Ktl-icon-tai-lieu

825 Hán tự thông dụng

Được đăng lên bởi uyen0906
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 3 lần
参
主
介
令
休
使
倒

乗
交
仕
以
低
来
候

Đảo : rơi , sụp đổ

Hậu : khí hậu

Tham : tham gia

Chủ : người chủ

Giới : giới thiệu

Lệnh : mệnh lệnh

Hưu : nghỉ ngơi

Sử : sử dụng

Thừa : lên xe

Giao : giao nhau

Sĩ : công việc

乾
京
他
仲
住
例
借
Can : khô

Kinh : kinh đô

事
人
付
件
何
供
値
Sự : việc

Nhân : người

丁
今
代
任
作
修
停
Đinh : can thứ 4

Kim : bây giờ

Tha : khác

Phó : giao phó , gắn vào

Đại : thời đại , thay thế

Dĩ : lấy làm mốc

Trọng : đứng giữa,liên hệ

Kiện : sự kiện

Nhiệm : trách nhiệm

Đê : thấp

Trú : sống , cư ngụ

Hà : cái gì

Tác : làm

Lai : đến

Lệ : ví dụ

Tá : vay mượn

Cung : cung cấp

Tu : rèn luyện, sửa chữa

Trị : giá trị

Đình : tạm ngừng

健
信
億
内
冬
分
別
Kiện : khỏe mạnh

側
伝
先
全
冷
切
利
Trắc : phía , cạnh

備
働
元
公
出
刑
券

便
価
兄
具
刀
列
刻

Khoán : vé , phiếu

Khắc : điêu khắc

Bị : chuẩn bị

Tín : tín hiệu

Truyền : truyền , phát

Ức : 100 triệu

Tiên : trước

Nguyên : căn nguyên

Toàn : toàn bộ

Công : công viên

Nội : bên trong

Đông : mùa đông

Phân : phút , phân chia

Biệt : riêng biệt

Lãnh : lạnh ( nước )

Thiết : cắt

Lợi : lợi ích, tiện lợi

Động : làm việc

Xuất : ra ngoài

Hình : hình phạt

Tiện : tiện lợi

係
優
入
冊
力
初
前
Hệ : quan hệ

Giá : giá trị

Ưu : hiền lành , ưu việt

Huynh : anh trai

Nhập : vào

Cụ : dụng cụ

Sách : cuốn sách

Đao : gươm đao

Lực : sức lực, năng lực

Liệt : hàng lối

Sơ : đầu tiên

Tiền : phía trước

則
努
勝
化
午
卩

割
勇
勢
北
半
卵

Bộ tiết

Noãn : trứng

Nguy : nguy hiểm

Tắc : quy tắc

Nỗ : nỗ lực

Thắng : chiến thắng

Hoá : thay đổi

Ngọ : buổi trưa

Cát : chia ra

功
勉
勤
匹
卒
危

加
動
勹
区
南
厚

Công : thành công

Gia : tham gia, tăng lên

Miễn : sự cố gắng

Động : chuyển động

Thế : thế lực

Cần : chăm chỉ , phục vụ

Bộ bao

Bắc : phía bắc

Thất : đếm con vật nhỏ

Bán : phân nửa

Tốt : tốt nghiệp

Dũng : dũng cảm

Khu : quận , huyện

助
務
包
千
占
原
Trợ : giúp , cứu

Vụ : việc , nghĩa vụ

Bao : bao bọc

Thiên : 1 ngàn

Nam : phía nam

Chiếm , chiêm : giữ , bói

Hậu : dày , bề dày

Nguyên : cao nguyên ,
nguyên thủy

去 又 友 反 取
Khứ : quá khứ , bỏ lại

Bộ Hựu : hơn nữa

Hữu : bạn bè

Phản : ngược lại

Thủ : lấy

受 口 古 召 可
史 右 司 各 合
Thụ : nhận

Khẩu : cái miệng

Cổ : cũ

Triệu : gọi

Khả : có thể

Sử : lịch sử

Hữu : bên phải

Ty , tư : thuộc về chỉ
huy , lãnh đạo

Các : mỗi

Hợp , hiệp : nối lại

吉 同 名 何 君
Cát : tốt lành

Đồng : như nhau

Danh : tên họ

Hà : cái gì

Quân : xưng hô dành cho
nam giới

吸 吹 告 周 味
呼 命 和 品 咲
Hấp : hút ( thuốc )

Xúy : thổi

Cáo : báo tin

Chu : chu vi , xung quanh

Vị : mùi vị , ý nghĩa

Hô : kêu , g...
Tham : tham gia
Tha : lên xe
Can : khô
S : vic
Đinh : can thứ 4
Ch : người ch
Giao : giao nhau
Kinh : kinh đô
Nhân : người
Kim : bây gi
Gii : gii thiu
Sĩ : công việc
Tha : khác
Phó : giao phó , gn vào
Đại : thi đại , thay thế
Lnh : mnh lnh
Dĩ : lấy làm mc
Trọng : đng gia,liên h
Kin : s kin
Nhim : trách nhim
Hưu : nghỉ ngơi
Đê : thấp
Trú : sống , cư ngụ
Hà : cái
Tác : làm
使
S : s dng
Lai : đến
L : ví d
Cung : cung cp
Tu : rèn luyn, sa cha
Đảo : rơi , sụp đổ
Hu : khí hu
Tá : vay mượn
Tr : giá tr
Đình : tm ngng
825 Hán tự thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
825 Hán tự thông dụng - Người đăng: uyen0906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
825 Hán tự thông dụng 9 10 0