Ktl-icon-tai-lieu

945 Kanji

Được đăng lên bởi Akizuki Suzue
Số trang: 453 trang   |   Lượt xem: 3726 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Stt

Hán Việt

33

NHẤT

101

ẤT

313

CỬU

742

THẤT

813

THẬP

976

NHÂN

1306

ĐINH

1364

ĐAO

1430

NHỊ

1435

NHẬP

1492

BÁT

1788

HỰU

1871

LIỄU

1884

LỰC

1

HẠ

203

CAN

247

HÒAN

255

KỶ

314

CỬU

315

CẬP

Kanji

一
乙
九
七
十
人
丁
刀
二
入
八
又
了
力
下
干
丸
己
久
及

Không dấu

Nét

Âm ON

Âm KUN

nhat

1

ichi

hito_tsu

at

1

otsu

cuu

2

kyuu, ku

kokono_tsu

that

2

shichi

nana, nano

thap

2

juu

to_u

nhan

2

zin, nin

hito

dinh

2

tei

dao

2

tou

katana

nhi

2

ni

futa

nhap

2

nyuu

I_ru, hai_ru

bat

2

hachi

ya, yatsu

huu

2

yuu

mata

lieu

2

ryou

luc

2

ryoku, riki

ha

3

ka, ge

chikara
shita, shimo, moto,
kuda_ru, sage_ru,
oro_su

can

3

kan

o_kasu, ho_su, hi_ru

hoan

3

gan

maru_I

ky

3

ki, ko

onore

cuu

3

kyuu, ku

hisa_shii

cap

3

kyuu

oyo_bu

316

CUNG

522

KHẨU

523

CÔNG

618

TÀI

660

TAM

661

SƠN

675

SĨ

676

TỬ, TÝ

765

CHƯỚC

859

NỮ

866

TIỂU

917

THƯỢNG

918

TRƯỢNG

977

NHẪN

1002

THỐN

1036

TỊCH

1064

THIÊN

1065

XUYÊN

1195

ĐẠI

1359

THỔ

1687

VONG

弓
口
工
才
三
山
士
子
勺
女
小
上
丈
刃
寸
夕
千
川
大
土
亡

cung

3

kyuu

yumi

khau

3

kou, ku

kuchi

cong

3

kou

tai

3

sai

tam

3

san

mi, mitsu

son

3

san

yama

si

3

shi

tu

3

shi, su

chuoc

3

shaku

nu

3

jo

onna, me

tieu

3

shou

ko, o, chii_sai

thuong

3

jou

a_geru, ue, kami,
no_bosu

truong

3

jou

take

nhan

3

zin

ha

thon

3

sun

tich

3

seki

yu_u

thien

3

sen

chi

xuyen

3

sen

kawa

dai

3

dai, tai

oo_kii

tho

3

do, to

tsuchi

vong

3

bou, mou

na_I

koro_su

1720

PHÀM

1734

VẠN

1804

DƯ, DỰ

36

DẪN

70

VIÊN

86

VƯƠNG

107

HÓA

108

HỎA

143

GIỚI

144

NGẢI

333

NGƯU

347

HUNG

382

CÂN

396

KHU

449

KHUYẾT

456

NGUYỆT

457

KHUYỂN

486

NGUYÊN

487

ẢO

497

HỘ

512

NGŨ

凡
万
与
引
円
王
化
火
介
刈
牛
凶
斤
区
欠
月
犬
元
幻
戸
五

pham

3

bon, han

van

3

man, batsu

du

3

yo

ata_eru

can

4

in

hi_ku, hi_keru

vien

4

en

maru_I

vuong

4

ou

hoa

4

ka, ke

ba_keru, ba_karu

hoa

4

ka

hi, ho

gioi

4

kai

ngai

4

kai

ka_ru

nguu

4

gyuu

ushi

hung

4

kyou

can

4

kin

khu

4

ku

khuûyet

4

ketsu

ka_ku

nguyet

4

getsu, gatsu

tsuki

khuyen

4

ken

inu

nguyen

4

gen, gan

moto

ao

4

gen

maborushi

ho

4

ko

to

ngu

4

go

itsutsu

513

HỖ

514

NGỌ

524

CÔNG

525

KHỔNG

598

KIM

677

CHI

678

CHỈ

679

THỊ, CHI

766

XÍCH

773

THỦ

792

THU

867

THĂNG

868

THIỂU, THIẾU

919

NHŨNG

948

TĂM

978

NHÂN

984

THỦY

1004

TỈNH

1052

THIẾT

1108

SONG

1178

THÁI...
Stt Hán Việt
Kanji
Không dấu Nét Âm ON Âm KUN
33
NHẤT
nhat 1 ichi hito_tsu
101
ẤT
at 1 otsu
313
CỬU
cuu 2 kyuu, ku kokono_tsu
742
THẤT
that 2 shichi nana, nano
813
THẬP
thap 2 juu to_u
976
NHÂN
nhan 2 zin, nin hito
1306
ĐINH
dinh 2 tei
1364
ĐAO
dao 2 tou katana
1430
NHỊ
nhi 2 ni futa
1435
NHẬP
nhap 2 nyuu I_ru, hai_ru
1492
BÁT
bat 2 hachi ya, yatsu
1788
HỰU
huu 2 yuu mata
1871
LIỄU
lieu 2 ryou
1884
LỰC
luc 2 ryoku, riki chikara
1
HẠ
ha 3 ka, ge
203
CAN
can 3 kan o_kasu, ho_su, hi_ru
247
HÒAN
hoan 3 gan maru_I
255
KỶ
ky 3 ki, ko onore
314
CỬU
cuu 3 kyuu, ku hisa_shii
315
CẬP
cap 3 kyuu oyo_bu
shita, shimo, moto,
kuda_ru, sage_ru,
oro_su
945 Kanji - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
945 Kanji - Người đăng: Akizuki Suzue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
453 Vietnamese
945 Kanji 9 10 937