Ktl-icon-tai-lieu

635 đáp án TOEIC thường gặp

Được đăng lên bởi uyen0906
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 8 lần
635 ĐÁP ÁN thường gặp nhất của Part 5 và Part 6 TOEIC Cùng học TOEIC 990

Tài liệu bổ sung cho lớp TOEIC tại TOEIC BOOK
STORE Truy cập facebook để có tài liệu hay nhất, bài giảng hiện
đại nhất facebook.com/englishbookstore

►►►MUA SÁCH TOEIC PHOTO GIÁ CỰC RẺ, ĐẢM BẢO:
❶ 100% photo từ sách gốc nên rất rõ và nét gần sách gốc
❷ Tiết kiệm 40% -70% sách giá gốc
❸ Ship hàng với mức phí Cực Rẻ
Website: 
Fan page: 
Add: Thanh Xuân Bắc, Hà Nôi - 0164 283 1275

NOTE: Từ ngày 20/09/2014, nhằm tạo điều kiện cho các bạn ở tỉnh xa (Ngoài Hà Nội) có thể tiếp cận

với nguồn tài liệu TOEIC, IETLS , đĩa tiếng Anh giá Rẻ chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền ship với các đơn hàng đặt mua
từ 10 cuốn sách trở nên. Cụ thể:
1. Hỗ trợ 50.000đ phí vận chuyển. (chỉ còn 40.000đ tiền ship cho 10 cuốn sách Cực dày)
2. Tặng đĩa Effortless English bản Mới Nhất 2014 (cho đơn hàng từ 4 cuốn trở nên) cho cả Hà Nội và ngoại
tỉnh.
3. Ghi tặng 3Gb tài liệu sách TOEIC Miễn Phí (những sách chưa có bản scan trên mạng)

MUA CÀNG NHIỀU CHI PHÍ CÀNG RẺ
Hotline: 0164 283 1275

635 ĐÁP ÁN thường gặp nhất của Part 5 và Part 6 TOEIC Cùng học TOEIC 990
1. abandon [əˈbændən] v. từ bỏ
2. at all times [əˈt ɔːl taɪmz] phr. mọi lúc
3. a variety of [ə vəˈraɪəti ɒv] phr. nhiều
4. be absent from [bi ˈæbsənt frɒm] phr. vắng mặt khỏi (nơi)
5. care for [keə fɔː] phr. quan tâm về
6. comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv] a. toàn diện
7. damage [ˈdæmɪʤ] v. gây thiệt hại
8. damaged [ˈdæmɪʤd] a. bị hư hỏng
9. deal with [diːl wɪð] phr. đối phó với
10. decision [dɪˈsɪʒn] n. quyết định
11. earn [ɜːn] v. kiếm (tiền, bằng)
12. gate [ɡeɪt] n. cổng
13. in an effort to [ɪn ən ˈefət tuː] phr. trong một nỗ lực để
14. international [ˌɪntəˈnæʃənl] a. (= global) quốc tế
15. maintain [meɪnˈteɪn] v. (= preserve, assert) duy trì
16. name [neɪm] v. (= nominate) đặt tên
17. paint [peɪnt] v. sơn
18. raise [reɪz] v. (= elevate) nâng cao
19. seasonal [ˈsiːzənl] a. theo mùa
20. talk[tɔːk] n. bài nói chuyện
21. to the point [tu ðə poɪnt] phr. vào trọng tâm
22. access [ˈækses] n. truy cập
23. at one’s expense [ət wʌn ɪkˈspens] phr. do ai trả tiền
24. call for [kɔːl fɔː] phr. yêu cầu
25. continually [kənˈtɪnjʊəli] ad. liên tục
26. continue [kənˈtɪnjuː] v. tiếp tục
27. easily [ˈiːzəli] ad. một cách dễ dàng
28. easy [ˈiːzi] a. dễ dàng
29. handle [ˈhændl] v. xử lý
30. health [helθ] n. sức khỏe
31. in a timely manner [ɪn ə ˈtaɪmli ˈmænə] phr. một cách kịp thời
32. intricate [ˈɪntrɪkət] a. phức tạp,...
635 ĐÁP ÁN thư
ng g
p nh
t c
a Part 5 và Part 6 TOEIC
Cùng học TOEIC 990
Tài liệu bổ sung cho lớp TOEIC tại TOEIC BOOK
STORE Truy cập facebook để có tài liệu hay nhất, bài giảng hiện
đại nhất facebook.com/englishbookstore
635 đáp án TOEIC thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
635 đáp án TOEIC thường gặp - Người đăng: uyen0906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
635 đáp án TOEIC thường gặp 9 10 316