Ktl-icon-tai-lieu

70 bộ cơ bản kanji tiếng nhật

Được đăng lên bởi zengoeki
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2352 lần   |   Lượt tải: 11 lần
70 BỘ CƠ BẢN
Nhất

Miên

Mịch

Quyết

Đao

Nhân đi

Bao

Thủy

Băng

Hỏa

Trảo

Trúc

Sam

Sách

Tâm

Phụ

Ấp

Tiết

Hán

Nghiễm

Nạch

Khư

Yêu

Ty

Hựu

Truy

Phộc

Dặc

Qua

Thị

Y

Dẫn

Sước

Thi

Hộ

Cân

Cân

Vi

Quynh

Tịch

Ngạt

Ký

Hòa

Thốn

Thủ

Ngưu

Khuyển

Thảo

Lão

Thỉ

Thỉ

Đẩu

Khiếm

Thù

Bát

Bối

Hiệt

Trủy

Cung

Tây

Dậu

Chuy

Võng

Mãnh

Ất

Kim

Lỗi

Nhân đứng Nhân nằm Nhân nón

...
Nhất Miên Mịch Quyết Đao
Nhân đứng Nhân nm
Nhân nón Nhân đi Bao
Thủy Băng Hỏa Trảo Trúc Sam Sách Tâm Ph Ấp
Tiết Hán Nghiễm Nạch Khư Yêu Ty Hựu Truy Phộc
Dặc Qua Th Y Dẫn Sước Thi H Cân Cân
Vi Quynh Tịch Ngạt Ký Hòa Thốn Th Ngưu Khuyển
Thảo Lão Th Th Đẩu Khiếm Thù Bát Bối Hiệt
Trủy Cung Tây Dậu Chuy Võng Mãnh Ất Kim Lỗi
70 BỘ CƠ BẢN
70 bộ cơ bản kanji tiếng nhật - Người đăng: zengoeki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
70 bộ cơ bản kanji tiếng nhật 9 10 761