Ktl-icon-tai-lieu

84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi phandieusonetics
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH]
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something:
(quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi
mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it
.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something :
(Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married
.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê
ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to
do something : (đã đến lúc aiđó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something:
(làm gì... mất bao nhiêu thời gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản
ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn
cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive:
(thích làm gì hơn làm gì)
e.g. She would play games than read books.
e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ
không làm nữa)
e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
e.g. Her mother was very angry at her bad marks.
16. to be good at/ bad at + N/ ...

 !"#$%&%'#$%()&*+
,-./01()23$*4'
%*()##"-1-"%)#%#5!"5-"%$%$6%"
%*%"&!#!"$%!227
8#(+ ,-./9&&:)$3'
%*()#6;)##(%5(1&&<%)
%*%#=%<###!(7%1&>(%"&5()&*
?#-1( &' #'(+ ,-./9&&:)
$3'
%*)##-1((%56;(1&&<%)
%*)##-1()&%"%#)&*6<#(1&&)*&"%(%$22
%&-*( !"#$%&%'#$%()&*+
@A1()/B23$*4'
%*(%)#2%&-*(*%$"")%
%*(%5"%)&%22)*%&%&-*(!"$%%1((%$C&*2)#(
D%*%#$%()&*&% =#=")1)=2%'+ &(E)(F1(-G
)23$*4'
%*($5()"1-5%#%"5
%*>2)<%(%$5#(%#"%=)"%
H6%)$% I%J1K8'>#)$%!"#$%&%
#$%()&*+ /L/9&2M1)/B=(N)23$*4'
%*)#)$%5-(#(7%"
%*>#)$%!"$%#<22!5-!"()#,-%#)&
O<%#<#$%&%$-&!)$%#$%()&*+
23$*4$P6&()G-(E)*)&'
%*<%#$%D$)&-%#*%#1(2
%*<()$Q$)&-%#()#%;%"1)#%5%#%"5
="%%&#=#$%&%#$%()&*R"$I)&*+ &*S&1N&
)1.)*423$*4'
%*%="%%&%-#!"$="<)&*-"1"(%"%
TU&)#$%()&*+ (P5/023$*4'
%*U&)%"5)V1-22%"&6-C&*2)#(
%*(%5!-&)%#5%"1$%(="62%$
Q="%!%"-&I)&*I)&* (W1(1.)*423$*4(X&
1.)*423$*4'
%*="%!%"*1
%*="%!%""%)&*6<#71()&*
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH - Người đăng: phandieusonetics
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH 9 10 722