Ktl-icon-tai-lieu

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic

Được đăng lên bởi Xjú Xjú
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
600 TỪ VỰNG THÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP TRONG BÀI
THI TOEIC

MỤC LỤC :

L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết ................................... 3
L2 Marketing (thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng) .................................................................. 3
L3 Warranties /wɔrənti/ ......................................................................................................................... 4
L4 Business planning .............................................................................................................................. 5
L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hội nghị ................................................................................................ 5
L6 computers ............................................................................................................................................. 6
L7 Office Technology ............................................................................................................................... 6
L8 Office Procedures ................................................................................................................................ 7
L9 Electronics (điện tử) ........................................................................................................................... 7
L10 Correspondence (quan hệ thư từ, sự phù hợp) ...................................................................... 7
L11 Job Advertising and Recruiting ..................................................................................................... 8
L12 Applying and Interviewing ............................................................................................................ 8
L13 Hiring and Training .......................................................................................................................... 9
L14 Salaries and benefits ...................................................................................................................... 9
L15 Promotions, Pensions and Awards .......................................................................................... 10
L16 Shopping ........................................................................................................................................... 10
L17 Ordering Supplies ........................................................................................................................... 11
L18 Shipping ...................
1
600 T VNG THÔNG DNG THƯỜNG GP TRONG BÀI
THI TOEIC
MC LC :
L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hng, giao kèo, kh c, giy ký kt ................................... 3
L2 Marketing (th ; khách hàng) .................................................................. 3
L3 Warranties /wɔrənti/ ......................................................................................................................... 4
L4 Business planning .............................................................................................................................. 5
L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hi ngh ................................................................................................ 5
L6 computers ............................................................................................................................................. 6
L7 Office Technology ............................................................................................................................... 6
L8 Office Procedures ................................................................................................................................ 7
n t) ........................................................................................................................... 7
L10 Correspondence (quan h , s phù hp) ...................................................................... 7
L11 Job Advertising and Recruiting ..................................................................................................... 8
L12 Applying and Interviewing ............................................................................................................ 8
L13 Hiring and Training .......................................................................................................................... 9
L14 Salaries and benefits ...................................................................................................................... 9
L15 Promotions, Pensions and Awards .......................................................................................... 10
L16 Shopping ........................................................................................................................................... 10
L17 Ordering Supplies ........................................................................................................................... 11
L18 Shipping ............................................................................................................................................. 11
L19 Invoices ............................................................................................................................................. 12
L20 Inventory ......................................................................................................................................... 12
L21 Banking .............................................................................................................................................. 13
L22 Accounting ........................................................................................................................................ 13
L23 Investments ..................................................................................................................................... 14
600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic - Người đăng: Xjú Xjú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic 9 10 956