Ktl-icon-tai-lieu

All about me

Được đăng lên bởi thaonguyendn90-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 2 lần
All About Me
My name is

///////////.
I am _____ years old.
I am in the
_____________ grade.
This is me.
There are _______ people
in my family. I live with
________________________
________________________
________________________.
I like many things:
________________________________
(favorite color)
_________________________________
(favorite food)
_________________________________
(favorite book)
_________________________________
(favorite season)
_________________________________
(favorite sport)
Copyright © 2007, Julie Vickery-Smith

This is my family.
I want to be

////////////
when I grow up.


...
Copyright © 2007, Julie Vickery-Smith http://www.esl4kids.net
This is me.
This is my family.
All About Me
My name is
///////////
.
I am _____ years old.
I am in the
_____________ grade.
There are _______ people
in my family. I live with
________________________
________________________
________________________.
I like many things
:
________________________________
(favorite color)
_________________________________
(favorite food)
_________________________________
(favorite book)
_________________________________
(favorite season)
_________________________________
(favorite sport)
I want to be
////////////
when I grow up.
All about me - Người đăng: thaonguyendn90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
All about me 9 10 727