Ktl-icon-tai-lieu

75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi Edwin Lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 7 lần
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
1) S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
- 1This structure is too easy for you to remember.
- 2: He ran too fast for me to follow.
2)S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
- 1: This box is so heavy that I cannot take it.
- 2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
- 1: It is such a heavy box that I cannot take it.
- 2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
- 1: She is old enough to get married.
- 2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
- 1: I had my hair cut yesterday.
- 2: I’d like to have my shoes repaired.
6)It + be + time + S + V (- ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã
đến lúc ai đóphải làm gì...)
- 1: It is time you had a shower.
- 2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao
nhiêu thờigian...)
- 1: It takes me 5 minutes to get to school.
- 2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)To prevent/stop + someone/something + From + V- ing(ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..)
- 1: I can’t prevent him from smoking
- 2: I can’t stop her from tearing
9)S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
- 1: I find it very difficult to learn about English.
- 2: They found it easy to overcome that problem.

10)To prefer + Noun/ V- ing + to + N/ V- ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
- 1: I prefer dog to cat.
- 2: I prefer reading books to watching TV.
11)Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
- 1: She would rather play games than read books.
- 2: I’d rather learn English than learn Biology.
12)To be/get Used to + V- ing(quen làm gì)
- I am used to eating with chopsticks.
13)Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
- 1: I used to go fishing with my friend when I was young.
- 2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14)to be amazed at = to be surprised at + N/V- ing( ngạc nhiên về....)
15)to be angry at + N/V- ing(tức giận về)
16)to be good at/ bad at + N/ V- ing(giỏi về.../ kém về...)
17)by chance = by accident (adv)(tình cờ)
18)to be/get tired of + N/V- ing(mệt mỏi về...)
1...
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
1) S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
- 1This structure is too easy for you to remember.
- 2: He ran too fast for me to follow.
2)S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
- 1: This box is so heavy that I cannot take it.
- 2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
- 1: It is such a heavy box that I cannot take it.
- 2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
- 1: She is old enough to get married.
- 2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
- 1: I had my hair cut yesterday.
- 2: I’d like to have my shoes repaired.
6)It + be + time + S + V (- ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã
đến lúc ai đóphải làm gì...)
- 1: It is time you had a shower.
- 2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao
nhiêu thờigian...)
- 1: It takes me 5 minutes to get to school.
- 2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)To prevent/stop + someone/something + From + V- ing(ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..)
- 1: I can’t prevent him from smoking
- 2: I can’t stop her from tearing
9)S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
- 1: I find it very difficult to learn about English.
- 2: They found it easy to overcome that problem.
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Trang 2
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Người đăng: Edwin Lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng 9 10 780