Ktl-icon-tai-lieu

900 câu đàm thoại tiếng trung thông dụng

Được đăng lên bởi Candy Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
第 1 页,共 18 页
900 English Sentences (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Greetings: 问候语
Hello.
Good morning.
I'm John Smith.
Are you Bill Jones?
Yes, I am.
How are you?
Fine, thanks.
How is Helen?
She's very well, thank you.
Good afternoon, Mr. Green.
Good evening, Mrs. Brown.
How are you this evening?
Good night, John.
Good-bye, Bill.
See you tomorrow.
Classroom expressions 课堂用语
Come in, please.
Sit down.
Stand up, please.
Open your book, please.
Close your book, please.
Don't open your book.
Do you understand?
Yes, I understand.
No, I don't understand.
Listen and repeat.
Now read, please.
That's fine.
It's time to begin.
Let's begin now.
This is Lesson One.
Identifying objects 辨别物品
What's this?
That's a book.

nǐ hǎo !
zǎo chén hǎo !
wǒ shì yuē hàn . shǐ mì sī .
nǐ shì bǐ ěr . qiónɡ sī ma ?
shì de , wǒ shì .
nǐ hǎo ma ?
hěn hǎo , xiè xiè .
hǎi lún hǎo ma ?
tā hěn hǎo , xiè xiè nǐ .
wǔ ān , ɡé lín xiān shēnɡ .
wǎn shànɡ hǎo , bù lǎnɡ fū rén .
jīn wǎn shànɡ nín hǎo ma ?
wǎn ān , yuē hàn .
zài jiàn , bǐ ěr .
mínɡ tiān jiàn .

你好!
早晨好!
我是约翰.史密斯.
你是比尔.琼斯吗?
是的,我是.
你好吗?
很好,谢谢.
海伦好吗?
她很好,谢谢你.
午安,格林先生.
晚上好,布朗夫人.
今晚上您好吗?
晚安,约翰.
再见,比尔.
明天见.

qǐnɡ jìn !
zuò xià .
qǐnɡ zhàn qǐ lái .
qǐnɡ bǎ shū dǎ kāi .
qǐnɡ bǎ shū hé shànɡ .
bié dǎ kāi shū .
nǐ mínɡ bái le ma ?
shì de , wǒ mínɡ bái le .
bù , wǒ bù mínɡ bái .
xiān tīnɡ , rán hòu zài zhònɡ fù .
xiàn zài qǐnɡ dà jiā dú .
hǎo dé hěn .
dào kāi shǐ de shí hòu le .
xiàn zài rànɡ wǒ mén kāi shǐ .
zhè shì dì yī kè .

请进!
坐下.
请站起来.
请把书打开.
请把书合上.
别打开书.
你明白了吗?
是的,我明白了.
不,我不明白.
先听,然后再重复.
现在请大家读.
好得很.
到开始的时候了.
现在让我们开始.
这是第一课.

zhè shì shí me ?
nà shì yī běn shū .

这是什么?
那是一本书.

