Ktl-icon-tai-lieu

600 essential word

Được đăng lên bởi phan-thanh-luan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 1 – 12 (600 TỪ)
Chú ý:

- Đề nghị các em ghi ngay tất cả các bài này vào sách 600 từ. Trong quá trình ghi chép, các em
cũng sẽ highlight như được hướng dẫn trong file này.

- Mỗi bài trong sách 600 từ này đều có hai phần bài tập mà các em buộc phải làm: Incomplete
Sentences và Reading Comprehension. Đối với phần Incomplete Sentences, các em không cần
làm trước ở nhà vì chúng ta sẽ cùng làm trên lớp theo cách thầy huấn luyện. Còn phần Reading
Comprehension, các em phải tuyệt đối tuân thủ điều này: không cần phải động não để tìm từ để
điền vào chỗ trống mà chỉ cần xem phần đáp án sau sách này, sau đó điền thẳng vào phần còn
thiếu. (ví dụ: trong trang 67, ô trống (13) đáp án là successfully thì các em ghi thẳng từ này vào
trong chỗ trống đó). Các em đã từng học lớp cô cũng phải làm theo phương pháp này.

- Yêu cầu các em thuộc lòng ngay các bài 1-2 để trả bài và chuẩn bị sửa bài tập liên quan trên lớp
vào thứ 3 (30/10).

- Những ai không thực hiện các điều nói trên sẽ phải chấm dứt việc học ở đây.
Bài 1: (trang 1)
Contract (n) hợp đồng

Contractor (n) nhà thầu

1. Abide by = comply with = follow = observe = stick to: tuân theo, tuân thủ
2. Agreement (n) hợp đồng, thỏa thuận
3. Assurance (n)

Assure (v) = ensure: đảm bảo

5. Determine (v) xác định

Determined (a) quyết tâm

6. Engagement (n) sự đính hôn, sự tham gia
7. Establish (v) = set up: thiết lập
8. Obligate (v)

Obligation (n)

Obligatory (a) bắt buộc

9. Party (n) bên (tham gia hợp đồng), đảng (chính trị)
10. Provision
11. Resolve
12. Specific

(n) sự cung cấp, điều khoản Provide/supply S.O with S.T
formal

(v)
(a) cụ thể

Bài 2: (trang 6)
1. Draw = attract = appeal to: thu hút

solve: giải quyết

2. Compare (v) so sánh
Compare A with/to B: so sánh A với B
3. Competiton (n) sự cạnh tranh, những đối thủ cạnh tranh
A. Competitors: đối thủ cạnh tranh
B. Competition
(Nếu đề thi cần nghĩa “đối thủ cạnh tranh”, ta sẽ chọn câu A vì từ này đơn nghĩa)
4. Consume (v) tiêu thụ, tiêu dùng

Consumer (n) người tiêu dùng

5. A. Convince: thuyết phục (ai tin vào điều gì)
B. Persuade: thuyết phục (ai làm gì)
6. Currently (adv) hiện tại, hiện hành
7. Fad (n) xu hướng (nhất thời, diễn ra trong thời gian ngắn
8. Inspiration (n)

Trend (n) xu hướng (lâu dài)

Inspire (v) truyền cảm hứng, gây ảnh hưởng

9. Market (n) thị trường

Market (v) đưa ra thị trường

11. Productive (a) có năng suất, có hiệu quả
12. Satisfaction (n)

Satisfy S.O = Please S.O: làm ai hài lòng/thỏa mãn

Bài 3: (trang 11)
Warranty (n)

Guarantee (v...
BÀI 1 – 12 (600 TỪ)
Chú ý:
- Đề nghị các em ghi ngay tất cả các bài này vào sách 600 từ. Trong quá trình ghi chép, các em
cũng sẽ highlight như được hướng dẫn trong file này.
- Mỗi bài trong sách 600 từ này đều có hai phần bài tập mà các em buộc phải làm: Incomplete
Sentences và Reading Comprehension. Đối với phần Incomplete Sentences, các em không cần
làm trước ở nhà vì chúng ta sẽ cùng làm trên lớp theo cách thầy huấn luyện. Còn phần Reading
Comprehension, các em phải tuyệt đối tuân thủ điều này: không cần phải động não để tìm từ để
điền vào chỗ trống mà chỉ cần xem phần đáp án sau sách này, sau đó điền thẳng vào phần còn
thiếu. (ví dụ: trong trang 67, ô trống (13) đáp án là successfully thì các em ghi thẳng từ này vào
trong chỗ trống đó). Các em đã từng học lớp cô cũng phải làm theo phương pháp này.
- Yêu cầu các em thuộc lòng ngay các bài 1-2 để trả bài và chuẩn bị sửa bài tập liên quan trên lớp
vào thứ 3 (30/10).
- Những ai không thực hiện các điều nói trên sẽ phải chấm dứt việc học ở đây.
Bài 1: (trang 1)
Contract (n) hợp đồng Contractor (n) nhà thầu
1. Abide by = comply with = follow = observe = stick to: tuân theo, tuân thủ
2. Agreement (n) hợp đồng, thỏa thuận
3. Assurance (n) Assure (v) = ensure: đảm bảo
5. Determine (v) xác định Determined (a) quyết tâm
6. Engagement (n) sự đính hôn, sự tham gia
7. Establish (v) = set up: thiết lập
8. Obligate (v) Obligation (n) Obligatory (a) bắt buộc
9. Party (n) bên (tham gia hợp đồng), đảng (chính trị)
10. Provision (n) sự cung cấp, điều khoản Provide/supply S.O with S.T
11. Resolve (v) solve: giải quyết
12. Specific (a) cụ thể
Bài 2: (trang 6)
1. Draw = attract = appeal to: thu hút
formal
600 essential word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 essential word - Người đăng: phan-thanh-luan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
600 essential word 9 10 687