Ktl-icon-tai-lieu

75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi lovecapuchino10
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng
1.

S + V + too + adj/ adv + ( for someone ) + to do something
( quá …để cho ai làm gì …)
Ex:1. this structure is too easy for you to remember.
2.Hoa ran too fast for me to follow

2. S + V + so + adj/ adv + that + S +V ( quá … đến nỗi mà…)
Ex: 1. This box is so heavy that I can not take it.
2.
3.

He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V+ such + (a,an) + N(s) + that + S + V ( quá…đến nỗi mà…)

Ex: 1. It is such interesting books that I can not ignore them at all.
2. it is such a heavy box that I can not take it.
4. S + V + adj/adv + enough + ( for someone) + to do something
( đủ …cho ai đó làm gì
Ex: 1. She is old enough to get married
2. they are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done ( V(PII)): nhờ ai hoặc thuê ai làm gì
Ex: 1. I had my hair cut yesterday.
2. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V(ed, cột 2)/ It’s + time + for someone + to do
something ( đã đến lúc ai đó phải làm gì… )
Ex: 1. It is time you had a shower.
2. it’s time for me to ask all of you for this question.

7. it + takes/ took + someone + amount of time + to do something ( làm
gì…mất bao nhêu thời gian…)
Ex: 1. It takes me 5 minutes to go to school.
2. it took him 10 minutes to do this exercise yesterday
8. to prevent/ stop + someone/something + from + V-ing ( ngăn cản ai/
cái gì …không làm gì…)
Ex: 1. I can’t prevent him from smoking.
2. I can’t stop from tearing.
9. S + find + it + adj + to do something ( thấy … để làm gì…)
Ex: 1.i find it very difficult to learn English.
2. they found it very easy to do this exercise.
10. To prefer + N/ V-ing + to N/V-ing ( thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/
làm gì).
Ex: 1. I prefer dog to cat.
2. I prefer staying at home to going out.
11. Would rather + V- inf + than + V-inf ( thích làm gì ơn làm gì )
Ex: 1. She would rather play games than read books.
2. I would rather learn English than learn history.
12. to be/ get used to + V-ing ( quen làm gì )
Ex: 1.i get used to getting up early.
2. I am used to going to school by bus.

13. Used to + V- inf ( thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không
làm nữa )
Ex: 1. I used to go for a walk in the morning.
14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về…)
Ex: 1. I am amazed at her dicision.
15. to be angry at + N/V-ing ( tức giận về...)
Ex: my mother is angry at my result mark.
16. to be good at/ bad at + N/V-ing ( giỏi về…, kém về…)
Ex:1. I am good at English
2. I am ba...
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng
1. S + V + too + adj/ adv + ( for someone ) + to do something
( quá …để cho ai làm gì …)
Ex:1. this structure is too easy for you to remember.
2.Hoa ran too fast for me to follow
2. S + V + so + adj/ adv + that + S +V ( quá … đến nỗi mà…)
Ex: 1. This box is so heavy that I can not take it.
2. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V+ such + (a,an) + N(s) + that + S + V ( quá…đến nỗi mà…)
Ex: 1. It is such interesting books that I can not ignore them at all.
2. it is such a heavy box that I can not take it.
4. S + V + adj/adv + enough + ( for someone) + to do something
( đủ …cho ai đó làm gì
Ex: 1. She is old enough to get married
2. they are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done ( V(PII)): nhờ ai hoặc thuê ai làm gì
Ex: 1. I had my hair cut yesterday.
2. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V(ed, cột 2)/ It’s + time + for someone + to do
something ( đã đến lúc ai đó phải làm gì… )
Ex: 1. It is time you had a shower.
2. it’s time for me to ask all of you for this question.
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Người đăng: lovecapuchino10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng 9 10 271