Ktl-icon-tai-lieu

5000 từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi Học Văn
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5000 TU
A hand to the helm!: một thủy thủ vào lái.
A little det, pron ə'li:tl nhỏ, một ít
A pint of beer + một panh bia
Abandon v ə'bændən bỏ, từ bỏ
Abandoned adj ə'bændənd bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
Abandonment: sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi.
Ability n ə'biliti khả năng, năng lực
Able adj 'eibl có năng lực, có tài
Able seaman: thủy thủ có bằng
About adv, prep ə'baut khoảng, về
Above prep, adv ə'bʌv ở trên, lên trên
Abroad adv ə'brɔ:d ở, ra nước ngoài, ngoài trời
Absence n 'æbsəns sự vắng mặt
Absent adj 'æbsənt vắng mặt, nghỉ
Absolute adj 'æbsəlu:t tuyệt đối, hoàn toàn
Absolute right: quyền tuyệt đối.
Absolutely adv 'æbsəlu:tli tuyệt đối, hoàn toàn
Absolve: miễn trách, giải phóng.
Absorb v əb'sɔ:b thu hút, hấp thu, lôi cuốn
Abuse n, v ə'bju:s lộng hành, lạm dụng
Academic adj ,ækə'demik thuộc học viện, đh, viện hàn lâm
Accent n 'æksənt trọng âm, dấu trọng âm
Accept v ək'sept chấp nhận, chấp thuận
Acceptable adj ək'septəbl có thể chấp nhận, chấp thuận
Acceptable: có thể chấp nhận được.
Access n 'ækses lối, cửa, đường vào
Accessibility: sự dễ lấy, dễ đến gần.
Accident n 'æksidənt tai nạn, rủi ro. By accident: tình cờ
Accidental adj ,æksi'dentl tình cờ, bất ngờ
Accidentally adv ,æksi'dentəli tình cờ, ngẫu nhiên
Accommodate: chứa, làm cho thích hợp, dàn xếp, ở sống.
accommodation n ə,kɔmə'deiʃn sự thích nghi, sự điều tiết, sự làm cho phù hợp
Accommodation: tiện nghi sinh hoạt, chỗ ăn ở.
accompany v ə'kʌmpəni đi theo, đi cùng, kèm theo.
Accompany: đi kèm, đi theo.
according to prep ə'kɔ:diɳ theo, y theo
Accordingly: (sao) cho phù hợp.
Account department: phòng kế toán tài vụ.
account n, v ə'kaunt tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
Accrue: dồn lại, tích lũy lại, cộng dồn.
accurate adj 'ækjurit đúng đắn, chính xác, xác đáng
accurately adv 'ækjuritli đúng đắn, chính xác
Accurately: đúng, chính xác.
accuse v ə'kju:z tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve v ə'tʃi:v đạt được, dành được

achievement n ə'tʃi:vmənt thành tích, thành tựu
acid n 'æsid axit
acknowledge v ək'nɔlidʤ công nhận, thừa nhận
Acknowledgement: sự thừa nhận, sự công nhận.
Acquaint with: quen thuộc với, làm quan.
acquire v ə'kwaiə dành được, đạt được, kiếm được
Acquire: giành được, thu được, đạt được.
across adv, prep ə'krɔs qua, ngang qua
act n, v ækt hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
Act of god: thiên tai, trường hợp bất khả kháng.
Act: đạo luật, sắc luật, hành động.
action n 'ækʃn hành động, hành vi, tác động.
Action to avoid collision: điều động tránh va.
Activate: hoạt hóa, làm phóng xạ, làm hoạt động...
5000 TU
A hand to the helm!: một thủy thủ vào lái.
A little det, pron ə'li:tl nhỏ, một ít
A pint of beer + một panh bia
Abandon v ə'bændən bỏ, từ bỏ
Abandoned adj ə'bændənd bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
Abandonment: sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi.
Ability n ə'biliti khả năng, năng lực
Able adj 'eibl có năng lực, có tài
Able seaman: thủy thủ có bằng
About adv, prep ə'baut khoảng, về
Above prep, adv ə'bʌv ở trên, lên trên
Abroad adv ə'brɔ:d ở, ra nước ngoài, ngoài trời
Absence n 'æbsəns sự vắng mặt
Absent adj 'æbsənt vắng mặt, nghỉ
Absolute adj 'æbsəlu:t tuyệt đối, hoàn toàn
Absolute right: quyền tuyệt đối.
Absolutely adv 'æbsəlu:tli tuyệt đối, hoàn toàn
Absolve: miễn trách, giải phóng.
Absorb v əb'sɔ:b thu hút, hấp thu, lôi cuốn
Abuse n, v ə'bju:s lộng hành, lạm dụng
Academic adj ,ækə'demik thuộc học viện, đh, viện hàn lâm
Accent n 'æksənt trọng âm, dấu trọng âm
Accept v ək'sept chấp nhận, chấp thuận
Acceptable adj ək'septəbl có thể chấp nhận, chấp thuận
Acceptable: có thể chấp nhận được.
Access n 'ækses lối, cửa, đường vào
Accessibility: sự dễ lấy, dễ đến gần.
Accident n 'æksidənt tai nạn, rủi ro. By accident: tình cờ
Accidental adj ,æksi'dentl tình cờ, bất ngờ
Accidentally adv ,æksi'dentəli tình cờ, ngẫu nhiên
Accommodate: chứa, làm cho thích hợp, dàn xếp, ở sống.
accommodation n ə,kɔmə'deiʃn sự thích nghi, sự điều tiết, sự làm cho phù hợp
Accommodation: tiện nghi sinh hoạt, chỗ ăn ở.
accompany v ə'kʌmpəni đi theo, đi cùng, kèm theo.
Accompany: đi kèm, đi theo.
according to prep ə'kɔ:diɳ theo, y theo
Accordingly: (sao) cho phù hợp.
Account department: phòng kế toán tài vụ.
account n, v ə'kaunt tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
Accrue: dồn lại, tích lũy lại, cộng dồn.
accurate adj 'ækjurit đúng đắn, chính xác, xác đáng
accurately adv 'ækjuritli đúng đắn, chính xác
Accurately: đúng, chính xác.
accuse v ə'kju:z tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve v ə'tʃi:v đạt được, dành được
5000 từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5000 từ vựng tiếng Anh - Người đăng: Học Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
5000 từ vựng tiếng Anh 9 10 837