Ktl-icon-tai-lieu

600 từ vưng toeic

Được đăng lên bởi vuthithanh304
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG

L1 Contracts /'kɔntrækt/ (n): Hợp đồng
1. Abide by (v) = to comply with, to conform: tuân theo
2. Agreement /ə'gri:mənt/ (n) = a mutual arrangement, a contract: thỏa thuận
Agree /ə'gri:/ (v): đồng ý
Agreeable (adj): hài lòng, bằng lòng
3. Assurance /ə'ʃuərəns/ (n) = guarantee, confidence: đảm bảo
4. Cancellation (n) = stopping = annulment: hủy bỏ
5. Determine /di'tə:min/ (v) = to find out, to influence: tìm ra, tìm hiểu
6. Engage / in'geidʒ/ (v) = participate, to involve: tham gia vào
7. Establish /is'tæbli∫/ (v) = to institute permanently, to bring about: thành
lập
8. Obligate / 'ɔbligei/ (v): trói buộc
Obligation /,ɔbli'gei∫n/ (n): nghĩa vụ
Obligatory (adj): bắt buộc, trói buộc
9. Provision /provision/ (n) = a stipulation: điều khoản
Provide (v): cung cấp
Provider (n): nhà cung cấp
10. Party (n): Bên (bên A, bên B)
11. Resolve /ri'zɔlv/ (v) = to deal with successfully, to declare: giải quyết
(vấn đề, rắc rối)
12. Specific (adj) = particular: cụ thể
Specify /spesi, fai/ (v): chỉ định, xác định
Specification (n): sự chỉ rõ, ghi rõ
L2 Marketing: thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
1. Attract /ə'trækt/ (v) = to draw by appeal: thu hút
Attraction (n): sự thu hút, sự thích thú
Attractive (adj): hấp dẫn, thú vị
2. Compare /kəm'peə/ (v): so sánh
Comparison /kəm'pærisn/ (n): sự so sánh
Comparable /'kɔmpərəbl/(adj): có thể so sánh
3. Competition (n) = a contest or struggle: Cuộc thi, cạnh tranh
Compete /kəm'pi:t/ (v): cạnh tranh
Competitive (adj): cạnh tranh, tranh đua

Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG

4. Consume /kən'sju:m/ (v) = to absorb, to use up: tiêu thụ
Consumer /kən'sju:mə/ (n): người tiêu dùng
Consumable /kən'sju:məbl/ (adj): tiêu hao
5. Convince /kən'vins/ (v) = to bring to believe by argument, to persuade:
thuyết phục
6. Currently (adj) = now: hiện đang, hiện nay, hiện tại
7. Fad /fæd/ (n) = a craze: đam mê nhất thời, một thời
8. Inspiration (n): cảm hứng
9. Market (v) = the course of buying and selling a product,(n) the demand
for a product: thị trường
Marketing (n): tiếp thị
Marketable (adj): thị trường
10. Persuasion (n) = the power influence, a deep conviction or belief: sự
thuyết phục
11. Productive (adj) = Constructive, high yield: hiệu suất cao
12. Satisfaction (n) = happiness: sự hài lòng
Satisfy /'sætisfai/ (v): trả nợ
Satisfactory (adj): thỏa đáng
L3 Warranties /wɔrənti/: Giấy bảo hành
1. Characteristic /,kæriktə'ristik/ (adj) = Revealing of individual traits: đặc
điểm, đặc tính
Characterize (v): đặc trưng
Characteristi...
Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG
L1 Contracts /'kɔntrækt/ (n): Hợp đồng
1. Abide by (v) = to comply with, to conform: tuân theo
2. Agreement /ə'gri:mənt/ (n) = a mutual arrangement, a contract: thỏa thuận
Agree /ə'gri:/ (v): đồng ý
Agreeable (adj): hài lòng, bằng lòng
3. Assurance /ə'ʃuərəns/ (n) = guarantee, confidence: đảm bảo
4. Cancellation (n) = stopping = annulment: hủy bỏ
5. Determine /di'tə:min/ (v) = to find out, to influence: tìm ra, tìm hiểu
6. Engage / in'geidʒ/ (v) = participate, to involve: tham gia vào
7. Establish /is'tæbli∫/ (v) = to institute permanently, to bring about: thành
lập
8. Obligate / 'ɔbligei/ (v): trói buộc
Obligation /,ɔbli'gei∫n/ (n): nghĩa vụ
Obligatory (adj): bắt buộc, trói buộc
9. Provision /provision/ (n) = a stipulation: điều khoản
Provide (v): cung cấp
Provider (n): nhà cung cấp
10. Party (n): Bên (bên A, bên B)
11. Resolve /ri'zɔlv/ (v) = to deal with successfully, to declare: giải quyết
(vấn đề, rắc rối)
12. Specific (adj) = particular: cụ thể
Specify /spesi, fai/ (v): chỉ định, xác định
Specification (n): sự chỉ rõ, ghi rõ
L2 Marketing: thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
1. Attract /ə'trækt/ (v) = to draw by appeal: thu hút
Attraction (n): sự thu hút, sự thích thú
Attractive (adj): hấp dẫn, thú vị
2. Compare /kəm'peə/ (v): so sánh
Comparison /kəm'pærisn/ (n): sự so sánh
Comparable /'kɔmpərəbl/(adj): có thể so sánh
3. Competition (n) = a contest or struggle: Cuộc thi, cạnh tranh
Compete /kəm'pi:t/ (v): cạnh tranh
Competitive (adj): cạnh tranh, tranh đua
600 từ vưng toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 từ vưng toeic - Người đăng: vuthithanh304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
600 từ vưng toeic 9 10 93