Ktl-icon-tai-lieu

84 cấu trúc câu trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Võ Nguyên Sa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do
something: ( quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember. ( Cấu trúc này quá dễ cho bạn để nhớ )
He ran too fast for me to follow. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi chạy theo)
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ( quá... đến nỗi mà... )
e.g. This box is so heavy that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó
lên được)
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. (Anh ấy nói quá nhỏ đến nỗi chúng tôi không thể
nghe được gì)
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: ( quá... đến nỗi mà... )
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó
lên được)
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all. (Những cuốn sách này quá thú vị đến
nỗi mà tối không thể phớt lờ chúng được)

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something : ( Đủ... cho ai đó làm gì... )
e.g. She is old enough to get married. (Cô ấy đã đủ tuổi để kết hôn)
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. (Họ đủ thông minh để tôi dạy tiếng anh
cho họ)
5. Have/ get + something + done (past participle): ( nhờ ai hoặc thuê ai làm gì... )
e.g. I had my hair cut yesterday. (Tôi tự cắt tóc hôm qua)
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : ( đã đến lúc ai đó
phải làm gì... )
e.g. It is time you had a shower. (Đã đến lúc bạn đi tắm)
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question. (Đã đến lúc tôi hỏi bạn câu hỏi này)
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: ( làm gì... mất bao nhiêu thời

gian... )
e.g. It takes me 5 minutes to get to school. (Tôi mất 5 phút để đi học)
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. (Anh ấy mất 10 phút để làm bài tập ngày hôm
qua)
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: ( ngăn cản ai/ cái gì... làm gì.. )
e.g. He prevented us from parking our car here. (Anh ấy ngăn họ không được đỗ xe tại đây)
9. S + find+ it+ adj to do something: ( thấy ... để làm gì... )
e.g. I find it very difficult to learn about English. (Tôi thấy quá khoe để học tiếng anh)
e.g. They found it easy to overcome that problem. (Họ thấy vấn đề này quá dễ để vượt qua)
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. ( Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì )
e.g. I pr...
84 CU TRC CÂU TRONG TING ANH
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do
something:
 !"#
$%&"'"
()*+** ,- .**)*+/01
2.34056701'4'8
9:;
$64%<&8=01'4'
:;
>3*+**-*?**)*+/01
3.234056701'4'8
9:;
343?@A.B0
1A4'6#C:;
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something :DE8
)  'FEG40'
H$IE'' "0
I
J$.-** 666/C79
3  'KL8'
M3***)*+N O5(-3<*** /F08
6P
3 %DF0"L
3<4DF0'="Q=
R3*4-4*** /9C
84 cấu trúc câu trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 cấu trúc câu trong tiếng anh - Người đăng: Võ Nguyên Sa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
84 cấu trúc câu trong tiếng anh 9 10 257