cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 chũ hán cơ bản - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
500 chũ hán cơ bản 9 10 47