Ktl-icon-tai-lieu

84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Được đăng lên bởi hotrunghieu213
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
"84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TIẾNG ANH GIAO 
TIẾP"
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để
cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : 
(Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nh ờ ai ho ặc thuê 
ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (­ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do 
something : (đã đến lúc ai
đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm
gì... mất bao nhiêu thời gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.

e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V­ing: (ngăn cản 
ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V­ing + to + N/ V­ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn 
cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích 
làm gì hơn làm gì)
e.g. She would play games than read books.
e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V­ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không
làm nữa)
e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V­ing: ngạc nhiên về....
e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
15. To be angry at + N/V­ing: tức giận về
e.g. Her mother was very angry at her bad mark...
"84 C U TRÚC VÀ VÍ D CÂU THÔNG D NG TI NG ANH GIAO
TI P"
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....đ
cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)ế
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)ế
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something :
(Đ ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nh ai ho c thuê
ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / It’s +time +for someone +to do
something : (đã đ n lúc aiế
đó ph i làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm
gì... m t bao nhiêu th i gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - Người đăng: hotrunghieu213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
84 CẤU TRÚC VÀ VÍ DỤ CÂU THÔNG DỤNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP 9 10 9