Ktl-icon-tai-lieu

73 câu tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi hienlq-1810
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 1 lần
73 MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (sưu tầm)
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm
gì...),
E.g.1 This structure is too easy for you to remember.
E.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...),
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó
làm gì...),
E.g.1: She is old enough to get married.
E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5.Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...),
E.g.1: I had my hair cut yesterday.
E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something
(đã đến lúc ai đó phải làm gì...),
E.g.1: It is time you had a shower.
E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...),
E.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì...
không làm gì..),
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),
E.g.1: I find it very difficult to learn about English.
E.g.2: They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm
gì),
E.g.1: I prefer dog to cat.
E.g.2: I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm
gì),
E.g.1: She would play games than read books.
E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì),
E.g.1: I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa),
E.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14.to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
15.to be angry at + N/V-ing: tức giận về
16.to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
17.by chance = by accident (adv): tình cờ
18.to be/get tired of + N/V-ing: mệt ...
73 MẪU CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (sưu tầm)
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm
gì...),
E.g.1 This structure is too easy for you to remember.
E.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...),
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó
làm gì...),
E.g.1: She is old enough to get married.
E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5.Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...),
E.g.1: I had my hair cut yesterday.
E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something
(đã đến lúc ai đó phải làm gì...),
E.g.1: It is time you had a shower.
E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...),
E.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì...
không làm gì..),
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),
E.g.1: I find it very difficult to learn about English.
E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
73 câu tiếng anh thông dụng - Trang 2
73 câu tiếng anh thông dụng - Người đăng: hienlq-1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 câu tiếng anh thông dụng 9 10 791