第 2 页,共 18 页
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Is this your book?
No, that’s not my book.
Whose book is this?
That's your book.
And what's that?
Is that a book?
No, it isn't.
It's a pencil.
Is it yours?
Yes, it’s mine.
Where's the door?
There it is.
Is this book his?
Identifying objects 辨识物品
What are these?
Those are books.
Where are the books?
There they are.
These are my pencils.
Where are your pens.
They're over there.
Are these your pens?
Yes, they are.
Those are mine.
These are your books, aren’t they?
No, they aren't.
They're not mine.
These are mine, and those are yours.
Those aren't your pens, are they?
Identifying people by occupation 辨识身份
Who are you?
I'm a student.
Who is that over there?
He's a student, too.
Is that lady a...
1 18
900 English Sentences (1)
Greetings: 问候语
1
Hello.
nǐ
h
ǎ
o
!
你好
!
2
Good morning.
zǎ
o ch
é
n h
ǎ
o
!
早晨好
!
3
I'm John Smith.
wǒ
sh
ì
yu
ē
h
à
n . sh
ǐ
m
ì
s
ī
.
我是约翰
.
史密斯
.
4
Are you Bill Jones?
nǐ
sh
ì
b
ǐ
ě
r . qi
ó
n
ɡ
s
ī
ma
你是比尔
.
琼斯吗
5
Yes, I am.
shì
de
w
ǒ
sh
ì
.
是的我是
.
6
How are you?
nǐ
h
ǎ
o ma
?
你好吗
?
7
Fine, thanks.
hě
n h
ǎ
o , xi
è
xi
è
.
很好
,
谢谢
.
8
How is Helen?
hǎ
i l
ú
n h
ǎ
o ma
?
海伦好吗
?
9
She's very well, thank you.
tā
h
ě
n h
ǎ
o , xi
è
xi
è
n
ǐ
.
她很好
,
谢谢你
.
10
Good afternoon, Mr. Green.
wǔ
ā
n ,
ɡé
l
í
n xi
ā
n sh
ē
n
ɡ
.
午安
,
格林先生
.
11
Good evening, Mrs. Brown.
wǎ
n sh
à
n
ɡ
h
ǎ
o , b
ù
l
ǎ
n
ɡ
f
ū
r
é
n .
晚上好
,
布朗夫人
.
12
How are you this evening?
jī
n w
ǎ
n sh
à
n
ɡ
n
í
n h
ǎ
o ma
?
今晚上您好吗
?
13
Good night, John.
wǎ
n
ā
n , yu
ē
h
à
n .
晚安
,
约翰
.
14
Good-bye, Bill.
zà
i ji
à
n , b
ǐ
ě
r .
再见
,
比尔
.
15
See you tomorrow.
mí
n
ɡ
ti
ā
n ji
à
n .
明天见
.
Classroom expressions
课堂用语
16
Come in, please.
qǐ
n
ɡ
j
ì
n
!
请进
!
17
Sit down.
zuò xià .
坐下
.
18
Stand up, please.
qǐ
n
ɡ
zh
à
n q
ǐ
l
á
i .
请站起来
.
19
Open your book, please.
qǐ
n
ɡ
b
ǎ
sh
ū
d
ǎ
k
ā
i .
请把书打开
.
20
Close your book, please.
qǐ
n
ɡ
b
ǎ
sh
ū
h
é
sh
à
n
ɡ
.
请把书合上
.
21
Don't open your book.
bié
d
ǎ
k
ā
i sh
ū
.
别打开书
.
22
Do you understand?
nǐ
m
í
n
ɡ
b
á
i le ma
?
你明白了吗
?
23
Yes, I understand.
shì
de , w
ǒ
m
í
n
ɡ
b
á
i le .
是的
,
我明白了
.
24
No, I don't understand.
bù
, w
ǒ
b
ù
m
í
n
ɡ
b
á
i .
,
我不明白
.
25
Listen and repeat.
xiā
n t
ī
n
ɡ
, r
á
n h
ò
u z
à
i zh
ò
n
ɡ
f
ù
.
先听
,
然后再重复
.
26
Now read, please.
xià
n z
à
i q
ǐ
n
ɡ
d
à
ji
ā
d
ú
.
现在请大家读
.
27
That's fine.
hǎ
o d
é
h
ě
n .
好得很
.
28
It's time to begin.
dà
o k
ā
i sh
ǐ
de sh
í
h
ò
u le .
到开始的时候了
.
29
Let's begin now.
xià
n z
à
i r
à
n
ɡ
w
ǒ
m
é
n k
ā
i sh
ǐ
.
现在让我们开始
.
30
This is Lesson One.
zhè shì dì yī kè .
这是第一课
.
Identifying objects 辨别物品
31
What's this?
zhè shì shí me ?
这是什么
?
32
That's a book.
nà shì yī běn shū .
那是一本书
.
900 câu đàm thoại tiếng trung thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
900 câu đàm thoại tiếng trung thông dụng - Người đăng: Candy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
900 câu đàm thoại tiếng trung thông dụng 9 10 79