Ktl-icon-tai-lieu

84 cấu trúc câu trong tiếng anh

Được đăng lên bởi khanhloc2401
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH
Những cấu trúc này vô cùng cần thiết cho việc học Tiếng Anh các bạn nhé!!!

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something:
( quá....để cho ai làm gì...)
+ This structure is too easy for you to remember. ( Cấu trúc
này quá dễ cho bạn để nhớ )
+ He ran too fast for me to follow. (Anh ấy chạy quá nhanh
để tôi chạy theo)
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ( quá... đến nỗi mà...
)
+ This box is so heavy that I cannot take it. (Chiếc hộp này
quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó lên được)
+ He speaks so soft that we can’t hear anything. (Anh ấy nói
quá nhỏ đến nỗi chúng tôi không thể nghe được gì)

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: ( quá... đến
nỗi mà... )
+ It is such a heavy box that I cannot take it. (Chiếc hộp này
quá nặng đến nỗi tôi không thể mang nó lên được)
+ It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
(Những cuốn sách này quá thú vị đến nỗi mà tối không thể
phớt lờ chúng được)
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something : ( Đủ... cho ai đó làm gì... )
+ She is old enough to get married. (Cô ấy đã đủ tuổi để kết
hôn)
+ They are intelligent enough for me to teach them English.
(Họ đủ thông minh để tôi dạy tiếng anh cho họ)
5. Have/ get + something + done (past participle): ( nhờ ai
hoặc thuê ai làm gì... )
+ I had my hair cut yesterday. (Tôi tự cắt tóc hôm qua)
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for
someone +to do something : ( đã đến lúc
ai đó phải làm gì... )
+ It is time you had a shower. (Đã đến lúc bạn đi tắm)
+ It’s time for me to ask all of you for this question. (Đã đến
lúc tôi hỏi bạn câu hỏi này)
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do
something: ( làm gì... mất bao nhiêu thời gian... )

+ It takes me 5 minutes to get to school. (Tôi mất 5 phút để
đi học)+ It took him 10 minutes to do this exercise
yesterday. (Anh ấy mất 10 phút để làm bài tập ngày hôm
qua)
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing:
( ngăn cản ai/ cái gì... làm gì.. )
+ He prevented us from parking our car here. (Anh ấy ngăn
họ không được đỗ xe tại đây)
9. S + find+ it+ adj to do something: ( thấy ... để làm gì... )
+ I find it very difficult to learn about English. (Tôi thấy quá
khoe để học tiếng anh)
+ They found it easy to overcome that problem. (Họ thấy
vấn đề này quá dễ để vượt qua)
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. ( Thích cái gì/
làm gì hơn cái gì/ làm gi)
+ I prefer do...
84 CU TRC CÂU TRONG TING ANH

 !"#""$%&'$%"()*+,,-"%*+,.
(/ 01$2+3 -
"**,*,$*),+,+, (4
/%5016-
"7,$)$*)+,)228 (/$
01,-
9 !"#"*"$%&'$%"$"!"#.(/ 0:+
-
"*;**,$$<$$=, (4>?
/@0:=1+$A2B0CD-
"7,*?,$=***)$8,$E,$$ (A
/F0:=1,0CD3-
84 cấu trúc câu trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 cấu trúc câu trong tiếng anh - Người đăng: khanhloc2401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
84 cấu trúc câu trong tiếng anh 9 10 207