Ktl-icon-tai-lieu

5000 từ tiếng Anh phổ biến

Được đăng lên bởi hannadoo94
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
abase
abbess
abbey
abbot
abdicate
abdomen
abdominal
abduction
abed
aberration
abet
abeyance
abhorrence
abhorrent
abidance
abject
abjure
able-bodied
ablution
abnegate
abnormal
abominable
abominate
abomination
aboriginal
aborigines
aboveboard
abrade
abrasion
abridge
abridgment
abrogate
abrupt
abscess
abscission
abscond
absence
absent-minded
absolution
absolve
absorb
absorption
abstain
abstemious
abstinence
abstruse
absurd
abundant
abusive
abut

v.
n.
n.
n.
v.
n.
n.
n.
adv.
n.
v.
n.
n.
adj.
n.
adj.
v.
adj.
n.
v.
adj.
adj.
v.
n.
adj.
n.
adv.
v.
n.
v.
n.
v.
adj.
n.
n.
v.
n.
adj.
n.
v.
v.
n.
v.
adj.
n.
adj.
adj.
adj.
adj.
v.

abyss
academic
academician
academy
accede
accelerate
accept
access
accessible
accession
accessory
acclaim
accommodate
accompaniment
accompanist
accompany
accomplice
accomplish
accordion
accost
account
accouter
accredit
accumulate
accuracy
accurate
accursed
accusation
accusatory
accuse
accustom
acerbity
acetate
acetic
ache
Achillean
achromatic
acid
acidify
acknowledge
acknowledgment
acme
acoustic
acquaint
acquiesce
acquiescence
acquire
acquisition
acquit
acquittal

n.
adj.
n.
n.
v.
v.
v.
n.
adj.
n.
n.
v.
v.
n.
n.
v.
n.
v.
n.
v.
n.
v.
v.
v.
n.
adj.
adj.
n.
adj.
v.
v.
n.
n.
adj.
v.
adj.
adj.
n.
v.
v.
n.
n.
adj.
v.
v.
n.
v.
n.
v.
n.

acquittance
acreage
acrid
acrimonious
acrimony
actionable
actuality
actuary
actuate
acumen
acute
adamant
addendum
addle
adduce
adhere
adherence
adherent
adhesion
adieu
adjacency
adjacent
adjudge
adjunct
adjuration
adjutant
administrator
admissible
admittance
admonish
admonition
ado
adoration
adroit
adulterant
adulterate
adumbrate
advent
adverse
adversity
advert
advertiser
advisory
advocacy
advocate
aerial
aeronaut
aeronautics
aerostat
aerostatics

n.
n.
adj.
adj.
n.
adj.
n.
n.
v.
n.
adj.
n.
n.
v.
v.
v.
n.
adj.
n.
inter.
n.
n.
v.
n.
n.
adj.
n.
adj.
n.
v.
n.
n.
n.
adj.
n.
v.
v.
n.
adj.
n.
v.
n.
adj.
n.
n.
adj.
n.
n.
n.
n.

affable
affect
affectation
affiliate
affirmative
affix
affluence
affront
afire
afoot
aforesaid
afresh
afterthought
agglomerate
aggrandize
aggravate
aggravation
aggregate
aggress
aggression
aggrieve
aghast
agile
agitate
agrarian
aide-de-camp
ailment
airy
akin
alabaster
alacrity
albeit
albino
album
alchemy
alcohol
alcoholism
alcove
alder
alderman
aldermanship
alias
alien
alienable
alienate
alienation
aliment
alkali
allay
allege

adj.
v.
n.
n.
adj.
v.
n.
n.
adv.
adv.
adj.
adv.
n.
v.
v.
v.
n.
n.
v.
n.
v.
adj.
adj.
v.
adj.
n.
n.
adj.
adj.
n.
n.
conj.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
adj.
v.
n.
n.
n.
...

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 


 

 
 
 
 
 
 

5000 từ tiếng Anh phổ biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5000 từ tiếng Anh phổ biến - Người đăng: hannadoo94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
5000 từ tiếng Anh phổ biến 9 10 217