Ktl-icon-tai-lieu

75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Được đăng lên bởi topteo123
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
1) •S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai
làm gì...)
*1This structure is too easy for you to remember.
*2: He ran too fast for me to follow.
2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
*1: This box is so heavy that I cannot take it.
*2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
*1: It is such a heavy box that I cannot take it.
*2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai
đó làm gì...)
*1: She is old enough to get married.
*2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)•Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
*1: I had my hair cut yesterday.
*2: I’d like to have my shoes repaired.
6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do
something(đã đến lúc ai đó phải làm gì...)
*1: It is time you had a shower.
*2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất
bao nhiêu thờigian...)
*1: It takes me 5 minutes to get to school.
*2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì...
không làm gì..)
*1: I can’t prevent him from smoking
*2: I can’t stop her from tearing
9)•S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
*1: I find it very difficult to learn about English.
*2: They found it easy to overcome that problem.
10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/
làm gì)
*1: I prefer dog to cat.
*2: I prefer reading books to watching TV.
11)•Would rather + V(infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm
gì)
*1: She would rather play games than read books.
*2: I’d rather learn English than learn Biology.
Trang 1

12)•To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
*I am used to eating with chopsticks.
13)•Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm
nữa)
*1: I used to go fishing with my friend when I was young.
*2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14)•to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)
15)•to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
16)•to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...)
17)•by chance = by accident (adv)(tình cờ)
18)•to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...)
19)•can’t ...

 !"#$%&%#$%'(&) *+,----./0'(
12$)3---


4#' *+,---.5&&6($2---

 
7#+0' & #' *+,---.5&&6($2---

  
8%&+)' !"#$%&%#$%'(&)- 9:---0'(
.;12$)3---
!"  "
  # 
%)%#$%'(&)&% < &'=('>0'+?(12$)3---
""
""
@A%($% B%C0D4E#($%!"#$%&%
#$%'(&) .F.5&1G0(.;<'H(12$)3---
"
$
I%#I#$%&%$+&!($%#$%'(&) 12$)3---$J
A&'(?+'=()(&---
% 
&""
K<"%%&#<#$%&%#$%'(&)L"$B(&) &)M&0H&(0,()3---
I'N&)12$)3--

 
O!(&(#$%'(&) 'JP---./12$)3---
""# 
"-
Q<"%!%"+&B(&)B(&)- 'R0'0,()312$)3'S&0,()3
12$)3
" 
"  '
T+1"'%" (&!(&((%'& (&!(&((% 'R0'12$)3'S&12$
)3
!" "
"# ( 
 
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Người đăng: topteo123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
75 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 9 10 820